Sterowanie komfortem w pomieszczeniu. Wstęp

W pracy spędzamy większość naszego czasu. To co nas otacza wpływa bezpośrednio na nasze samopoczucie. Właściwe warunki środowiskowe sprawiają, że pracuje się nam dobrze. Z przyjemnością wykonujemy nasze zadania. Właściwy klimat przekłada się na nasze zdrowie. Dobrze zaprojektowana i wykonana instalacja jest oszczędna w eksploatacji.

Sterowanie instalacjami w pomieszczeniu powinno być zoptymalizowane pod katem prostoty obsługi, oraz zapewnienia maksymalnego komfortu dla użytkownika przy minimalizacji kosztów eksploatacji, w tym kosztów energii. W pomieszczeniu należy zamontować interface sterowania (przyciski, zadajnik, wyświetlacz), który umożliwi w sposób łatwy i zrozumiały zmianę lokalnych parametrów, takich jak temperatura, zawartość CO2 w powietrzu, natężenie oświetlenie itd. Na interface (wyświetlaczu) w pomieszczeniu w sposób prosty i czytelny powinny być wyświetlane stany poszczególnych instalacji z określeniem wpływu na zużycie energii, a tym samym na środowisko naturalne. System na poziomie lokalnym winien umożliwiać optymalizację (oszczędności) w pracy instalacji przez zastosowanie lokalnych algorytmów wymuszanych przez użytkownika takich jak: lokalne obniżenie temperatury, zmianę (zmniejszenie) natężenia oświetlenia, wyłączenie pewnych grup oświetlenia, zmianę (zmniejszenie) wydajności instalacji, wyłączenie trybu „KOMFORT” w przypadku opuszczenia pomieszczenia przez użytkownika, itd. Informacje zwrotne wyświetlane lokalnie na panelu sterującym powinny pozwalać użytkownikowi na bieżącą kontrolę pracy instalacji, na dostęp do informacji o możliwych lokalnych optymalizacjach, o braku możliwości wymuszeniu parametrów poza dopuszczonymi przez centralny system BMS lub ograniczeniach wynikających z lokalnych zabezpieczeń. Dodatkowo wskazane jest umieszczenie informacji na wyświetlaczu o tym jak „ZIELONE, EKOLOGICZNE” jest nasze zachowanie w pomieszczeniu.

Lokalny panel musi być dostosowany dla różnych użytkowników. Przykładowo inny dla pomieszczenia typu Open Space, inny dla osób z zarządu, inny dla osób o wysokich wymaganiach estetycznych i potrzebie wiedzy o pomieszczeniu oraz inny dla osób niepełnosprawnych. Lokalny zadajnik powinien spełniać wymagania estetyczne akceptowane przez architekta wnętrz.

Algorytmy w sterownikach pomieszczeniach na podstawie informacji od czujników i nastaw na panelu sterującym w pomieszczeniu, czujników zewnętrznych, danych z Centralnego Systemu Monitoringu BMS, danych z innych systemów w tym Kontroli Dostępu lub EMS oraz innych dostępnych informacji powinny monitorować stan zajętości pomieszczenia, przewidując obecność osób tak, żeby zapewnić maksymalny komfort w pomieszczeniu dla użytkownika przy minimalnym udziale człowieka. Lokalne algorytmy w sterownikach pomieszczeniach w współpracy z danymi z systemu EMS powinny dostosowywać parametry w pomieszczeniu na podstawie danych z przewidywanych, bieżących i historycznych danych pogodowych.

Integracja wszystkich pomieszczeń na poziomie Centralnego Systemu Zarządzania BMS powinna umożliwić wdrażanie algorytmów na poziomie budynku, przykładowo takich jak centralne sterowanie żaluzjami zewnętrznymi, nocne przewietrzanie itd. Dla pomieszczeń i powierzchni powinna pozwalać na centralne nadrzędne zadawanie parametrów w pomieszczeniach w tym także granicznych oraz zapewniać definiowanie dostępnych korekt na lokalnych zadajnikach w pomieszczeniach. Jako funkcja nadrzędna musi umożliwiać centralne nadrzędne sterowanie instalacjami w przypadku potrzeb, kontrolę parametrów i lokalnych nastaw w pomieszczeniach. W ramach standardu powinna także zapewniać kontrolę naszego ewentualnego błędnego zachowania czy sytuacji awaryjnych takich jak , przekazywanie informację o niezamkniętych oknach, nie wyłączonych urządzeniach elektrycznych czy o wycieku wody itd. Centralny system BMS powinien mieć wdrożone standardowe procedury dla typowych zagrożeń.

Efektywne zarządzania instalacjami w pomieszczeniu wymaga zapewnienia wymiany danych i koordynację sterowań szeregu różnych instalacji, urządzeń i systemów.

Poniżej rysunek który w sposób poglądowy przedstawia poszczególne zależności.

Zależności dla sterowania komfortem w pomieszczeniu

Rysunek 1 Przykład zależności dla sterowania instalacjami w pomieszczeniu. Ogólne założenia

W celu zapewnienia optymalnego sterowania instalacjami w pomieszczeniu, należy jako minimum zapewnić sterowanie i wymianę danych dla następujących obszarów .

Sterowanie nadrzędne – sterowanie z systemów zapewniających bezpieczeństwo osób i mienia w budynku lub informujące o braku podstawowych mediów jak ciepła, chłodu, ograniczenie mocy elektrycznej itd.

Sterowanie centralne – dane z systemu BMS, EMS, KD lub innych związanych z zarządzaniem budynkiem. Centralne nastawy parametrów w pomieszczeniach, katalogi czasowe informujące o zajętości budynku, nadrzędne parametrem dla regulatorów, programy serwisowe do wysterowania zaworów na całych piętrach lub programy wprowadzające wartości umowne dla całych obszarów lub budynku. Dane z systemu KD o obecności osób.

Sterowanie lokalne – informacje, zmienne oraz sterowania jakie powstają na poziomie pomieszczenia. Najczęściej korekta temperatury, wysterowanie oświetlania, czujnik zajętości, czujnik otwarcia okna.

Wysterowania w pomieszczeniu – są to wszystkie niezbędne wysterowania instalacji w pomieszczeniu jak sterowanie zaworami i biegami klimakonwektora dla zapewnienia zadanej temperatury, sterowania załączanie – wyłączanie lub ściemnianie oświetlania dla zapewnienia właściwego natężenia itd.

Zwrotne dane z lokalnego sterownika do centralnego systemu BMS – informacje o nieosiąganiu parametrów instalacji w zadanym czasie, pozostawieniu otwartego okna po godzinach pracy, pozostawionego oświetlania, awarii systemu odprowadzania skroplin, konieczności wykonania przeglądu serwisowego itd. Generalnie informacje i alarmy dla Obsługi Technicznej budynku

Wchodząc na strony http://www.odbiory.pl wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie na komputerze danych w postaci plików tzw. cookies, Pozwali to nam na automatyczne rozpoznanie Państwa komputera podczas następnego wejścia na strony www.odbiory.pl. Pliki cookies pozwolą przykładowo zachować wygląd witryny zgodny z upodobaniami bez konieczności dokonywania czynności od początku każdorazowo. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. W przypadku braku zgody z Państwa strony na otrzymywanie cookies a chęci korzystania ze stron www.odbiory.pl należy zmienić konfigurację przeglądarki internetowej w taki sposób by blokowała lub usuwała pliki tego typu, lub ostrzegała za każdym razem przed ich zapisaniem. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj, jak wyłączyć pliki cookie i nie tylko »