Warunki użytkowania witryny

Warunki użytkowania

Właścicielem strony www.odbiory.pl jest firmy Odbiory.pl. Stronę www.odbiory.pl wolno tylko wykorzystywać przez Państwa w celach informacyjnych.

Firma Odbiory.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wykorzystanie materiałów i związane z tym za straty i/lub utracone korzyści w związku z błędami na stronie. Korzystanie ze strony www.odbiory.pl i/oraz/lub pobieranie z niej materiałów informacyjnych, równoważne jest z wyrażeniem przez Państwa zgody na związane z tym Warunki użytkowania(„Warunki Użytkowania”). W przypadku nie wyrażenia zgody przez Państwa na związanie się z warunkami na korzystania ze strony www.odbiory.pl, nie należy pobierać żadnych materiałów zamieszczonych na stronie i należy natychmiast zaprzestać korzystania ze strony.

1. Odpowiedzialność

Materiały zamieszczone na stronie www.odbiory.pl nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. „O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych” (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Aktualne wersje i ogólnie dostępne wersje aktów prawnych są zamieszczane na stronach Rządowego Centrum Legalizacji w Publicznym Portalu Informacji o Prawie . Dokładamy starań, aby informacje w www.odbiory.pl zamieszczane były systematycznie, żeby były rzetelne i kompletne. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje publikowane w www.odbiory.pl w sieci Internet. Materiały na stronie www.odbiory.pl mogą być traktowana jedynie jako materiał informacyjny i pomocniczy.

Materiały zamieszczone na stronie www.odbiory.pl mogą zawierać przeoczenia, błędy i nieścisłości. Firma Odbiory.pl nie gwarantuje kompletności jak i dokładności prezentowanych materiałów, nie gwarantuje również rzetelności opinii, porad, oświadczeń oraz innych nie gwarantuje poprawności i prawdziwości informacji na wyświetlanych Stronach. Takie same ograniczenia dotyczą informacji dystrybuowanych. Korzystając ze strony www.odbiory.pl świadomie potwierdzają Państwo , że wykorzystują Państwo porady wyłącznie na własne ryzyko. Firma Odbiory.pl zastrzega sobie wykonywanie poprawek na stronie www.odbiory.pl według swojego uznania, w takim zakresie, który uważa za właściwy. Firma Odbiory.pl może dokonywać wszelkich zmian na stronach www.odbiory.pl, w informacjach, w materiałach, w usługach, w produktach, w programach, lub w cenach lub innych danych i informacjach zamieszczonych na stronie www.odbiory.pl w dowolnym momencie, bez uprzedzenia, .

Strona www.odbiory.pl, informacje oraz zawarte porad, materiały na nie jak i dostępne oprogramowanie są udostępniane w formie, w takiej jakiej się znajdują – firma Odbiory.pl nie udziela żadnej gwarancji, zarówno dorozumianej jak i wyraźnej.
Firma Odbiory.pl ani żadna z firm z nim powiązanych, nie odpowiada w stosunku do żadnych osób trzecich za specjalne, bezpośrednie, pośrednie, jak i żadne inne straty (także utracone zyski lub korzyści, przerwę w działalności, utracone informacje, oprogramowanie lub wszelkie inne dane w systemie użytkownika – bez ograniczeń) związane z wykorzystywaniem bądź brakiem możliwości wykorzystania zawartości, elementów materiałów Strony jak i innych stron, do których są odnośniki umieszczone na stronach www.odbiory.pl, w tym tak że wtedy, gdy Firma Odbiory.pl została zawiadomiona o możliwościach takich strat.

2. Ograniczenia licencyjne

Zgodnie z dokumentem Warunki Użytkowania, zobowiązują się Państwo do niezakłócania ani do niepodejmowania żadnych prób które, mogą doprowadzić do zakłócania działania Strony. Natomiast firma Odbiory.pl udziela użytkownikom Strony niewyłączne oraz niezbywalne prawa dostępu na wyświetlanie i użytkowanie Strony oraz materiałów (danych informacyjnych) zawartych na stronie www.odbiory.pl (zwanych dalej Materiały). Zgodnie z Warunkami Użytkowania zobowiązują się Państwo nie podejmować żadnych działań ani prób, które mogą doprowadzić lub doprowadzają do zakłócania, nie pożądanego lub szkodliwego działania strony www.odbiory.pl. Zgodnie z Warunkami Użytkowania zobowiązujecie się Państwo również nie podejmować żadnych prób ani działań na stronie www.odbiory.pl mogących doprowadzić lub doprowadzających do niepożądanych lub szkodliwych działań innych stron www oraz osób korzystających z internetu.

Firma Odbiory.pl udziela Państwu upoważnia do pobierania materiałów i wyświetlania strony tylko do niekomercyjnego, osobistego, użytku, Inne przypadki wymagają formie pisemnej przy udzieleniu Państwu uprawnień przez firmę Odbiory.pl . Upoważnienie do pobierania materiałów i wyświetlania nie znaczy że prawa tych Materiałów lub do ich egzemplarzy zostały przeniesione. Upoważnienie podlega poniższym ograniczeniom:

• obowiązuje zakaz zmiany Materiałów. Nie wolno prezentować, powielać, , dystrybuować, Nie wolno używać w celach komercyjnych i publicznych;

• obowiązuje zakaz przekazywania Materiałów innym osobom bez informacji o wynikających obowiązkach z Warunków Użytkowania. Osoba ta musi wyrazić zgodę na piśmie, na akceptację Warunków Użytkowania.

• obowiązuje zobowiązanie Państwa do umieszczenia w formie czytelnej – na sciągniętych kopiach wszystkich Materiałów – informacji o wszystkich prawnych ograniczeniach i zastrzeżeniach zawartych w Materiałach i prawach autorskich (wszystkich) oraz o firmie Odbiory.pl jako źródle materiałów;

Zgodnie z Warunkami Użytkowania zobowiązują są Państwo do przestrzegania dodatkowych (innych) wyświetlanych ograniczeń na stronie www.odbiory.pl. Ograniczenia mogą być zmieniane bez uprzedzenia.

Strona www.odbiory.pl, jak i wszystkie Materiały podlegają ochronie zgodnie z przepisami umów międzynarodowych oraz zgodnie z obowiązującą w Polsce w ochroną prawa autorskiego. Korzystając ze Strony wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie przepisów umów międzynarodowych oraz obowiązującego w Polsce prawa autorskiego .Zapobiegają Państwo działaniom przed bezprawnym kopiowaniem materiałów, danych oraz programów. Nie zostało udzielone Państwu żadne dorozumiane lub wyraźnego prawa do tajemnic handlowych, znaków towarowych, patentów, praw autorskich i/lub innych praw w tym związanych z ochroną własności intelektualnej.
3. Odnośniki do stron internetowych

Na stronach www.odbiory.pl firmy Odbiory.pl mogą znajdować się linki do innych domen, stron, serwisów w internecie nie należących do firmy Odbiory.pl, a należących do innych odrębnych podmiotów gospodarczych (prawnych) nie związanych z firmą Odbiory.pl.

Firma Odbiory.pl nie odpowiada za ich treści zawartość. Firma Odbiory.pl nie kontroluje ich zawartości (oraz nie kontroluje odnośników znajdujących na tych stronach). Podejmując decyzję o odwiedzeniu takiej strony czynicie Państwo wyłącznie na swoją odpowiedzialność i własne ryzyko. Zabezpieczenie, chroniące przed zagrożeniami lub wirusami leży w Państwa zakresie. Firma Odbiory.pl nie odpowiada i nie gwarantuje za informacji związanej z usługą bądź produktami opisanymi na takiej stronie.

Odnośniki (linki) zamieszczone na stronie www.odbiory.pl nie oznaczają (nie znaczą):

• że firma Odbiory.pl popiera, sponsoruje, jest zrzeszona lub stowarzyszona z właścicielem witryny, domeny, serwisu, strony

• że, jest upoważniona prawnie do używania logo, marek, znaków handlowych, lub oznaczeń praw autorskich zamieszczanych (publikowanych) na Stronie, jak i dostępnych poprzez linki (odnośniki),

• że, jakakolwiek instytucja lub firma, do których witryn, domen, serwisów, stron kierują odnośniki (linki), posiada upoważnienie do używania logo, marek, znaków handlowych, lub oznaczeń prawa autorskiego firmy Odbiory.pl lub firm zależnych lub z nią związanych.

Firmy Odbiory.pl nie ponosi odpowiedzialności za stosowane przez te witryny praktyki w zakresie ochrony danych osobowych.

4. Zmiany

Firma Odbiory.pl zastrzega prawo do modyfikacji, zmiany, usunięcia lub dodania dowolnych części lub fragmentów strony www.odbiory.pl lub Warunków Użytkowania, w części w całości, w dowolnym terminie bez powiadomienia i bez podania przyczyny. Zmiany dokumentu Warunki Użytkowania są obowiązujące od momentu publikacji na stronie www.odbiory.pl. Użytkowanie strony www.odbiory.pl po wprowadzonych zmianach w dokumencie Warunki Użytkowania jest traktowane jako przyjęcie do akceptacji wprowadzonych zmian. Prosimy o każdorazowe zapoznanie się z Warunkami Użytkowania przed skorzystaniem ze stron www.odbiory.pl

Firma Odbiory.pl może dowolnie zmieniać, zakończyć, przerwać lub zawiesić dowolną część www.odbiory.pl jak całej strony. Firma Odbiory.pl może również bez uprzedzenia nałożyć ograniczenia na wszystkie jak i pewne funkcjonalności Strony lub usługi, które są związane ze stroną www.odbiory.pl. Za takie zmiany firma Odbiory.pl nie ponosi odpowiedzialności. Firma Odbiory.pl ma prawo do cofnięcia prawa, pozwolenia, zgody, licencji udzielonej powyżej, wówczas do Państwa obowiązku należy niezwłoczne zniszczenie wszelkie materiałów, danych, programów w posiadanie których weszli Państwo za pośrednictwem strony www.odbiory.pl.
5. Dane osobowe

Strony internetowe www.odbiory.pl można odwiedzać bez wprowadzania jakichkolwiek danych osobowych.

Witryny internetowe firmy warunkitechniczne.info.pl nie są przeznaczone do zbierania jakichkolwiek informacji, danych osobowych w tym nazwiska, imienia, adresu mailowego i pocztowego, kodu, numeru telefonu, itp.

Firma Odbiory.pl nie wypożycza, nie sprzedaje, także nie dzierżawi ani nie udostępnia Państwa danych osobowych, wyjątkiem są przypadki zwrócenia Państwa z zapytaniem o oferty usług lub produktów. Prośba o Państwa zgodę pojawi się przed udostępnieniem lub w trakcie udostępniania danych przez Państwa.

Firma Odbiory.pl może udostępnić i wykorzystać Państwa dane osobowe wyłącznie w sposób określony przez Państwa.

Firma Odbiory.pl zastrzega sobie prawo ujawnienia danych w przypadku wyższej konieczności w tym:

• w procesie sądowniczym do przeprowadzenia obrony;

• w procesie sądowniczym do postawienia aktu oskarżenia

• kiedy wymagają tego organa sądownicze lub rządowe;

• ze względów prawnych;

• w celu zapobieżenia nielegalnym działaniom, w tym takim jak celowy atak na system informatyczny firmy Odbiory.pl.

• w celu zapobieżenia oszustwom

W niektórych przypadkach mogą Państwo przeglądać i korygować swoje dane osobowe podawane przez nasze strony internetowe w sposób uzgodniony z firmą Odbiory.pl. We wszystkich wypadkach mogą Państwo zażądać udostępnienia do przeglądu i skorygowania danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem naszych stron internetowych lub zażądać od firmy Odbiory.pl zaprzestania użytkowania danych.
6. Informacje dostarczane przez użytkownika

Wyrażacie Państwo zgodę, aby wszelkie materiały i informacje dostarczone przez Państwa, jak również przez osoby reprezentujące Państwa, na potrzeby niniejszej Strony nie były traktowane jako poufne ani zastrzeżone, za wyjątkiem danych i materiałów uznanych za poufne w ustawie o ochronie danych osobowych.

Dostarczając firmie Odbiory.pl materiały lub informacje, wyrażają Państwo zgodę udzielenie firmie Odbiory.pl nieodwołalnej, nieograniczonej, ogólnoświatowej, jak i nieodpłatnej licencji na:

– powielanie,

– wykorzystywanie,

– przedstawianie,

– przesyłanie

– publiczne prezentowanie,

– dystrybuowanie

z ograniczeniami przewidzianymi w prawie dotyczącym ochrony danych osobowych. Dostarczając materiały i informacje wyrażacie Państwo zgodę, na to, żeby firma Odbiory.pl mogła wykorzystywać wszelkie pomysły, idee, także know-how na potrzeby strony www.odbiory.pl.

Ponadto Państwo:
– gwarantują, oświadczają, i zapewniają, że materiały lub informacje, które dostarczyli Państwo na potrzeby strony www.odbiory.pl nie zawierają ani nie mają ukrytych treści obraźliwych, nieprzyzwoitych, wulgarnych, zniesławiających, uznanych z obelżywe, molestujących, wzywających do nienawiści, gróźb jak i innych treści prawnie zabronionych, jak i nie zawierają żadnych materiałów zastrzeżonych prawnie przez osoby trzecie,
– potwierdzają przyjęcie do wiadomości oraz świadomość, że firma Odbiory.pl zabrania przesyłania, zamieszczania dostarczania takich materiałów i informacji na potrzeby www.odbiory.pl.
7. Dane użytkownika i telekomunikacyjne

Podczas przeglądania stron www.odbiory.pl w sposób automatyczny wytwarzane są informacje takie jak adres IP, dane użytkownika w tym (rozpoczęciu, przebieg i zakończenie każdej sesji), usługi wykorzystywane w celu uzyskania dostępu (w szczególnych sytuacjach dane osobowe mogą być z tym powiązane). Wszystkie dane przetwarzane, zbierane i wykorzystywane są tylko zgodnie z obowiązującym prawem.
Podczas przeglądania przez Państwa na stron www.odbiory.pl, automatycznie zbierane są dane nieosobowe jak rodzaj używanej przeglądarki adres domeny, z której Państwo przeszli na stronę www.odbiory.pl, systemu operacyjnego, liczba odwiedzin,oglądane strony, średni pobytu na stronie. Dane te mamy prawo wykorzystywać oraz udostępniać naszym partnerom. Celem jest między innymi ulepszenie działania naszej strony oraz podniesienie jej zawartości
8. „Cookies”

Wchodząc na strony www.odbiory.pl wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie na komputerze danych w postaci plików tzw. cookies, Pozwali to nam na automatyczne rozpoznanie Państwa komputera podczas następnego wejścia na strony www.odbiory.pl. Pliki cookies pozwolą przykładowo zachować hasło lub wygląd witryny zgodny z upodobaniami bez konieczności dokonywania czynności od początku każdorazowo. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. W przypadku braku zgody z Państwa strony na otrzymywanie cookies a chęci korzystania ze stron www.odbiory.pl należy zmienić konfigurację przeglądarki internetowej w taki sposób by blokowała lub usuwała pliki tego typu, lub ostrzegała za każdym razem przed ich zapisaniem. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj, jak wyłączyć pliki cookie i nie tylko »
9. Dzieci

Firma Odbiory.pl nie gromadzi rozmyślnie informacji pochodzących od dzieci ani nie adresuje do nich swoich stron internetowych, które gromadzą takie informacje. Firma Odbiory.pl nie zbiera świadomie danych dzieci, ani nie nalega, by uzyskały zgodę rodziców. Ujawnienie dane dzieci tylko w prawnie dopuszczalnym zakresie. Definicja „dzieci” „dziecko” musi uwzględniać stosowne prawne przepisy oraz zwyczajowe.

10. Użytkownicy spoza Polskiego terytorium i obowiązujące ich prawo

Strona www.odbiory.pl kontrolowana jest przez firmę Odbiory.pl zlokalizowaną w Polsce. Firma Odbiory.pl nie daje gwarancji, że dostępne na stronie www.odbiory.pl materiały i informacje są poza terenem Polski właściwe lub prawnie dozwolone. Korzystanie z materiałów i informacji zawartych na stronie www.odbiory.pl zabroniony jest z państw tam gdzie nielegalna jest zawartość strony www.odbiory.pl. Odwiedzający stronę www.odbiory.pl z obszaru spoza Polski są zobowiązani do przestrzeganie prawa lokalnego. Zakazane jest używanie strony www.odbiory.pl lub eksportowanie materiałów ze strony www.odbiory.pl z naruszeniem regulacji i prawa dotyczącego eksportu obowiązującego w Polsce. Wszelkie roszczenia do Warunków Użytkowania jak i jego przedmiotu są podległe wyłącznie polskiemu prawu.

11. Znaki towarowe

Nazwy firm jak i oznaczenia wszystkich produktów są znakami handlowo zastrzeżonymi. Prawa właścicieli mogą zostać naruszone jeśli używane są przez trzecie firmy.

12. Uwagi i pytania

Firma Odbiory.pl odpowiada na wszystkie rozsądne prośby dotyczące możliwości wglądu w dane osobowe jak i skorygowanie nieścisłości lub ich usunięcie. Zgodnie z rozwojem internetu i postępującą zmianą prawa nasze uregulowania związane z ochroną danych osobowych ulegać będzie również zmianie. Zmiany, każdorazowo zostaną ogłaszane na naszej stronie www.odbiory.pl w dokumencie Warunki Użytkowania . Prosimy o regularne odwiedziny i zapoznawanie się.

13. Zastrzeżenie
Materiały zamieszczone na stronie www.odbiory.pl nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. „O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych” (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Wydawcą i dystrybutorem tych wydawnictw jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów -dostępne na stronach Rządowego Centrum Legalizacji w Publicznym Portalu Informacji o Prawie. Dokładamy starań, aby informacje w www.odbiory.pl zamieszczane były systematycznie, żeby były rzetelne i kompletne. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje publikowane w www.odbiory.pl w sieci Internet. Materiały na stronie www.odbiory.pl mogą być traktowana jedynie jako materiał informacyjny i pomocniczy.

14. Informacje o Odbiory.pl

Odbiory.pl Kazimierz Palutkiewicz

ul. Malborska 6 / 206

03-286 Warszawa

NIP 524-166-02-32

Telefon 502+089-166

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowe informacje o firmie Odbiory.pl w tym zakres działalności znajdują się na stronie internetowej www.odbiory.pl w sekcji „O nas” oraz w dziale Kontakt z nami.

  • Start
  • Warunki użytkowania witryny

Wchodząc na strony http://www.odbiory.pl wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie na komputerze danych w postaci plików tzw. cookies, Pozwali to nam na automatyczne rozpoznanie Państwa komputera podczas następnego wejścia na strony www.odbiory.pl. Pliki cookies pozwolą przykładowo zachować wygląd witryny zgodny z upodobaniami bez konieczności dokonywania czynności od początku każdorazowo. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. W przypadku braku zgody z Państwa strony na otrzymywanie cookies a chęci korzystania ze stron www.odbiory.pl należy zmienić konfigurację przeglądarki internetowej w taki sposób by blokowała lub usuwała pliki tego typu, lub ostrzegała za każdym razem przed ich zapisaniem. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj, jak wyłączyć pliki cookie i nie tylko »