Sterowanie komfortem w pomieszczeniu. Wstęp

Sterowanie instalacjami w pomieszczeniu powinno być zoptymalizowane pod katem prostoty obsługi, oraz zapewnienia maksymalnego komfortu dla użytkownika przy minimalizacji kosztów eksploatacji, w tym kosztów energii. W pomieszczeniu należy zamontować interface sterowania (przyciski, zadajnik, wyświetlacz), który umożliwi w sposób łatwy i zrozumiały zmianę lokalnych parametrów, takich jak temperatura, zawartość CO2 w powietrzu, natężenie oświetlenie itd. Na interface (wyświetlaczu) w pomieszczeniu w sposób prosty i czytelny powinny być wyświetlane stany poszczególnych instalacji z określeniem wpływu na zużycie energii, a tym samym na środowisko naturalne. System na poziomie lokalnym winien umożliwiać optymalizację (oszczędności) w pracy instalacji przez zastosowanie lokalnych algorytmów wymuszanych przez użytkownika takich jak: lokalne obniżenie temperatury, zmianę (zmniejszenie) natężenia oświetlenia, wyłączenie pewnych grup oświetlenia, zmianę (zmniejszenie) wydajności instalacji, wyłączenie trybu „KOMFORT” w przypadku opuszczenia pomieszczenia przez użytkownika, itd. Informacje zwrotne wyświetlane lokalnie na panelu sterującym powinny pozwalać użytkownikowi na bieżącą kontrolę pracy instalacji, na dostęp do informacji o możliwych lokalnych optymalizacjach, o braku możliwości wymuszeniu parametrów poza dopuszczonymi przez centralny system BMS lub ograniczeniach wynikających z lokalnych zabezpieczeń. Dodatkowo wskazane jest umieszczenie informacji na wyświetlaczu o tym jak „ZIELONE, EKOLOGICZNE” jest nasze zachowanie w pomieszczeniu.

Lokalny panel musi być dostosowany dla różnych użytkowników. Przykładowo inny dla pomieszczenia typu Open Space, inny dla osób z zarządu, inny dla osób o wysokich wymaganiach estetycznych i potrzebie wiedzy o pomieszczeniu oraz inny dla osób niepełnosprawnych. Lokalny zadajnik powinien spełniać wymagania estetyczne akceptowane przez architekta wnętrz.

Algorytmy w sterownikach pomieszczeniach na podstawie informacji od czujników i nastaw na panelu sterującym w pomieszczeniu, czujników zewnętrznych, danych z Centralnego Systemu Monitoringu BMS, danych z innych systemów w tym Kontroli Dostępu lub EMS oraz innych dostępnych informacji powinny monitorować stan zajętości pomieszczenia, przewidując obecność osób tak, żeby zapewnić maksymalny komfort w pomieszczeniu dla użytkownika przy minimalnym udziale człowieka. Lokalne algorytmy w sterownikach pomieszczeniach w współpracy z danymi z systemu EMS powinny dostosowywać parametry w pomieszczeniu na podstawie danych z przewidywanych, bieżących i historycznych danych pogodowych.

Integracja wszystkich pomieszczeń na poziomie Centralnego Systemu Zarządzania BMS powinna umożliwić wdrażanie algorytmów na poziomie budynku, przykładowo takich jak centralne sterowanie żaluzjami zewnętrznymi, nocne przewietrzanie itd. Dla pomieszczeń i powierzchni powinna pozwalać na centralne nadrzędne zadawanie parametrów w pomieszczeniach w tym także granicznych oraz zapewniać definiowanie dostępnych korekt na lokalnych zadajnikach w pomieszczeniach. Jako funkcja nadrzędna musi umożliwiać centralne nadrzędne sterowanie instalacjami w przypadku potrzeb, kontrolę parametrów i lokalnych nastaw w pomieszczeniach. W ramach standardu powinna także zapewniać kontrolę naszego ewentualnego błędnego zachowania czy sytuacji awaryjnych takich jak , przekazywanie informację o niezamkniętych oknach, nie wyłączonych urządzeniach elektrycznych czy o wycieku wody itd. Centralny system BMS powinien mieć wdrożone standardowe procedury dla typowych zagrożeń.

Efektywne zarządzania instalacjami w pomieszczeniu wymaga zapewnienia wymiany danych i koordynację sterowań szeregu różnych instalacji, urządzeń i systemów.

Poniżej rysunek który w sposób poglądowy przedstawia poszczególne zależności.

Zależności dla sterowania komfortem w pomieszczeniu

Rysunek 1 Przykład zależności dla sterowania instalacjami w pomieszczeniu. Ogólne założenia

W celu zapewnienia optymalnego sterowania instalacjami w pomieszczeniu, należy jako minimum zapewnić sterowanie i wymianę danych dla następujących obszarów .

Sterowanie nadrzędne – sterowanie z systemów zapewniających bezpieczeństwo osób i mienia w budynku lub informujące o braku podstawowych mediów jak ciepła, chłodu, ograniczenie mocy elektrycznej itd.

Sterowanie centralne – dane z systemu BMS, EMS, KD lub innych związanych z zarządzaniem budynkiem. Centralne nastawy parametrów w pomieszczeniach, katalogi czasowe informujące o zajętości budynku, nadrzędne parametrem dla regulatorów, programy serwisowe do wysterowania zaworów na całych piętrach lub programy wprowadzające wartości umowne dla całych obszarów lub budynku. Dane z systemu KD o obecności osób.

Sterowanie lokalne – informacje, zmienne oraz sterowania jakie powstają na poziomie pomieszczenia. Najczęściej korekta temperatury, wysterowanie oświetlania, czujnik zajętości, czujnik otwarcia okna.

Wysterowania w pomieszczeniu – są to wszystkie niezbędne wysterowania instalacji w pomieszczeniu jak sterowanie zaworami i biegami klimakonwektora dla zapewnienia zadanej temperatury, sterowania załączanie – wyłączanie lub ściemnianie oświetlania dla zapewnienia właściwego natężenia itd.

Zwrotne dane z lokalnego sterownika do centralnego systemu BMS – informacje o nieosiąganiu parametrów instalacji w zadanym czasie, pozostawieniu otwartego okna po godzinach pracy, pozostawionego oświetlania, awarii systemu odprowadzania skroplin, konieczności wykonania przeglądu serwisowego itd. Generalnie informacje i alarmy dla Obsługi Technicznej budynku

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiować czy w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać utwór lub jego fragmenty bez zgody autora

Materiały zamieszczone na stronie www.odbiory.pl nie są źródłem prawa. Źródłem prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są uprawnione do tego instytucje na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718, tekst jednolity Dz.U. 2011.197.1172), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Dokładamy starań, aby informacje w www.odbiory.pl zamieszczane były systematycznie, żeby były rzetelne i kompletne. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje publikowane w www.odbiory.pl w sieci Internet. Materiały na stronie www.odbiory.pl mogą być traktowana jedynie jako materiał informacyjny i pomocniczy. Poniżej linki do urzędowych dokumentów. 

         

 

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w maju 2016

1. 01 maja 2016  Dz.U.2015.520 z dnia 2015.04.14 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
2. 01 maja 2016  Dz.U.2013.707 z dnia 2013.06.21 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
3. 01 maja 2016  Dz.U.2016.380 z dnia 2016.03.22 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
4. 07 maja 2016  Dz.U.2015.1816 z dnia 2015.11.06 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie użycie lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej. 
5. 19 maja 2016  Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
6. 19 maja 2016  Dz.U.2011.135.789 z dnia 2011.06.30 USTAWA z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
7.  20 maja 2016  Dz.U.2006.90.631 z dnia 2006.05.31 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w kwietniu 2016

1. 16 kwietnia 2016 r. Dz.U.2015.1626 z dnia 2015.10.15 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Tekst jednolity rozporządzenia

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w marcu 2016

1.  15 marca 2016 r. Dz.U.2016.252 z dnia 2016.02.29 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 lutego 2016 r. W sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej
2.  18 marca 2016 r. Dz.U.2016.183 z dnia 2016.02.16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie

Copyright 2015 Odbiory.pl - All rights reserved. Kopiowanie materiałów bez zezwolenia zabronione. Kontakt z Odbiory.pl dostępny pocztą elektroniczną na adresem mailowym biuro@odbiory.pl lub pod numerem +48 502 089 166

Odbiory.pl

Wchodząc na strony www.odbiory.pl wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie na komputerze danych w postaci plików tzw. cookies, Pozwali to nam na automatyczne rozpoznanie Państwa komputera podczas następnego wejścia na strony www.odbiory.pl. Pliki cookies pozwolą przykładowo zachować hasło lub wygląd witryny zgodny z upodobaniami bez konieczności dokonywania czynności od początku każdorazowo. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. W przypadku braku zgody z Państwa strony na otrzymywanie cookies a chęci korzystania ze stron www.odbiory.pl należy zmienić konfigurację przeglądarki internetowej w taki sposób by blokowała lub usuwała pliki tego typu, lub ostrzegała za każdym razem przed ich zapisaniem. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj, jak wyłączyć pliki cookie i nie tylko »