Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. M.P.1996.19.231

Przepisy rozporządzenia stosowane są dla określenia dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Opracowano na podstawie ZARZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. Nr 89, poz. 414) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozumieniu zarządzenia:

1) czynnikami szkodliwymi dla zdrowia ludzi są:

a) substancje chemiczne,

b) hałas,

c) promieniowanie jonizujące,jeżeli ich stężenie lub natężenie oraz czas trwania stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzi;

2) pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, zwanymi dalej "pomieszczeniami", są:

a) pomieszczenia mieszkalne, pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt chorych w budynkach służby zdrowia oraz przeznaczone na stały pobyt dzieci i młodzieży w budynkach oświaty, a także pomieszczenia przeznaczone do przechowywania produktów żywnościowych - zwane dalej "pomieszczeniami kategorii A",

b) pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi w budynkach użyteczności publicznej inne niż zaliczone do pomieszczeń kategorii A oraz pomieszczenia pomocnicze w mieszkaniach - zwane dalej "pomieszczeniami kategorii B".

§ 2.

Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy określają odrębne przepisy.

§ 3.


1. Dopuszczalne stężenia substancji chemicznych w powietrzu pomieszczeń określa załącznik nr 1.

2. Stężenie substancji chemicznych oznacza się jako wartości średniodobowe.

§ 4.

Wykaz substancji chemicznych i ich mieszanin, których zawartości w materiałach budowlanych podlegają szczególnym ograniczeniom, określa załącznik nr 2.

§ 5.

Dopuszczalny poziom hałasu emitowanego przez urządzenia i instalacje w pomieszczeniach określa Polska Norma PN-B-02151/02.

§ 6.

1. Dopuszczalne stężenie naturalnych izotopów promieniotwórczych w materiałach budowlanych określa załącznik nr 3.

2. Stężenie radonu-222 w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi określają przepisy odrębne.

§ 7.

Zasady i metody pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia, określają Polskie Normy uznane za obowiązujące w przepisach odrębnych.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1
DOPUSZCZALNE STĘŻENIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W POWIETRZU POMIESZCZEŃ KATEGORII A I B

Lp.

Nazwa substancji

Dopuszczalne stężenie w μg/m3

pomieszczenia kategorii A

pomieszczenia kategorii B

1

2

3

4

1

Akryloamid

1

3

2

Akrylonitryl

2

3

3

Amoniak

300

300

4

Benzen

10

20

5

Butadien

100

300

6

Butylowy alkohol

300

300

7

Chlorobenzen

15

40

8

Chlorofenole (bez pentachlorofenolu)

15

20

9

Chloronaftaleny

15

30

10

Cykloheksan

250

250

11

Cykolheksanon

40

100

12

Dichlorobenzen

30

50

13

Etylobenzen

100

150

14

Fenol

20

50

15

Formaldehyd

50

100

16

Ftalan dibutylu

100

150

17

Ftalowy bezwodnik

40

80

18

Glikol etylenowy

15

50

19

Krezole

25

50

20

Ksylen

100

150

21

p-Kumylofenol

40

80

22

Maleinowy bezwodnik

50

100

23

Naftalen

100

150

24

Octan butylu

100

150

25

Octan etylu

100

150

26

Octan winylu

50

100

27

Ozon

100

150

28

Pentachlorofenol

5

10

29

Rtęć

1

3

30

Styren

20

30

31

Tlenek węgla

(stężenie 30-minutowe)

3.000

(10.000)

6.000

(10.000)

32

Toluen

200

250

33

Trichloroetan

75

150

34

Trichloroetylen

150

200

35

Winylu chlorek

5

10

ZAŁĄCZNIK Nr 2
WYKAZ SUBSTANCJI CHEMICZNYCH I ICH MIESZANIN, KTÓRYCH ZAWARTOŚCI W MATERIAŁACH BUDOWLANYCH PODLEGAJĄ SZCZEGÓLNYM OGRANICZENIOM

Lp.

Nazwa substancji lub ich mieszanin

Zakres ograniczeń

Termin obowiązywania

1

2

3

4

1

Akryloamid i akrylonitryl (w postaci niezwiązanej)

Niedopuszczalne w materiałach budowlanych

Po upływie 2 lat od dnia wejścia w życie zarządzenia

2

Azbest

Niedopuszczalny dodatek azbestu w materiałach budowlanych

1 stycznia 1997 r. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę ochrony zdrowia i środowiska (Dz. U. Nr 133, poz. 690)

3

Benzen (w postaci niezwiązanej)

Dopuszczalna zawartość w materiałach budowlanych do 0,1% ich masy

Od dnia wejścia w życie zarządzenia

4

Benzyna lakiernicza lub inna mieszanina lotnych węglowodorów alifatycznych i aromatycznych lub ich chlorowcopochodnych

Niedopuszczalna zawartość w płynach iniekcyjnych do osuszania murów budynków

Po upływie 1 roku od dnia wejścia w życie zarządzenia

5

Chlorofenole łącznie z pentachlorofenolem

Niedopuszczalna zawartość w materiałach budowlanych stosowanych wewnątrz budynków

Od dnia wejścia w życie zarządzenia

6

Chromiany (Cr+6)

Niedopuszczalna zawartość w materiałach budowlanych

Od dnia wejścia w życie zarządzenia

7

Czterochlorek węgla

Niedopuszczalna zawartość w materiałach budowlanych

Od dnia wejścia w życie zarządzenia

8

Farbasol (mieszanina lotnych węglowodorów aromatycznych z domieszką alifatycznych)

Niedopuszczalna zawartość w materiałach budowlanych stosowanych wewnątrz budynków

Po upływie 1 roku od dnia wejścia w życie zarządzenia

9

Glikol etylenowy

Niedopuszczalna zawartość w materiałach budowlanych stosowanych wewnątrz budynków

Po upływie 2 lat od dnia wejścia w życie zarządzenia

10

Kadm jako składnik pigmentów

Niedopuszczalny w formie dodatku do materiałów budowlanych

Od dnia wejścia w życie zarządzenia

11

Lindan jako składnik środków impregnacyjnych i wyrobów lakierniczych

Niedopuszczalna zawartość w materiałach budowlanych stosowanych wewnątrz budynków

Od dnia wejścia w życie zarządzenia

12

Metanol

Dopuszczalna zawartość w materiałach budowlanych do 2% ich masy

Po upływie 1 roku od dnia wejścia w życie zarządzenia

13

Ołów jako pigment

Niedopuszczalna zawartość w materiałach budowlanych

Od dnia wejścia w życie zarządzenia

14

Ołów jako czynnik antykorozyjny

Dopuszczalne zastosowanie w obiektach budowlanych przemysłowych, z wyłączeniem przemysłu rolno-spożywczego

Od dnia wejścia w życie zarządzenia

15

Produkty pochodzące z przeróbki węgla (smoła, lepiki)

Niedopuszczalne stosowanie wewnątrz budynków

Od dnia wejścia w życie zarządzenia

16

Węglowodory aromatyczne (jedno- i dwupierścieniowe, jak ksylen, toluen, etylobenzen, etyloleksen), z wyjątkiem benzenu

Dopuszczalna zawartość w materiałach budowlanych stosowanych wewnątrz budynków do 20% ich masy

Po upływie 1 roku od dnia wejścia w życie zarządzenia

17

Węglowodory chlorowcopochodne jako rozpuszczalniki, z wyłączeniem czterochlorku węgla

Niedopuszczalna zawartość w materiałach budowlanych powyżej 5% ich masy

Po upływie 1 roku od dnia wejścia w życie zarządzenia

ZAŁĄCZNIK Nr 3
DOPUSZCZALNE STĘŻENIA NATURALNYCH IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH W MATERIAŁACH BUDOWLANYCH

1. Współczynnik ograniczający stężenie naturalnych izotopów promieniotwórczych w materiałach budowlanych wyrażony jest wzorem:

f1 = 0,00027SK + 0,0027SRa + 0,0043STh Ł 1,

przy czym: SK, SRa i STh oznaczają odpowiednio wartości stężeń:

potasu-40, radu-226 i toru-228 wyrażone w Bq/kg.

2. Niezależnie od wymagań określonych w ust. 1, współczynnik ograniczający stężenie radu-226 w materiałach budowlanych nie powinien przekraczać wartości:

F2 = 185 Bq/kg.

  • Written by: Opracowano w Odbiory.pl
  • środa, 29 kwiecień 2020
  • Start
  • Wszystkie
  • Bezpieczeństwo
  • BHP
  • Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. M.P.1996.19.231

Wchodząc na strony http://www.odbiory.pl wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie na komputerze danych w postaci plików tzw. cookies, Pozwali to nam na automatyczne rozpoznanie Państwa komputera podczas następnego wejścia na strony www.odbiory.pl. Pliki cookies pozwolą przykładowo zachować wygląd witryny zgodny z upodobaniami bez konieczności dokonywania czynności od początku każdorazowo. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. W przypadku braku zgody z Państwa strony na otrzymywanie cookies a chęci korzystania ze stron www.odbiory.pl należy zmienić konfigurację przeglądarki internetowej w taki sposób by blokowała lub usuwała pliki tego typu, lub ostrzegała za każdym razem przed ich zapisaniem. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj, jak wyłączyć pliki cookie i nie tylko »