Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie. Dz.U.1996.103.477

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie.

SPIS ZAWARTOŚCI ROZPORZĄDZENIA

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 2 Garnizonowe obiekty szkoleniowe

Rozdział 3 Poligonowe obiekty szkoleniowe

Rozdział 4 Wymagania podstawowe

Rozdział 5 Wymagania szczegółowe

Rozdział 6 Przepis końcowy


Na podstawie  art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 i z 1996 r. Nr 100, poz. 465) oraz Dz.U.2016.183 z dnia 2016.02.16 zarządza się, co następuje:

Rozdział  1
Przepisy ogólne

§  1

Rozporządzenie ustala ogólne warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, zwane dalej "obiektami budowlanymi" albo "budowlami", służące obronności państwa, urządzenia związane z tymi obiektami przeznaczone do wykorzystania techniki i sprzętu bojowego, uzbrojenia i łączności, a także innych technicznych systemów służących procesom szkoleniowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, oraz usytuowanie tych obiektów.

§  2.

1. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu i budowie nowych obiektów budowlanych oraz przy przebudowie, rozbudowie i odbudowie już istniejących.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się, jeżeli warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać poszczególne rodzaje obiektów budowlanych i ich usytuowanie, określają odrębne przepisy.

§  3.

Obiekty budowlane dzielą się na:

1)  obiekty terenowej bazy szkoleniowej:

a)  garnizonowe obiekty szkoleniowe,

b)  poligonowe obiekty szkoleniowe,

2)  terenowe obiekty inżynierskie.

§  4.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1)  pole robocze - wydzieloną cześć poligonu (placu ćwiczeń) przeznaczoną do szkolenia wojsk, w szczególności strzelnice, czołgowiska, pasy ćwiczeń taktycznych, rejon upadku pocisków, rejon upadku lotniczych środków bojowych,

2)     ośrodek szkolenia poligonowego (poligon) - obszar wyraźnie oznaczony w terenie, odpowiednio przygotowany i wyposażony w urządzenia i obiekty do szkolenia wojsk oraz przeprowadzania badań uzbrojenia, sprzętu technicznego, amunicji, materiałów wybuchowych i specjalnych środków bojowych,

3)     strefa strzelań (pole ognia, kierunek strzelań) - część terenu pola roboczego, na której lokalizuje się cele i zabrania przebywania osób niebiorących bezpośredniego udziału w realizowanym ćwiczeniu,

4)     oś strefy strzelań (pola ognia, kierunku strzelań) - linię prostą dzielącą symetrycznie pole robocze i służącą do wytyczania stref bezpieczeństwa,

5)     strefa bezpieczeństwa - teren otaczający strefę strzelań (pole ognia, kierunek strzelań) mający zapewnić bezpieczeństwo osób niebiorących udziału w procesie szkolenia,

6)     (skreślony),

7)  linia wyjściowa - prostą prostopadłą do osi strefy strzelań, położoną przed linią otwarcia ognia,

8)  linia otwarcia ognia - prostą prostopadłą do osi strefy strzelań, wytyczającą stanowisko ogniowe lub przednią granicę zezwalającą na użycie uzbrojenia lub innych technicznych środków rażenia, położoną pomiędzy linią wyjściową a linią przerwania ognia,

9) linia przerwania ognia - prostą prostopadłą do osi strefy strzelań, oznaczającą bezwzględny zakaz używania uzbrojenia, położoną pomiędzy linią otwarcia ognia a rejonem rozmieszczenia celów,

10)     rejon rozmieszczenia celów - część pola roboczego służącą do umieszczania urządzeń technicznych do imitowania sytuacji taktycznej oraz zbierania danych i oceny trafień,

11)  stanowisko dowodzenia - wydzielony rejon, wraz ze środkami łączności, obserwacji i innymi urządzeniami technicznymi, zapewniającymi skuteczne nadzorowanie i kierowanie użyciem uzbrojenia w ramach przepisów bezpieczeństwa obowiązujących na poszczególnych terenowych obiektach szkoleniowych i usytuowany na linii wyjściowej lub w jej pobliżu, lecz nie przed tą rubieżą,

12)  płaszczyzna strefy strzelań - teren ukształtowany według projektu tej strefy,

13)     kulochwyt główny - budowlę zlokalizowaną za ostatnią linią celów strzelnicy, służącą do zatrzymywania pocisków wystrzelonych w kierunku tarcz,

14)     amunicja ćwiczebna (ślepa) - amunicję przeznaczoną do strzelań lub imitowania strzałów, niepowodującą obrażeń skóry z odległości większej niż 10 m

§  5.

Wybierając teren pod lokalizację obiektu budowlanego terenowej bazy szkoleniowej należy brać pod uwagę:

1)     kierunek osi strzelań zapewniający spełnienie wymagań użytkowych oraz usytuowanie stref bezpieczeństwa,

2)  usytuowanie osi stref strzelań, które na obiektach wielostrefowych powinny przebiegać równolegle do siebie, z zachowaniem tego samego kierunku strzelań i linii (rubieży) otwarcia ognia usytuowanej wzdłuż jednej (wspólnej) prostej,

3)  konieczność ograniczenia uciążliwości dla otoczenia zewnętrznego, właściwego zabezpieczenia ochrony środowiska naturalnego i zagrożenia pożarowego; do uciążliwości dla otoczenia zewnętrznego zalicza się w szczególności:

a)  szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól elektromagnetycznych,

b)  hałas i drgania,

c)  zanieczyszczenie powietrza,

d)  zanieczyszczenie gruntu i wód,

4)  możliwość dalszej rozbudowy oraz modernizacji obiektu,

5)  dogodny dojazd do niego dla pojazdów mechanicznych,

6)  dopuszczalne ilości materiału wybuchowego wysadzanego jednorazowego w gruncie i na jego powierzchni,

7)  możliwość ekonomicznego doprowadzenia energii elektrycznej,

8)  możliwość zapewnienia łączności.

§  6.

1. Obiekty budowlane powinny być posadowione na podłożu, które pod wpływem działających obciążeń, wody i innych czynników nie ulega zmianom zagrażającym bezpieczeństwu tych obiektów albo uniemożliwiającym lub zakłócającym ich użytkowanie.

2. Podłoże lub jego fragmenty niespełniające wymagań, o których mowa w ust. 1, powinno zostać odpowiednio wzmocnione.

3. Skarpy, zbocza i ściany oporowe znajdujące się na terenie obiektów budowlanych powinny być wykonane w sposób zapewniający ich ogólną stateczność.

4. Konstrukcja obiektów budowlanych powinna spełniać warunki zapewniające nieprzekroczenie stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jej elementów i w całej konstrukcji.

5. Warunki, o których mowa w ust. 3 i 4, uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom projektowania i obliczania konstrukcji.

6. Stany graniczne uważa się za przekroczone:

1)  nośności, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się na terenie obiektu budowlanego oraz w jego pobliżu, a także zagrożenie zniszczenia wyposażenia lub przechowywanego mienia,

2)  przydatności do użytkowania, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymane.

7. Na terenach podziemnej eksploatacji górniczej powinny być stosowane zabezpieczenia konstrukcji obiektów, odpowiednie do kategorii szkód górniczych.

§  6a.

Elementy budowli:

1)  ulegające uszkodzeniu w trakcie użytkowania powinny być wykonane w sposób umożliwiający ich łatwą wymianę lub uzupełnienie,

2)  ulegające korozji, w tym również biologicznej, powinny być zabezpieczone przed tymi zagrożeniami.

§  6b.

1. W instalacjach elektrycznych wykonanych na terenie obiektów budowlanych powinny być zastosowane:

1)  złącza instalacji elektrycznej umożliwiające odłączenie od sieci zasilającej i usytuowane w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, zwłaszcza od pocisków i odbitek (rykoszetów), wpływami atmosferycznymi, a także ingerencją osób niepowołanych,

2)  wyłącznik główny przeciwpożarowy,

3)  ochrona przed porażeniem elektrycznym,

4)  wyłączniki nadmiarowe w obwodach odbiorczych,

5)  połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji,

6)  urządzenia ochrony przepięciowej.

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, uznaje się za spełnione, jeżeli instalacje te odpowiadają Polskim Normom projektowania i wykonywania instalacji elektrycznych.

Rozdział  2
Garnizonowe obiekty szkoleniowe

§  7.

1. Garnizonowe obiekty szkoleniowe należy lokalizować na terenach zamkniętych w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

2. Garnizonowych obiektów szkoleniowych nie należy lokalizować w pobliżu obiektów, dla których duże natężenie hałasu może być szczególnie uciążliwe.

§  8.

Do terenowych obiektów budowlanych garnizonowej bazy szkoleniowej zalicza się:

1)    strzelnicę garnizonową,

2)    strzelnicę krytą,

3)    strzelnicę pistoletową i do strzelania z broni małokalibrowej,

4)    strzelnicę do strzelania z użyciem symulatorów lub trenażerów,

5)    plac treningów ogniowych,

6)    plac ćwiczeń ogniowych,

7)    plac ćwiczeń taktycznych,

8)    rzutnię granatów bojowych,

9)    rzutnię granatów ćwiczebnych,

10)    ośrodek szkolenia rozpoznawczego,

11)    ośrodek naziemnego szkolenia spadochronowego,

12)    ośrodek szkolenia specjalistycznego,

13)    ośrodek szkolenia pododdziałów specjalnych,

14)    ośrodek szkolenia taktyczno-ogniowego artylerii,

15)     ośrodek szkolenia rakietowego,

16)     ośrodek szkolenia inżynieryjno-saperskiego,

17)     ośrodek szkolenia z obrony przed bronią masowego rażenia,

18)    ośrodek szkolenia pododdziałów obrony przeciwlotniczej i z powszechnej obrony przeciwlotniczej,

19)    ośrodek szkolenia z regulaminów,

20)    ośrodek szkolenia psów służbowych,

21)    ośrodek szkolenia jeździeckiego,

22)    ośrodek szkolenia fizycznego,

23)    ośrodek sprawności fizycznej,

24)    ośrodek szkolenia przeciwpożarowego,

25)    ośrodek szkolenia podwodnego załóg czołgów,

26)    ośrodek szkolenia płetwonurków,

27)    wyciąg narciarski,

28)    ścianę wspinaczkową,

29)    tor przeszkód,

30)    tor do nauki jazdy.

Rozdział  3
Poligonowe obiekty szkoleniowe

§  9.

1.    Poligonowe obiekty szkoleniowe lokalizuje się w ośrodkach szkolenia poligonowego (centrach i ośrodkach szkolenia).

2. Poligonowe obiekty szkoleniowe należy lokalizować zgodnie z zasadami dotyczącymi przestrzegania wymaganych warunków bezpieczeństwa, ochrony środowiska naturalnego i ochrony przeciwpożarowej.

§  10.

Do terenowych obiektów budowlanych poligonowej bazy szkoleniowej zalicza się:

1) strzelnicę piechoty,

2) strzelnicę wozów bojowych,

3) strzelnicę do strzelań nawodnych,

4) strzelnicę artyleryjską,

5) rejon bojowych strzelań morskich,

6) rejon strzelań artylerii,

7) rejon strzelań bojowych wojsk obrony przeciwlotniczej,

8) rejon strzelań bojowych wojsk obrony przeciwlotniczej do imitowanych celów powietrznych,

9) rejon działań lotniczych z użyciem środków bojowych i laserów,

10) rejon szkolenia płetwonurków,

11) ośrodek strzelań wojsk obrony przeciwlotniczej do śmigłowców,

12) rzutnię granatów bojowych,

13) plac ćwiczeń ogniowych,

14) pasy ćwiczeń taktycznych,

15) tor taktyczny,

16) ośrodek zurbanizowany,

17) ośrodek szkolenia taktyczno-ogniowego artylerii,

18) ośrodek szkolenia pododdziałów rozpoznawczych,

19) ośrodek szkolenia pododdziałów specjalnych,

20) ośrodek szkolenia inżynieryjno-saperskiego,

21) ośrodek szkolenia z przepraw,

22) ośrodek pokonywania i forsowania przeszkód wodnych,

23) ośrodek szkolenia z obrony przed bronią masowego rażenia,

24) ośrodek szkolenia pododdziałów obrony przeciwlotniczej i z powszechnej obrony przeciwlotniczej,

25) ośrodek szkolenia rozpoznawczego - podwodny tor do szkolenia płetwonurków,

26) ośrodek szkolenia fizycznego,

27) ośrodek sprawności fizycznej.

Rozdział  4
Wymagania podstawowe

§  11.

Konstrukcje budowli powinny zachować trwałość i cechy użytkowe w okresie użytkowania ustalonym w projekcie. Elementy budowli ulegające uszkodzeniu lub korozji, w tym również biologicznej, powinny być zabezpieczone przed tymi zagrożeniami i tak skonstruowane, aby była możliwa ich naprawa lub wymiana.

§  12.

1. Budowle posadawia się na podłożu, które pod wpływem obciążeń konstrukcją, działania wody i innych czynników nie ulega zmianom zagrażającym bezpieczeństwu obiektów budowlanych, uniemożliwiającym lub zakłócającym ich użytkowanie.

2. Podłoże lub jego fragmenty nie spełniające wymagań określonych w ust. 1 należy odpowiednio wzmocnić.

§  13.

Obiekty budowlane terenowej bazy szkoleniowej (garnizonowe i poligonowe) i wchodzące w ich skład budowle należy tak lokalizować, projektować i wykorzystywać, aby:

1)  zapewnić zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,

2)  zapewnić optymalne wypełnienie kryteriów użytkowych, gospodarczych, społecznych i ekologicznych,

3)  ograniczyć do minimum skutki i uciążliwości wynikające z eksploatacji tych obiektów.

§  14.


1. Budowle powinny być wyposażone w niezbędny sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Warunki dotyczące należności oraz rozmieszczenia specjalistycznego sprzętu określają odrębne przepisy.

§  15.

Pomieszczenia dla mechanizmów tarczociągów i innych urządzeń technicznych powinny być wyposażone, w zależności od przeznaczenia, w:

1)  wentylację naturalną lub sztuczną (mechaniczną),

2)  oświetlenie naturalne i elektryczne,

3)  izolację termiczną i przeciwwilgociową,

4)  instalację siłową,

5)  instalację sygnalizacyjną,

6)  instalację telefoniczną.

§  16.

Pomieszczenia przeznaczone na czasowy lub stały pobyt ludzi powinny odpowiadać przepisom w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

§  17.

Obiekty budowlane terenowej bazy szkoleniowej powinny być wyposażone, w zależności od rodzaju obiektu, w:

1)  źródło wody do celów konsumpcyjnych,

2)     typowy szczelny ustęp przestawny,

3)  elektryczną linię zasilającą napowietrzną lub kablową nn 400/230 V,

4)  odwodnienie terenu zapewniające prawidłowe, bezpieczne działanie elementów wyposażenia; sposób zależny jest od warunków geologicznych i hydrogeologicznych istniejącego terenu,

5)  drogę dojazdową o nawierzchni utwardzonej (nie dotyczy obiektów poligonowych) oraz plac manewrowo-postojowy o wielkości zapewniającej postój właściwej liczby pojazdów,

6)  ogrodzenie ostrzegawcze wysokości minimum 1,0 m.

Rozdział  5
Wymagania szczegółowe

§  18.

(skreślony).

§  19.

1.    Zabezpieczenia boczne zlokalizowane na terenie obiektów, o których mowa w § 8 pkt 1-3 i 6, są wykonane w postaci nasypu ziemnego lub budowli z materiałów trwałych osłoniętych materiałami niepowodującymi powstawania odbitek (rykoszetów), równolegle do osi strzelań, jako pełne na odcinku od linii wyjściowej do kulochwytu głównego.

2. Zabezpieczenie boczne powinno:

1)     zapewnić odporność na przebicie pociskiem kalibru 7,62 mm (nabój Kb z pociskiem "L") wystrzelonym z odległości 100 m z prędkością początkową około 820 m/s ze współczynnikiem bezpieczeństwa "2",

2)  zabezpieczać wystające od strony linii ognia krawędzie w sposób eliminujący odbicie pocisków rykoszetem,

3)  być wykonane bez szpar i szczelin.

3.    (skreślony).

§  20.

1.   Schrony dla obsługi pola celów i do umieszczania urządzeń technicznych zlokalizowane na terenie obiektów, o których mowa w § 8 pkt 1, 3 i 6, posiadają konstrukcję ognioodporną oraz odporność na przebicie pociskiem lekkim naboju karabinowego kalibru 7,62 mm wystrzelonym z odległości 100 m z prędkością początkową około 820 m/s, ze współczynnikiem bezpieczeństwa "2" i zapewniają obsłudze bezpieczne warunki pracy.

2. W skład wyposażenia schronu dla obsługi pola celów wchodzą:

1)  urządzenia techniczne niezbędne do prawidłowej obsługi pola celów,

2)  instalacja oświetlenia elektrycznego,

3)  urządzenia wentylacji grawitacyjnej,

4)  szczelina obserwacyjna,

5)  drzwi stalowe z trwałym zamknięciem na zewnątrz i do wewnątrz strefy strzelań, otwierane na zewnątrz schronu,

6)  instalacja telefoniczna umożliwiająca łączność,

7)  otwór okienny zabezpieczony kratą stalową od zewnętrznej strony strzelań - zależnie od warunków terenowych,

8)  sygnalizacja ostrzegawcza informująca o sytuacji w strefie strzelań.

§  21.

Konstrukcja kulochwytu głównego garnizonowego placu ćwiczeń ogniowych załóg czołgów (PCO), zabezpieczenia boczne i konstrukcja schronu obsługi celów powinny być odporne na działanie pocisków kalibru 7,62 mm (nabój Kb z pociskiem "C") ze współczynnikiem "2".

§  22.

  
1. Powierzchnia czołowa kulochwytu głównego wykonanego w formie nasypu ziemnego, zlokalizowanego na terenie obiektów, o których mowa w § 8 pkt 1, 3 i 6, jest zabezpieczona w sposób trwały przez darniowanie.

1a. Powierzchnię czołową kulochwytu głównego i kulochwytów bocznych wykonaną z materiałów budowlanych osłania się poliuretanowo-gumową osłoną antyrykoszetową w postaci tłumika rykoszetów lub okładziną drewnianą.

2. Pozostałe płaszczyzny kulochwytów, o których mowa w ust. 1, oraz inne powierzchnie budowli mogą być porośnięte trawą.

Rozdział  6
Przepis końcowy

§  23.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

 

 

Materiały zamieszczone na stronie www.odbiory.pl nie są źródłem prawa. Źródłem prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są uprawnione do tego instytucje na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718, tekst jednolity Dz.U. 2011.197.1172), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Dokładamy starań, aby informacje w www.odbiory.pl zamieszczane były systematycznie, żeby były rzetelne i kompletne. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje publikowane w www.odbiory.pl w sieci Internet. Materiały na stronie www.odbiory.pl mogą być traktowana jedynie jako materiał informacyjny i pomocniczy. Poniżej linki do urzędowych dokumentów. 

         

 

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w maju 2016

1. 01 maja 2016  Dz.U.2015.520 z dnia 2015.04.14 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
2. 01 maja 2016  Dz.U.2013.707 z dnia 2013.06.21 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
3. 01 maja 2016  Dz.U.2016.380 z dnia 2016.03.22 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
4. 07 maja 2016  Dz.U.2015.1816 z dnia 2015.11.06 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie użycie lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej. 
5. 19 maja 2016  Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
6. 19 maja 2016  Dz.U.2011.135.789 z dnia 2011.06.30 USTAWA z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
7.  20 maja 2016  Dz.U.2006.90.631 z dnia 2006.05.31 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w kwietniu 2016

1. 16 kwietnia 2016 r. Dz.U.2015.1626 z dnia 2015.10.15 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Tekst jednolity rozporządzenia

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w marcu 2016

1.  15 marca 2016 r. Dz.U.2016.252 z dnia 2016.02.29 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 lutego 2016 r. W sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej
2.  18 marca 2016 r. Dz.U.2016.183 z dnia 2016.02.16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie

Copyright 2015 Odbiory.pl - All rights reserved. Kopiowanie materiałów bez zezwolenia zabronione. Kontakt z Odbiory.pl dostępny pocztą elektroniczną na adresem mailowym biuro@odbiory.pl lub pod numerem +48 502 089 166

Odbiory.pl

Wchodząc na strony www.odbiory.pl wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie na komputerze danych w postaci plików tzw. cookies, Pozwali to nam na automatyczne rozpoznanie Państwa komputera podczas następnego wejścia na strony www.odbiory.pl. Pliki cookies pozwolą przykładowo zachować hasło lub wygląd witryny zgodny z upodobaniami bez konieczności dokonywania czynności od początku każdorazowo. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. W przypadku braku zgody z Państwa strony na otrzymywanie cookies a chęci korzystania ze stron www.odbiory.pl należy zmienić konfigurację przeglądarki internetowej w taki sposób by blokowała lub usuwała pliki tego typu, lub ostrzegała za każdym razem przed ich zapisaniem. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj, jak wyłączyć pliki cookie i nie tylko »