Warunki techniczne zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności. Dz.U.1995.50.271

Opracowano na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŁĄCZNOŚCI z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności.(art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) zarządza się, co następuje:

§  1.

Ustanawia się warunki techniczne zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności.

§  2.

Warunki techniczne, o których mowa w § 1, stosuje się przy projektowaniu i budowie obiektów budowlanych łączności przeznaczonych do pracy w krajowej sieci telekomunikacyjnej lub we współpracy z tą siecią.

§  3.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1)  obiekty budowlane łączności - obiekty budowlane mieszczące zespoły urządzeń telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych, pocztowych lub technologicznych łączności,

2)  czas rezerwy bateryjnej - czas, w ciągu którego baterie akumulatorów mogą zasilać urządzenia przy maksymalnym poborze prądu i zapewnieniu dolnej dopuszczalnej wartości napięcia rozładowania baterii,

3)  zasilanie dwustronne z sieci energetycznej - zasilanie realizowane z dwóch niezależnych GPZ (głównych punktów zasilających),

4)  zasilanie rezerwowane z sieci energetycznej - zasilanie z dwóch stacji transformatorowych lub jednej stacji transformatorowej i jednej linii niskiego napięcia zasilanej z innej stacji transformatorowej lub dwóch linii niskiego napięcia zasilanych z różnych stacji transformatorowych,

5)  zasilanie jednostronne - zasilanie z jednej stacji transformatorowej lub jednej linii niskiego napięcia,

6)  zasilanie podstawowe - zasilanie z sieci elektroenergetycznej energetyki zawodowej,

7)  zasilanie rezerwowe - zasilanie z baterii akumulatorów i/lub zespołu spalinowo-elektrycznego,

8)  zespół spalinowo-elektryczny przewoźny - zespół przystosowany do przemieszczenia,

9)  zespół spalinowo-elektryczny stacjonarny - zespół zainstalowany na stałe.

§  4.

Obiekty budowlane łączności, w zależności od ich rodzaju i wymagań niezawodności pracy, powinny być zasilane w sposób określony w tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

§  5.

W wypadku wspólnej lokalizacji obiektów o różnych grupach niezawodności zasilania należy przyjąć dla wszystkich tych obiektów najwyższą grupę niezawodności zasilania.

§  6.

Czas rezerwy bateryjnej podany w kolumnie 6 tabeli załącznika jest czasem minimalnym i odnosi się do rozładowania baterii w połączeniu równoległym.

§  7.

Wszystkie obiekty grup A, B, C i D tabeli załącznika powinny być wyposażone w przyłącza do zespołów spalinowo-elektrycznych przewoźnych.

§  8.

Moc zespołu spalinowo-elektrycznego powinna być wystarczająca do zasilania wszystkich urządzeń wymagających rezerwowania, przy uwzględnieniu charakteru obciążenia ze strony tych urządzeń.

§  9.

Zapas paliwa dla zespołów spalinowo-elektrycznych stacjonarnych powinien zapewniać co najmniej 72 godziny pracy zespołu w warunkach znamionowych.

§  10.

Pojemność baterii akumulatorów powinna być dobrana z uwzględnieniem wszystkich urządzeń obiektu wymagającego rezerwowania.

§  11.

W obiektach budowlanych łączności nie posiadających obsługi, a wyposażonych w stacjonarne zespoły spalinowo-elektryczne, należy projektować automatyczne lub zdalne uruchamianie tych zespołów.

§  12.

Liczbę urządzeń zasilających należy projektować według zasady n + 1, gdzie n oznacza liczbę urządzeń niezbędnych dla prawidłowego zasilania, łącznie z potrzebami własnymi.

§  13.

Stosowanie określonych warunków klimatycznych powinno być uzależnione od wymagań producenta dla danego rodzaju urządzeń.

§  14.

Urządzenia klimatyzacyjne, których praca jest nieodzowna dla właściwego działania obsługiwanych urządzeń technologicznych, powinny być projektowane z jednym klimatyzatorem rezerwowym, a co najmniej z jednym pełnym obiegiem chłodniczym.

§  15.

Obiekty, w których są zainstalowane urządzenia według § 14, powinny być wyposażone w zespoły spalinowo-elektryczne stacjonarne.

§  16.

Skomputeryzowane obiekty budowlane łączności powinny być wyposażone w niezawodne źródła zasilania prądem przemiennym o niezmiennej częstotliwości i napięciu.

§  17.

Dla obiektów nie wymienionych w tabeli załącznika sposób zasilania określa się według indywidualnych potrzeb.

§  18.

W obiektach, na które nałożone są zadania wynikające z Programu mobilizacji gospodarki, stosuje się zasilanie o najwyższej grupie niezawodności (grupa A).

§  19.

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do obiektów budowlanych łączności, w stosunku do których, przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, został złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

§  20.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK
TABELA DOTYCZĄCA SPOSOBÓW ZASILANIA 

Grupa niezawodności

 

 

 

 

Wyszczególnienie obiektu

Zasilanie

podstawowe

rezerwowe

z sieci

elektroenergetycznej

baterie

akumulatorów

zespół spalinowo-elektryczny

liczba

(szt.)

rezerwa

godzinowa

1

2

3

4

5

6

7

A

 

 

 

1

Centrale telefoniczne międzynarodowe i międzymiastowe tranzytowe: ISC (automatyczna centrala międzynarodowa); ACMM-CT (automatyczna centrala międzymiastowa - centrala tranzytowa)

dwustronne

2

3

stacjonarny

2

Stacje teletransmisyjne obsługujące centrale międzynarodowe i międzymiastowe tranzytowe

dwustronne

2

3

stacjonarny

3

Stacje łączności satelitarnej pracujące w sieci magistralnej

dwustronne

2

3

stacjonarny

4

Urządzenia nadawcze radiofoniczne i telewizyjne w sieci o zasięgu ogólnokrajowym

dwustronne

-

-

stacjonarny

B

 

 

 

 

1

Centrale telefoniczne międzymiastowe końcowe: ACMM-CK (automatyczna centrala międzymiastowa - centrala końcowa)

rezerwowane

2

3

stacjonarny

2

Stacje teletransmisyjne obsługujące telefoniczne centrale międzymiastowe końcowe

rezerwowane

2

3

stacjonarny

3

Stacje teletransmisyjne pracujące w sieci magistralnej

rezerwowane

2

3

stacjonarny

4

Urządzenia linii radiowych w sieci magistralnej

rezerwowane

2

3

stacjonarny

5

Centrale radiotelefoniczne dla telefonii komórkowej

rezerwowane

2

3

stacjonarny

C

 

 

1

Centrale telefoniczne okręgowe i miejscowe tranzytowe: CM (centrala miejscowa), CO (centrala okręgowa), CMT (centrala miejska tranzytowa), CST (centrala strefowo-tranzytowa), CMG (centrala miejska główna)

rezerwowane

2

3

stacjonarny

2

Stacje teletransmisyjne obsługujące centrale okręgowe miejscowe tranzytowe

jednostronne

2

3

stacjonarny

3

Węzły pocztowe o poborze mocy powyżej 50 kVA

jednostronne

2

3

stacjonarny

D

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Centrale telefoniczne miejscowe końcowe: CM (centrala miejska), CMK (centrala miejska końcowa), CWK (centrala wiejska końcowa)

jednostronne

2

3

stacjonarny

12

przewoźny

2

Wyniesione stopnie abonenckie

jednostronne

2

3

stacjonarny

12

przewoźny

3

Stacje teletransmisyjne w sieciach strefowych

jednostronne

2

3

stacjonarny

12

przewoźny

4

Urządzenia linii radiowych działające w sieciach strefowych

jednostronne

2

3

stacjonarny

12

przewoźny

5

Urządzenia nadawcze radiofoniczne i telewizyjne o zasięgu lokalnym

jednostronne

-

-

stacjonarno-przewoźny

Pojęcie "centrala telefoniczna" obejmuje obiekty, które mogą być wyposażone nie tylko w urządzenia związane z usługami telefonicznymi, lecz także z usługami teledacyjnymi, jak ma to miejsce w przypadku nowoczesnych central cyfrowych.

Materiały zamieszczone na stronie www.odbiory.pl nie są źródłem prawa. Źródłem prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są uprawnione do tego instytucje na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718, tekst jednolity Dz.U. 2011.197.1172), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Dokładamy starań, aby informacje w www.odbiory.pl zamieszczane były systematycznie, żeby były rzetelne i kompletne. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje publikowane w www.odbiory.pl w sieci Internet. Materiały na stronie www.odbiory.pl mogą być traktowana jedynie jako materiał informacyjny i pomocniczy. Poniżej linki do urzędowych dokumentów. 

         

 

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w maju 2016

1. 01 maja 2016  Dz.U.2015.520 z dnia 2015.04.14 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
2. 01 maja 2016  Dz.U.2013.707 z dnia 2013.06.21 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
3. 01 maja 2016  Dz.U.2016.380 z dnia 2016.03.22 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
4. 07 maja 2016  Dz.U.2015.1816 z dnia 2015.11.06 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie użycie lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej. 
5. 19 maja 2016  Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
6. 19 maja 2016  Dz.U.2011.135.789 z dnia 2011.06.30 USTAWA z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
7.  20 maja 2016  Dz.U.2006.90.631 z dnia 2006.05.31 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w kwietniu 2016

1. 16 kwietnia 2016 r. Dz.U.2015.1626 z dnia 2015.10.15 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Tekst jednolity rozporządzenia

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w marcu 2016

1.  15 marca 2016 r. Dz.U.2016.252 z dnia 2016.02.29 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 lutego 2016 r. W sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej
2.  18 marca 2016 r. Dz.U.2016.183 z dnia 2016.02.16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie

Copyright 2015 Odbiory.pl - All rights reserved. Kopiowanie materiałów bez zezwolenia zabronione. Kontakt z Odbiory.pl dostępny pocztą elektroniczną na adresem mailowym biuro@odbiory.pl lub pod numerem +48 502 089 166

Odbiory.pl

Wchodząc na strony www.odbiory.pl wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie na komputerze danych w postaci plików tzw. cookies, Pozwali to nam na automatyczne rozpoznanie Państwa komputera podczas następnego wejścia na strony www.odbiory.pl. Pliki cookies pozwolą przykładowo zachować hasło lub wygląd witryny zgodny z upodobaniami bez konieczności dokonywania czynności od początku każdorazowo. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. W przypadku braku zgody z Państwa strony na otrzymywanie cookies a chęci korzystania ze stron www.odbiory.pl należy zmienić konfigurację przeglądarki internetowej w taki sposób by blokowała lub usuwała pliki tego typu, lub ostrzegała za każdym razem przed ich zapisaniem. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj, jak wyłączyć pliki cookie i nie tylko »