Materiały zamieszczone na stronie www.odbiory.pl nie są źródłem prawa. Żródłemo prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są uprawnione do tego instytucje na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718, tekst jednolity Dz.U. 2011.197.1172), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Dokładamy starań, aby informacje w www.odbiory.pl zamieszczane były systematycznie, żeby były rzetelne i kompletne. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje publikowane w www.odbiory.pl w sieci Internet. Materiały na stronie www.odbiory.pl mogą być traktowana jedynie jako materiał informacyjny i pomocniczy.

Warunki techniczne, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska Dz.U.03.130.1192

Rozporządzenie określa warunki, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska ze względu na bezpieczeństwo ruchu statków powietrznych.

Opracowano na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. z dnia 24 lipca 2003 r.) Dz. U. 03-130-1192

Na podstawie art. 92 pkt 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Rozporządzenie określa warunki, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska ze względu na bezpieczeństwo ruchu statków powietrznych.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do radiowych i radarowych lotniczych urządzeń naziemnych stanowiących pomoce dla nawigacji.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o powierzchniach ograniczających, należy przez to rozumieć obszar terenu pozostający w zasięgu powierzchni ustalających dopuszczalne gabaryty zabudowy i obiektów naturalnych.

§ 3. 1. Określone w rozporządzeniu wymiary obiektu budowlanego obejmują także umieszczone na nim urządzenia, w szczególności anteny, reklamy, a w przypadku dróg lub linii kolejowych - również ich skrajnie.

2. Wymiary obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1, nie mogą, z zastrzeżeniem § 4, naruszać wyznaczonych powierzchni ograniczających.

§ 4. Obiekty trudno dostrzegalne z powietrza, w tym napowietrzne linie, maszty, anteny, usytuowane w zasięgu powierzchni podejścia, o których mowa w § 11 pkt 2, § 20 pkt 2 i § 34 pkt 1, powinny być niższe o co najmniej 10 m od dopuszczalnej wysokości zabudowy wyznaczonej przez powierzchnie ograniczające.

§ 5. W przypadku powierzchni ograniczających nakładających się jedna nad drugą, za obowiązującą przyjmuje się powierzchnię położoną niżej.

§ 6. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwany dalej "Prezesem", w przypadku lotniska lotnictwa cywilnego, albo organ nadzoru nad lotnictwem wojskowym, w przypadku lotniska lotnictwa państwowego lub lotniska lotnictwa państwowego użytkowanego przez lotnictwo cywilne, może, w przypadkach niepowodujących powstania zagrożenia dla bezpieczeństwa statków powietrznych, udzielić zgody na odstąpienie od określonych w rozporządzeniu wymogów dotyczących powierzchni ograniczających.

§ 7. 1. Obiekty budowlane usytuowane na terenach powierzchni ograniczających nie mogą powodować powstania nowej lub powiększenia istniejącej przeszkody lotniczej, pozostającej w cieniu przeszkody już istniejącej.

2. Organ, o którym mowa w § 6, może udzielić zgody na powstanie nowej lub powiększenie istniejącej przeszkody lotniczej, pozostającej w cieniu przeszkody już istniejącej, jeżeli nie spowoduje to powstania zagrożenia dla bezpieczeństwa statków powietrznych.

§ 8. Przez przeszkody lotnicze, usytuowane w otoczeniu lotniska, rozumie się, z zastrzeżeniem § 4, sztuczne lub naturalne obiekty naziemne albo ich części lub skrajnie tras komunikacyjnych, o wysokościach przekraczających powierzchnie ograniczające.

§ 9. Przez przeszkodę pozostającą w cieniu przeszkody usytuowanej w otoczeniu lotniska dla samolotów rozumie się obiekt, którego wierzchołek nie przekracza:

1) w strefie podejścia lub wznoszenia:

a) wycinka płaszczyzny poziomej, przechodzącej przez wierzchołek przeszkody istniejącej i rozciągającej się w kierunku od lotniska,

b) wycinka płaszczyzny, o nachyleniu 10%, wyprowadzonej w dół z wierzchołka przeszkody istniejącej, w kierunku lotniska;

2) w granicach powierzchni stożkowej lub powierzchni poziomej wewnętrznej - powierzchni stożkowej lub złożonej, o nachyleniu 20%, wyprowadzonej w dół z wierzchołka przeszkody istniejącej.

§ 10. Przez przeszkodę pozostającą w cieniu przeszkody usytuowanej w otoczeniu lotniska dla śmigłowców rozumie się obiekt, którego wierzchołek nie przekracza:

1) w strefie podejścia lub wznoszenia:

a) wycinka płaszczyzny poziomej, przechodzącej przez wierzchołek przeszkody istniejącej i rozciągającej się w kierunku od lotniska,

b) wycinka płaszczyzny, o nachyleniu 30%, wyprowadzonej w dół z wierzchołka przeszkody istniejącej, w kierunku lotniska;

2) w granicach powierzchni stożkowej lub powierzchni poziomej wewnętrznej - powierzchni stożkowej lub złożonej, o nachyleniu 30%, wyprowadzonej w dół, z wierzchołka przeszkody istniejącej.

Rozdział 2

Powierzchnie ograniczające lotnisk lotnictwa cywilnego dla samolotów

§ 11. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:

1) kodzie referencyjnym lotniska (drogi startowej) - należy przez to rozumieć symbol złożony z cyfry i litery, stanowiący podstawę do ustalania głównych parametrów pola manewrowego lotniska lotnictwa cywilnego dla samolotów oraz parametrów powierzchni ograniczających wysokości obiektów budowlanych oraz naturalnych w jego otoczeniu; cyfry kodu referencyjnego i odpowiadające im długości dróg startowych w warunkach standardowych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) powierzchni podejścia - należy przez to rozumieć, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2, nachyloną płaszczyznę lub układ powierzchni przed progiem, wyznaczone przez:

a) krawędź dolną o określonej długości, położoną poziomo, prostopadle do przedłużenia osi drogi startowej, w ustalonej odległości przed progiem i na wzniesieniu progu w osi drogi startowej,

b) dwie krawędzie wyprowadzone z końców krawędzi dolnej, rozchylone na zewnątrz symetrycznie pod określonym kątem w stosunku do przedłużenia płaszczyzny pionowej przechodzącej przez oś drogi startowej i równoległe do tej osi w części poziomej,

c) krawędź górną, równoległą do krawędzi dolnej, położoną na określonym wzniesieniu;

3) powierzchni poziomej wewnętrznej - należy przez to rozumieć płaszczyznę poziomą, usytuowaną na wysokości 45 m powyżej ustalonego wzniesienia wyjściowego, której krawędź zewnętrzna jest wyznaczona w określonej odległości od jednego lub od kilku punktów odniesienia w tym celu ustalonych, a krawędź wewnętrzną tworzy krawędź przecięcia się jej z powierzchnią przejściową;

4) powierzchni przejściowej - należy przez to rozumieć powierzchnię złożoną, wyprowadzoną pochyło w górę i na zewnątrz od bocznej krawędzi pasa drogi startowej lub zabezpieczenia pola wzlotów oraz od części krawędzi bocznej powierzchni podejścia, do przecięcia się z powierzchnią poziomą wewnętrzną i wyznaczoną przez:

a) krawędź dolną, rozpoczynającą się w miejscu przecinania się bocznej krawędzi powierzchni podejścia z powierzchnią poziomą wewnętrzną i przebiegającą po bocznej krawędzi powierzchni podejścia, następnie po krawędzi bocznej pasa drogi startowej lub zabezpieczenia pola wzlotów,

b) krawędź górną, usytuowaną w powierzchni poziomej wewnętrznej;

5) powierzchni stożkowej - należy przez to rozumieć powierzchnię nachyloną w górę i na zewnątrz, wyprowadzoną z zewnętrznej krawędzi powierzchni poziomej wewnętrznej, wyznaczoną przez:

a) krawędź dolną, pokrywającą się z krawędzią zewnętrzną powierzchni poziomej wewnętrznej,

b) krawędź górną, usytuowaną na określonej wysokości powyżej powierzchni poziomej wewnętrznej;

6) powierzchni wznoszenia - należy przez to rozumieć nachyloną płaszczyznę lub każdą inną ustaloną powierzchnię, usytuowaną poza końcem drogi startowej lub zabezpieczeniem wydłużonego startu, wyznaczoną przez:

a) krawędź dolną, poziomą, prostopadłą do osi drogi startowej i położoną albo w określonej odległości poza końcem drogi startowej, albo na końcu zabezpieczenia wydłużonego startu, jeżeli ono istnieje, zależnie od tego, która z tych odległości jest większa,

b) dwie krawędzie wyprowadzone z końców krawędzi dolnej i rozchodzące się na zewnątrz symetrycznie pod określonym kątem w stosunku do toru wznoszenia, do osiągnięcia określonej ostatecznej szerokości, następnie biegnące jako równoległe w pozostałej części powierzchni wznoszenia,

c) krawędź górną poziomą, prostopadłą do określonego toru wznoszenia;

7) punktach odniesienia - należy przez to rozumieć punkty, o których mowa w pkt 3; mogą nimi być:

a) środek geometryczny głównej drogi startowej lub środek pola wzlotów, dla dróg startowych o cyfrze kodu referencyjnego 1 lub 2;

b) punkty przecięcia się czołowych krawędzi drogi startowej z osią tej drogi o cyfrze kodu referencyjnego 3 lub 4;

8) wzniesieniu dowolnego punktu leżącego na krawędzi dolnej - należy przez to rozumieć wzniesienie równe:

a) wzniesieniu powierzchni podejścia w tym punkcie;

b) wzniesieniu w tym punkcie bocznej krawędzi pasa drogi startowej lub zabezpieczenia pola wzlotów;

9) wzniesieniu krawędzi dolnej - należy przez to rozumieć wzniesienie równe:

a) wzniesieniu najwyżej położonego punktu na przedłużeniu osi drogi startowej pomiędzy końcem drogi startowej a krawędzią dolną powierzchni wznoszenia lub

b) wzniesieniu najwyżej położonego punktu na powierzchni terenu, na osi zabezpieczenia wydłużonego startu, jeżeli ono istnieje;

10) wzniesieniu wyjściowym - należy przez to rozumieć wzniesienie, które nie powinno być większe od średniej wartości punktów wzniesienia niwelety drogi startowej, a w przypadku kilku dróg startowych - od średniej wartości punktów wzniesienia głównej drogi startowej lub pola wzlotów;

11) zabezpieczeniu pola wzlotów - należy przez to rozumieć określoną powierzchnię otaczającą pole wzlotów, wolną od przeszkód lotniczych innych niż niezbędne pomoce nawigacyjne, przeznaczoną dla zmniejszenia ryzyka uszkodzenia samolotu, szybowca lub innego statku powietrznego, gdyby w sposób niezamierzony przemieścił się poza to pole.

§ 12. 1. W przypadku użytkowania drogi startowej w obu kierunkach, jako obowiązującą powierzchnię ograniczającą przyjmuje się powierzchnię podejścia. Obowiązującą powierzchnią wznoszenia jest powierzchnia ograniczająca w przypadku, gdy aktualnie i docelowo nie przewiduje się podejść z przeciwnego kierunku.

2. Nachylenie powierzchni wznoszenia nie może być większe niż określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Parametry powierzchni wznoszenia w wymiarach poziomych nie mogą być mniejsze niż określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 13. Dla drogi startowej nieprzyrządowej wyznacza się następujące powierzchnie ograniczające:

1) powierzchnię stożkową;

2) powierzchnię poziomą wewnętrzną;

3) powierzchnie podejścia;

4) powierzchnie przejściowe.

§ 14. 1. W przypadku lotniska rozporządzającego polem wzlotów nierozdzielonym nawierzchnią sztuczną, o kształcie i rozmiarach umożliwiających wykonywanie operacji na wielu kierunkach, wszystkie te kierunki powinny być, w miarę możliwości, chronione dla lądowań i dla startów.

2. Powierzchnie podejścia i powierzchnie wznoszenia są wyprowadzone od krawędzi zabezpieczenia pola wzlotów, przy czym z punktów przecięcia się odcinków tych krawędzi można wyprowadzać fragmenty powierzchni ograniczających innych niż płaskie, przy zachowaniu określonego ich nachylenia.

3. Wzniesienie dowolnego punktu na dolnej krawędzi powierzchni podejścia i powierzchni wznoszenia jest równe wzniesieniu krawędzi zabezpieczenia pola wzlotów w tym punkcie.

4. Nachylenia powierzchni ograniczających nie mogą być większe niż określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

5. Parametry powierzchni ograniczających w wymiarach poziomych nie mogą być mniejsze niż określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

6. Schemat układu powierzchni ograniczających, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 15. 1. Dla dróg startowych przyrządowych z podejściem nieprecyzyjnym wyznacza się powierzchnie ograniczające, o których mowa w § 13.

2. Poziomy sektor powierzchni podejścia ustala się na większej z następujących wysokości:

1) punktu, w którym powierzchnia podejścia przecina płaszczyznę poziomą położoną na wysokości 150 m nad progiem;

2) punktu, w którym powierzchnia podejścia przecina płaszczyznę poziomą przechodzącą przez wierzchołek obiektu, w stosunku do którego ustala się bezpieczną wysokość przelotu, określoną w przepisach o ruchu lotniczym cywilnych statków powietrznych.

§ 16. 1. Dla dróg startowych przyrządowych z podejściem precyzyjnym wyznacza się powierzchnie ograniczające, o których mowa w § 13.

2. Poziomy sektor powierzchni podejścia jest ustalony na większym z następujących wzniesień:

1) punktu, w którym nachylona powierzchnia podejścia przecina płaszczyznę poziomą położoną na wysokości 150 m nad progiem;

2) punktu, w którym nachylona powierzchnia podejścia przecina płaszczyznę poziomą, przechodzącą przez wierzchołek obiektu, w stosunku do którego ustala się bezpieczną wysokość przelotu, określoną w przepisach o ruchu lotniczym cywilnych statków powietrznych.

§ 17. Schematy układów powierzchni ograniczających, z drogami startowymi o nawierzchni sztucznej, określają załączniki nr 5 i 6 do rozporządzenia.

§ 18. Wymiary obiektów budowlanych, o których mowa w § 3 ust. 1, nie mogą być wyższe od poziomu świateł systemu podejścia, w przekroju prostopadłym do osi systemu, w odległości po 60 m z obu stron osi systemu, na całej jego długości i 60 m przed pierwszym światłem tego systemu.

Rozdział 3

Powierzchnie ograniczające lotnisk lotnictwa cywilnego dla śmigłowców

§ 19. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do lotnisk lotnictwa cywilnego dla śmigłowców, usytuowanych na poziomie terenu lub wody oraz na obiektach budowlanych, urządzonych dla podejść nieprzyrządowych lub przyrządowych nieprecyzyjnych.

§ 20. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:

1) polu wzlotów (polu końcowego podejścia i startu - FATO) - należy przez to rozumieć określoną powierzchnię, nad którą odbywa się końcowa faza manewru podejścia aż do lotu w zawisie lub do przyziemienia i od której rozpoczyna się manewr startu;

2) powierzchni podejścia - należy przez to rozumieć nachyloną płaszczyznę lub układ innych powierzchni, wyprowadzoną w górę od zewnętrznej krawędzi zabezpieczenia pola wzlotów, której oś, z wyjątkiem części krzywoliniowej, leży w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez środek pola wzlotów, i wyznaczoną przez:

a) krawędź dolną, poziomą, pokrywającą się z krawędzią czołowego zabezpieczenia pola wzlotów,

b) dwie krawędzie boczne, wyprowadzone z końców krawędzi dolnej i rozchodzące się pod określonym kątem, na zewnątrz, w stosunku do powierzchni pionowej, przechodzącej przez środek pola wzlotów,

c) krawędź górną, poziomą, prostopadłą do osi powierzchni podejścia, usytuowaną na określonej wysokości powyżej ustalonego w tym celu punktu wzniesienia pola wzlotów,

d) wzniesienie krawędzi dolnej równe wzniesieniu krawędzi pola wzlotów w punkcie, w którym oś powierzchni podejścia styka się z tą krawędzią;

3) powierzchni poziomej wewnętrznej - należy przez to rozumieć poziomą płaszczyznę w kształcie koła, usytuowaną powyżej pola wzlotów i jego sąsiedztwa, przy czym:

a) środek koła, o którym mowa wyżej, znajduje się w środku geometrycznym pola wzlotów,

b) wzniesienie powierzchni poziomej wewnętrznej jest liczone od wzniesienia najniżej położonego punktu pola wzlotów, powiększone o 45 m;

4) powierzchni przejściowej - należy przez to rozumieć powierzchnię złożoną, wznoszącą się na zewnątrz do określonej wysokości lub do powierzchni poziomej wewnętrznej, wyprowadzoną od zabezpieczenia pola wzlotów i od części krawędzi bocznej powierzchni podejścia, wyznaczoną przez:

a) krawędź dolną, rozpoczynającą się w miejscu przecinania się bocznej krawędzi powierzchni podejścia z powierzchnią poziomą wewnętrzną i przebiegającą po bocznej krawędzi powierzchni podejścia do dolnej krawędzi tej powierzchni, następnie po krawędzi zabezpieczenia pola wzlotów,

b) krawędź górną, położoną na określonej wysokości powyżej ustalonego w tym celu punktu pola wzlotów;

5) powierzchni stożkowej - należy przez to rozumieć powierzchnię nachyloną w górę i na zewnątrz, wyprowadzoną z zewnętrznej krawędzi powierzchni poziomej wewnętrznej i z górnej krawędzi powierzchni przejściowej, jeżeli nie ma powierzchni poziomej wewnętrznej, wyznaczoną przez:

a) krawędź dolną, pokrywającą się z zewnętrzną krawędzią powierzchni poziomej wewnętrznej lub z górną krawędzią powierzchni przejściowej, jeżeli nie ma powierzchni poziomej wewnętrznej,

b) krawędź górną, usytuowaną na określonej wysokości nad powierzchnią poziomą wewnętrzną lub nad ustalonym w tym celu punktem pola wzlotów, jeżeli nie ma powierzchni poziomej wewnętrznej;

6) powierzchni wznoszenia - należy przez to rozumieć układ nachylonych powierzchni, z których pierwsza płaska jest wyprowadzona z zewnętrznej krawędzi zabezpieczenia pola wzlotów, a których oś, z wyjątkiem odcinka krzywoliniowego, stanowi przedłużenie osi pola wzlotów i wyznaczonych przez:

a) krawędź dolną pokrywającą się z zewnętrzną krawędzią zabezpieczenia pola wzlotów lub zabezpieczenia wydłużonego startu,

b) dwie krawędzie boczne wyprowadzone z końców krawędzi dolnej, rozchylone na zewnątrz symetrycznie pod określonym kątem w stosunku do przedłużenia płaszczyzny pionowej przechodzącej przez oś pola wzlotów,

c) krawędź górną, poziomą, prostopadłą do osi powierzchni wznoszenia, położoną na określonej wysokości;

7) wzniesieniu krawędzi dolnej - należy przez to rozumieć wzniesienie równe wzniesieniu punktu, w którym płaszczyzna pionowa przechodząca przez oś powierzchni wznoszenia przecina się z krawędzią zabezpieczenia pola wzlotów, a w przypadku istnienia zabezpieczenia wydłużonego startu, równe wzniesieniu punktu najwyżej położonego na gruncie, na osi tego zabezpieczenia;

8) zabezpieczeniu pola wzlotów - należy przez to rozumieć określoną powierzchnię otaczającą pole wzlotów, wolną od przeszkód lotniczych innych niż niezbędne pomoce nawigacyjne, przeznaczoną dla zmniejszenia ryzyka uszkodzenia śmigłowca, gdyby w sposób niezamierzony przemieścił się poza to pole.

§ 21. W przypadku lotniska lotnictwa cywilnego dla śmigłowców, usytuowanego na lotnisku lotnictwa cywilnego dla samolotów, uwzględnia się powierzchnie ograniczające obu lotnisk, zwłaszcza jeżeli są one użytkowane jednocześnie.

§ 22. 1. W przypadku lotniska lotnictwa cywilnego dla śmigłowców, z podejściem nieprzyrządowym, wyznacza się następujące powierzchnie ograniczające:

1) powierzchnię podejścia;

2) powierzchnię wznoszenia;

3) powierzchnie przejściowe.

2. Schemat układu powierzchni ograniczających, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 23. 1. W przypadku lotniska lotnictwa cywilnego dla śmigłowców, z podejściem przyrządowym nieprecyzyjnym, wyznacza się następujące powierzchnie ograniczające:

1) powierzchnię podejścia;

2) powierzchnię wznoszenia;

3) powierzchnie przejściowe;

4) powierzchnię poziomą wewnętrzną;

5) powierzchnię stożkową.

2. Schemat układu powierzchni ograniczających, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 24. Nachylenia powierzchni ograniczających nie mogą być większe niż określone w załącznikach nr 9 i 10 do rozporządzenia.

§ 25. Parametry powierzchni ograniczających w wymiarach poziomych nie mogą być mniejsze niż określone w załącznikach nr 9 i 10 do rozporządzenia.

§ 26. 1. W przypadku krzywoliniowego odcinka powierzchni podejścia i powierzchni wznoszenia, nachylenie ich osi równe jest nachyleniu osi odcinka prostoliniowego.

2. Przed osiągnięciem wysokości 45 m powyżej krawędzi dolnej, oś powierzchni podejścia i powierzchni wznoszenia pozostaje prosta.

3. Promień łuku odcinka krzywoliniowego nie może być mniejszy niż 270 m.

§ 27. Parametry powierzchni podejścia i powierzchni wznoszenia nieprzyrządowej, z odcinkiem krzywoliniowym, określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.

§ 28. 1. W przypadku użytkowania pola wzlotów w obu kierunkach, jako obowiązującą powierzchnię ograniczającą przyjmuje się powierzchnię podejścia.

2. Powierzchnię wznoszenia uważa się jako obowiązującą powierzchnię ograniczającą tylko w przypadku, gdy aktualnie i docelowo nie przewiduje się podejść z przeciwnego kierunku.

Rozdział 4

Powierzchnie ograniczające lotnisk lotnictwa państwowego dla samolotów

§ 29. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do lotnisk lotnictwa państwowego dla samolotów.

§ 30. 1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:

1) klasie lotniska dla samolotów (drogi startowej) - należy przez to rozumieć rzymską liczbę charakteryzującą główne parametry drogi startowej i roboczego pasa startowego;

2) czołowym albo bocznym pasie bezpieczeństwa - należy przez to rozumieć część pasa startowego przylegającą do czołowej albo bocznej krawędzi roboczego pasa startowego, przeznaczoną do zapewnienia bezpieczeństwa w przypadku wykołowania samolotu poza roboczy pas startowy;

3) roboczym pasie startowym - należy przez to rozumieć część pasa startowego przeznaczoną do rozbiegu i oderwania się samolotów przy starcie oraz przyziemienia i dobiegu przy lądowaniu, obejmującą drogę startową o nawierzchni sztucznej lub umocnionej oraz część gruntową;

4) punktach odniesienia - należy przez to rozumieć punkty, o których mowa w § 11 pkt 3; mogą nimi być:

a) środek geometryczny drogi startowej lub roboczego pasa startowego klas IV lub V,

b) punkty przecięcia się czołowych krawędzi drogi startowej (roboczego pasa startowego) z osią tej drogi (roboczego pasa startowego) klas I, II lub III.

2. Klasy lotnisk i odpowiadające im parametry określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.

§ 31. 1. Nachylenia powierzchni ograniczających nie mogą być większe niż określone w załączniku nr 13 do rozporządzenia.

2. Parametry powierzchni ograniczających w wymiarach poziomych nie mogą być mniejsze niż określone w załączniku nr 13 do rozporządzenia.

§ 32. Do spraw nieuregulowanych przepisami niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 2.

Rozdział 5

Powierzchnie ograniczające lotnisk lotnictwa państwowego dla śmigłowców

§ 33. 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do lotnisk lotnictwa państwowego dla śmigłowców.

2. Klasyfikację lotnisk lotnictwa państwowego dla śmigłowców określa załącznik nr 14 do rozporządzenia.

§ 34. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:

1) powierzchni podejścia - należy przez to rozumieć powierzchnię, o której mowa w § 20 pkt 2;

2) powierzchni przejściowej - należy przez to rozumieć powierzchnię, o której mowa w § 20 pkt 4;

3) powierzchni wznoszenia - należy przez to rozumieć powierzchnię, o której mowa w § 20 pkt 6;

4) klasie lotniska lotnictwa państwowego dla śmigłowców - należy przez to rozumieć rzymską cyfrę charakteryzującą główne elementy lotniska;

5) pasach bezpieczeństwa - należy przez to rozumieć określone powierzchnie terenu otaczające pole wzlotów;

6) polu startowym - należy przez to rozumieć powierzchnię przystosowaną do startów i lądowań śmigłowców, wraz z pasami bezpieczeństwa.

§ 35. Dla lotnisk lotnictwa państwowego dla śmigłowców wyznacza się następujące powierzchnie ograniczające:

1) powierzchnię podejścia i powierzchnię wznoszenia;

2) powierzchnię przejściową;

3) powierzchnię poziomą;

4) powierzchnię stożkową.

§ 36. Nachylenia powierzchni ograniczających nie mogą być większe niż określone w załączniku nr 15 do rozporządzenia.

§ 37. Parametry powierzchni ograniczających w wymiarach poziomych nie mogą być mniejsze niż określone w załączniku nr 15 do rozporządzenia.

Rozdział 6

Przepis końcowy

§ 38. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

________

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

DŁUGOŚĆ DROGI STARTOWEJ LOTNISK LOTNICTWA CYWILNEGO DLA SAMOLOTÓW W WARUNKACH STANDARDOWYCH

Cyfra kodu
Długość drogi startowej w warunkach standardowych 1)
1
poniżej 800 m
2
od 800 m do 1.200 m wyłącznie
3
od 1.200 m do 1.800 m wyłącznie
4
1.800 m i więcej

1) Warunki standardowe oznaczają drogę startową o poziomej niwelecie osi, na poziomie morza, w atmosferze wzorcowej i przy pogodzie bezwietrznej, bez uwzględnienia współczynników zwiększających.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

NACHYLENIE POWIERZCHNI WZNOSZENIA LOTNISK LOTNICTWA CYWILNEGO DLA SAMOLOTÓW

Cechy powierzchni
Cyfra kodu referencyjnego
1
2
3 lub 4
Długość krawędzi dolnej [m]
60
80
180
Odległość od końca drogi startowej [m]
30
60
60
Rozchylenie krawędzi bocznych [%]
10,0
10,0
12,5
Szerokość końcowa [m]
380
580
1.200
1.800 1)
Długość 2) [m]
1.600
2.500
15.000
Nachylenie [%]
5,0
4,0
2,0

1) 1.800 m, jeżeli przewidziana trajektoria lotu zawiera zmianę kursu przekraczającą 15° w lotach według wskazań przyrządów lub w lotach nieprzyrządowych w porze nocnej.

2) Długość mierzona w płaszczyźnie poziomej.

ZAŁĄCZNIK Nr 3

NACHYLENIA I PARAMETRY POWIERZCHNI OGRANICZAJĄCYCH LOTNISK LOTNICTWA CYWILNEGO DLA SAMOLOTÓW

 

Powierzchnie ograniczające
Droga startowa
Podejścia nieprzyrządowe
Podejścia przyrządowe nieprecyzyjne
Podejścia przyrządowe precyzyjne
Cyfra kodu referencyjnego
Cyfra kodu referencyjnego
Kategoria I
Kategoria II lub III
Cyfra kodu
Cyfra kodu
1
2
3
4
1 lub 2
3
4
1 lub 2
3 lub 4
3 lub 4
POWIERZCHNIA STOŻKOWA
                   
Nachylenie [%]
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Wysokość [m]
35
55
75
100
60
75
100
60
100
100
                     
POWIERZCHNIA POZIOMA WEWNĘTRZNA
                   
Wysokość [m]
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
Promień [m]
2.000
2.500
4.000
4.000
3.500
4.000
4.000
3.500
4.000
4.000
POWIERZCHNIA PODEJŚCIA
                   
CZĘŚĆ NACHYLONA
                   
Długość krawędzi dolnej [m]
60
80
150
150
150
300
300
150
300
300
Odległość od progu [m]
30
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Rozchylenie krawędzi bocznych [%]
10
10
10
10
15
15
15
15
15
15
Długość 1) [m]
1.600
2.500
3.000
4.000
2.500
7.500
7.500
4.400
7.500
7.500
Nachylenie [%]
5
4
3,33
2,5
3,33
2
2
2,5
2
2
CZĘŚĆ POZIOMA
                   
Długość [m]
-
-
-
-
-
7.500
7.500
10.600
7.500
7.500
Długość całkowita [m]
1.600
2.500
3.000
4.000
2.500
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
                     
POWIERZCHNIA PRZEJŚCIOWA
                   
Nachylenie [%]
20
20
14,3
14,3
20
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3

1) Przy założeniu poziomej niwelety osi drogi startowej.

ZAŁĄCZNIK Nr 4

SCHEMAT POWIERZCHNI OGRANICZAJĄCYCH LOTNISK LOTNICTWA CYWILNEGO DLA SAMOLOTÓW BEZ DROGI STARTOWEJ O NAWIERZCHNI SZTUCZNEJ

Pole wzlotów
Przekrój A-A

 

Przekrój B-B
ZAŁĄCZNIK Nr 4

SCHEMAT POWIERZCHNI OGRANICZAJĄCYCH LOTNISK LOTNICTWA CYWILNEGO DLA SAMOLOTÓW Z DROGĄ STARTOWĄ O NAWIERZCHNI SZTUCZNEJ

 

Droga startowa

Przekrój A-A


Przekrój B-B

 


ZAŁĄCZNIK Nr 6

SCHEMAT POWIERZCHNI OGRANICZAJĄCYCH LOTNISK LOTNICTWA CYWILNEGO DLA SAMOLOTÓW Z DROGAMI STARTOWYMI O NAWIERZCHNIACH SZTUCZNYCH

 

Lotnisko


POWIERZCHNIE OGRANICZAJĄCE PRZESZKODY
Uwaga - Rysunek przedstawia powierzchnie ograniczające przeszkody dla lotniska z dwiema drogami startowymi: jedną drogę z podejściem przyrządowym i jedną z podejściem nieprzyrządowym. Obie te drogi są również drogami do startu.

ZAŁĄCZNIK Nr 7

SCHEMAT POWIERZCHNI OGRANICZAJĄCYCH LOTNISK LOTNICTWA CYWILNEGO DLA ŚMIGŁOWCÓW Z PODEJŚCIEM NIEPRZYRZĄDOWYM

 

Podejście

 

Podejście


ZAŁĄCZNIK Nr 8

SCHEMAT POWIERZCHNI OGRANICZAJĄCYCH LOTNISK LOTNICTWA CYWILNEGO DLA ŚMIGŁOWCÓW Z PODEJŚCIEM PRZYRZĄDOWYM

 

Lotnisko

 

Przekrój A-A

 

Przekrój B-B


ZAŁĄCZNIK Nr 9

NACHYLENIA I PARAMETRY POWIERZCHNI OGRANICZAJĄCYCH LOTNISK LOTNICTWA CYWILNEGO DLA ŚMIGŁOWCÓW

 

Cechy powierzchni
Wznoszenie nieprzyrządowe
Wznoszenie
przyrządowe
klasa osiągów śmigłowca
1
2 i 3
dzień
noc
dzień
noc
CZĘŚĆ PIERWSZA
     
Rozchylenie krawędzi bocznych [%]
10
15
10
15
30
Długość [m]
1)
1)
245
245
2.850
Największa szerokość [m]
2)
2)
49 3)
73,5 3)
1.800
Nachylenie [%]
4,5
8
3,5
CZĘŚĆ DRUGA
     
Rozchylenie krawędzi bocznych [%]
-
-
10
15
-
Długość [m]
4)
4)
1)
1)
1.500
Największa szerokość [m]
2)
2)
2)
2)
1.800
Nachylenie [%]
4,5
4,5
15
15
3,5
CZĘŚĆ TRZECIA
     
Rozchylenie krawędzi bocznych [%]
-
-
-
Długość [m]
-
-
4)
4)
7.640
Szerokość [m]
-
-
2)
2)
1.800
Nachylenie [%]
-
15
2

________

1) Odległość między krawędzią dolną części pierwszej a miejscem, w którym szerokość powierzchni wznoszenia osiąga wartość 7 średnic wirnika w dzień i 10 średnic wirnika w nocy.

2) 7 średnic wirnika w dzień i 10 średnic wirnika w nocy.

3) Do podanych wartości dodać długość krawędzi dolnej powierzchni wznoszenia.

4) Odległość między krawędzią dolną powierzchni wznoszenia a miejscem, w którym powierzchnia wznoszenia osiąga 150 m powyżej tej krawędzi.


ZAŁĄCZNIK Nr 10

NACHYLENIA I PARAMETRY POWIERZCHNI OGRANICZAJĄCYCH LOTNISK LOTNICTWA CYWILNEGO DLA ŚMIGŁOWCÓW

Cechy powierzchni
Podejście nieprzyrządowe
Podejście
przyrządowe
dzień
noc
POWIERZCHNIA PODEJŚCIA
   
CZĘŚĆ PIERWSZA
   
Rozchylenie krawędzi bocznych [%]
10
15
16
Długość [m]
245
245
2.500
Nachylenie [%]
8
8
33,3
CZĘŚĆ DRUGA
   
Rozchylenie krawędzi bocznych [%]
10
15
-
Długość [m]
1)
2)
-
Największa szerokość [m]
2)
3)
-
Nachylenie [%]
12,5
12,5
-
CZĘŚĆ TRZECIA
   
Rozchylenie krawędzi bocznych [%]
-
-
Długość [m]
3)
4)
-
Szerokość [m]
3)
3)
-
Nachylenie [%]
15
15
-
POWIERZCHNIA POZIOMA WEWNĘTRZNA
   
Wysokość [m]
-
45
Promień [m]
-
2.000
POWIERZCHNIA STOŻKOWA
   
Nachylenie [%]
-
5
Wysokość [m]
-
55
POWIERZCHNIA PRZEJŚCIOWA
   
Nachylenie [%]
50
20
Wysokość [m]
45
45

________

1) Odległość między krawędzią dolną części pierwszej a miejscem, w którym szerokość powierzchni podejścia osiąga wartość 7 średnic wirnika w dzień i 10 średnic wirnika w nocy.

2) 7 średnic wirnika w dzień i 10 średnic wirnika w nocy.

3) Do podanych wartości dodać długość krawędzi dolnej powierzchni wznoszenia.

4) Odległość między krawędzią dolną powierzchni podejścia a miejscem, w którym powierzchnia podejścia osiąga wysokość 150 m powyżej tej krawędzi.


ZAŁĄCZNIK Nr 11

PARAMETRY POWIERZCHNI PODEJŚCIA I POWIERZCHNI WZNOSZENIA NIEPRZYRZĄDOWEJ LOTNISK LOTNICTWA CYWILNEGO DLA ŚMIGŁOWCÓW

Cechy powierzchni
Wymagania
Zmiana kierunku [°]
Nie więcej niż o 120
Promień łuku osi [m]
Co najmniej 270
Odległość do początku łuku 1) [m]
a) dla śmigłowców klasy osiągów 1 - co najmniej 305 m, licząc od krawędzi dolnej
powierzchni podejścia/wznoszenia,
b) dla śmigłowców klasy osiągów 2 lub 3 - co najmniej 370 m, licząc od krawędzi pola wzlotów
Szerokość początku łuku [m]
- w dzień
- w nocy
Szerokość po krawędzi dolnej, zwiększona o 20% odległości do początku łuku
Szerokość po krawędzi dolnej, zwiększona o 30% odległości do początku łuku
Szerokość końca łukun [m]
- w dzień
- w nocy
Co najmniej 7 średnic wirnika
Co najmniej 10 średnic wirnika


1) Minimalna wymagana odległość przed rozpoczęciem łuku po starcie lub po zakończeniu łuku w końcowej fazie podejścia.ZAŁĄCZNIK Nr 12

KLASY LOTNISK LOTNICTWA PAŃSTWOWEGO DLA SAMOLOTÓW

Element pola wzlotów
Klasa lotniska
I
II
III
IV
V
Wymiary roboczego pasa startowego [m]:
         
- długość
2.500
2.000 - 2.500
1.300 - 2.000
900 - 1.300
< 900
- szerokość
200
150
150
100
100
Wymiary drogi startowej [m]:
         
- długość
2.500
2.000 - 2.500
1.300 - 2.000
900 - 1.300
-
- szerokość
60
30
30
30
-
Wymiary pasów bezpieczeństwa:
         
- długość czołowych
400
200 - 400
200
60
60
- szerokość bocznych
25 - 50
25 - 50
25 - 50
25 - 50
-

 

ZAŁĄCZNIK Nr 13

NACHYLENIA I PARAMETRY POWIERZCHNI OGRANICZAJĄCYCH LOTNISK LOTNICTWA PAŃSTWOWEGO DLA SAMOLOTÓW

Powierzchnia i ich wymiary
Klasa lotniska
 
I
II
III
IV
V
Powierzchnia stożkowa:
         
- pochylenie [%]
4
4
5
5
5
- wzniesienie [m]
105
105
75
75
75
Powierzchnia pozioma wewnętrzna:
         
- wzniesienie [m]
45
45
45
45
45
- promień [m]
4.000
4.000
4.000
4.000
3.000
Powierzchnia podejścia:
         
- długość krawędzi wewnętrznej [m]
300
300
250
250
100
- odległość od progu [m]
400
200 - 400
200
60
60
- rozchylenie, z każdej strony [%]
26,8
26,8
26,8
26,8
26,8
- długość pierwszej części [m]
8.000
10.500
7.500
5.000
3.000
- pochylenie " " [%]
1,0
1,4
2,0
2,5
3,3
- długość drugiej części [m]
3.500
-
-
-
-
- pochylenie " " [%]
2,0
-
-
-
-
- długość części poziomej [m]
3.500
4.500
2.500
-
-
- długość całkowita [m]
5.000
15.000
10.000
5.000
3.000
Powierzchnia przejściowa:
         
- pochylenie [%]
10
10
10
14
-

 

ZAŁĄCZNIK Nr 14

KLASY LOTNISK LOTNICTWA PAŃSTWOWEGO DLA ŚMIGŁOWCÓW

Elementy lotniska
Klasa lotniska
I
II
III
Wymiary pola startowego:
- długość [m]
1.080
580
50
- szerokość [m]
1.080
580
50
Wymiary pasów bezpieczeństwa:
- czołowego [m]
60
50
10
- bocznego [m]
50
50
10

 

ZAŁĄCZNIK Nr 15

NACHYLENIA I PARAMETRY POWIERZCHNI OGRANICZAJĄCYCH LOTNISK LOTNICTWA PAŃSTWOWEGO DLA ŚMIGŁOWCÓW

Lp.
Określenie
Parametry lotniska
I
II
III
1
2
3
4
5
6
1
Strefa lotów nad lotniskiem
Odległość zewnętrznej krawędzi powierzchni poziomej od punktu wyjściowego lotniska mierzona w rzucie poziomym [m]
2.640
nie ma
nie ma
2
Wysokość powierzchni poziomej w odniesieniu do wyjściowej rzędnej lotniska [m]
45
nie ma
nie ma
3
Nachylenie powierzchni stożkowej
1:20
nie ma
nie ma
4
Wysokość zewnętrznej krawędzi powierzchni stożkowej w odniesieniu do wyjściowej rzędnej lotniska [m]
120
nie ma
nie ma
5
Strefa
podejścia
Długość pola podejścia wznoszenia [m]
3.600
1.200
min. 240
6
Długość krawędzi wewnętrznej pola podejścia - wznoszenia [m]
szerokość pola wzlotów
7
Kąt odchylenia krawędzi bocznej pola podejścia - wznoszenia [°]
15
15
15
8
Nachylenie powierzchni podejścia - wznoszenia
1:30
1:10
maks. 1:2
9
Wysokość krawędzi górnej powierzchni podejścia - wznoszenia [m]
120
120
120
10
Nachylenie powierzchni bocznej podejścia - wznoszenia
1:10
1:10
maks. 1:2
11
Wysokość krawędzi górnej powierzchni bocznej podejścia -wznoszenia [m]
120
120
120

Uwaga: Pola podejścia-wznoszenia powinna oddzielać od przeszkód lotniskowych strefa bezpieczeństwa, której szerokość w rzucie poziomym nie może być mniejsza niż wielkość równa trzykrotnej średnicy wirnika nośnego śmigłowca.

Utworzono: czwartek, 21 listopad 2013 Autor: Kazimierz Palutkiewicz Kategorie: Transport, Zbiorcze zestawienie, Zagospodarowanie terenu, Warunki techniczne Tagi: antena, budowla, cywilne, droga, klasa, linia, lotnictwo, maszt, pas, podejście, samolot, start, strefa, śmigłowiec, wojsko, wznoszenie

Copyright 2013 Odbiory.pl - All rights reserved.  Kopiowanie materiałów bez zezwolenia zabronione. Kontakt z firmą Odbiory.pl dostępny pocztą elektroniczną na adresem mailowym biuro@odbiory.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 089 166