Sterowanie komfortem. Definicja trybów pracy dla budynku i instalacji w pomieszczeniu

W materiale zdefiniowano tryby pracy dla budynku oraz tryby pracy dla pomieszczenia. Komfort, czuwanie, ekonomiczny, zabezpieczenie

Sterowanie instalacjami w budynku powinno być zrealizowane w sposób zapewniający minimalizację zużycia energii przy zapewnieniu maksymalnego komfortu. Jako podstawową funkcjonalność należy przyjąć zarządzanie w zależności od potrzeb użytkownika czyli zajętości pomieszczenia. Zmniejszenie kosztów eksploatacji ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska. Pomieszczenie, które nie jest zajęte przez użytkowania zużywa mniej energii z powodu zmniejszonych wymagań minimalnej wentylacji, klimatyzacji i innych instalacji. Gdy pomieszczenie jest wykorzystywane wentylacja, klimatyzacja i inne instalacje powinny być regulowane od bieżących potrzeb użytkownika. Tryby pracy pozwalają optymalnie zarządzać obiektem i pomieszczeniem.

Cel definiowania trybów pracy

 • Zapewnienie uczucia komfortu użytkownikom
 • Zmiana wydajności pracy instalacji w zależności od przebywających w nim osób
 • Zmiana wydajności w zależności dostępności źródeł energii (chłodu i ciepła)
 • Możliwość korekty parametrów – dostosowanie do indywidualnych potrzeb
 • Oszczędności energetyczne
 • Wydłużenie czasu pracy urządzeń przez ograniczenie fizycznego użytkowani i wydajności
 • Wydłużenie okresów serwisowych
 • Zmniejszenie zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne
 • Zapewnienie bezpieczeństwa mienia. Minimalizacja kosztów obsługi

Tryby użytkowania budynku

Budynek użytkowany - wszystkie układy gotowe do pracy w zakresie zapewnienia komfortu dla osób przebywających w budynku. Wszystkie instalacje załączone i przygotowane do pracy na maksymalnej wydajności.

Budynek nie użytkowany - wszystkie instalacje przechodzą w stan ograniczenia wydajności. Parametry klimatyzacji ulegają zmniejszeniu, zbędne instalacje zostają wyłączone (np. oświetlenie). Tryb stosowana dla przypadków kiedy budynek nie jest używany i musi osiągnąć gotowość do normalnej pracy „BUDYNEK UŻYTKOWANY” w krótkim okresie czasu (kilku godzin). Zazwyczaj stosowany jest do pracy nocnej, weekendowej lub innych typowych okresów. (kilku godzin). Zazwyczaj stosowany jest do pracy nocnej, weekendowej lub innych dłuższych okresów.

Zabezpieczenie budynku - wszystkie systemy przechodzą w stan dużego ograniczenia wydajności. Pracują tylko podstawowe instalacje na minimalnej wydajności. Zapewnione jest grzanie i/lub chłodzenie w stopniu minimalnym wystarczającym do zabezpieczenia struktury lub mienia przed uszkodzeniem. Tryb pracy dla sytuacji gdzie budynek nie będzie użytkowany w dłuższym okresie czasu.


Tryby użytkowania pomieszczenia

Pomieszczenie zajęte – oznacza, że pracownicy są w pomieszczeniu lub oczekujemy na przybycie pracowników.

Pomieszczenie czuwanie – - oznacza, że pomieszczeniu nie będzie użytkownika w krótkim okresie czasu

Pomieszczenie nie zajęte – oznacza, że w biurze już nie będzie pracowników. Pomieszczenia poza godzinami pracy biura.


Dla pomieszczenia w ramach trybów


KOMFORT – oznacza warunki w pomieszczeniu podczas normalnej zajętości przez użytkowników (normalna praca). Warunki środowiskowe w pomieszczeniu (zazwyczaj temperatura) w zakresie nastaw dla komfortu oraz załączone wszystkie instalacje i urządzenia niezbędne dla komfortu.

 • Możliwa manualna korekta parametrów na zadajniku lub na panelu w pomieszczeniu w ramach dozwolonych (dopuszczonych) zakresów regulacji i załączeń.
 • Przywracanie wartości domyślnych (defaultowych) w cyklu dobowym (np. o 24:00 każdego dnia)
 • Możliwość przywrócenia wartości domyślnych (defoultowych) z poziomu zadajnika lub panelu w pomieszczeniu (jako opcja)
 • Możliwość przywrócenia wartości domyślnych z centralnego systemu BMS

KOMFORT ECO – pomieszczenie pracuje zgodnie z warunkami jak w „KOMFORT” z wyłączeniem części sekwencji. Dla „LATA” wyłączona (zablokowana) jest sekwencja grzania; dla „ZIMY” wyłączona (zablokowana) jest sekwencja chłodzenia. Włączenie tryby „KOMFORT ECO” możliwe lokalnie z panelu w pomieszczeniu lub centralnie z poziomu systemu BMS dla wszystkich pomieszczeń. Tryb „KOMFORT ECO” włącza się automatycznie przy wyłączeniu centralnego ciepła lub chłodu w budynku. Sterowanie taki zapobiega przypadkowym załączeniom instalacji np. wentylatora klimakonwektora w przypadku chwilowych zmian temperatury przy braku czynnika grzewczego lub chłodniczego. Centralne sterowanie wymaga współpraca z danymi pogodowymi na najbliższe dni. Dotyczy wszystkich trybów z wyjątkiem „ZABEZPIECZENIA BUDYNKU”.


DODATKOWY KOMFORT OKRESOWY (dodatkowa „godzina”) – możliwość wydłużenia czasu pracy instalacji w trybie „KOMFORT” lokalnie (np. z przycisku) przez użytkownika poza katalogiem czasowym dla pomieszczenia na okres 1 godziny (dłuższe okresy wymagają cyklicznego potwierdzania). Wszystkie nastawy jak dla „KOMFORTU”. Dotyczy przypadku gdy instalacja jest w trybie „EKONOMICZNYM


Rysunek 2 Obszary wymagające zdefiniowania wymagań dla systemu komfortu w pomierzeniu

Rysunek 5 Tryby regulacji dla klimatyzacji


CZUWANIE (Standby) – oznacza warunki środowiskowe w pomieszczeniu przy czasowej (okresowej) nieobecności użytkownika w pomieszczeniu. W praktyce rozszerzenie zakresu nastaw komfortu dla temperatur lub wyłączenie zbędnych instalacji i urządzeń związanych z czasową nieobecnością osoby w pomieszczeniu w czasie normalnego funkcjonowania pomieszczenia. Funkcja aktywowana przez użytkownika na panelu w pomieszczeniu np. z przycisku lub na podstawie informacji od czujki ruchu w pomieszczeniu dla braku aktywności przez 1 godzinę lub z systemu Kontroli Dostępu gdy ostatnia osoba z pomieszczenia opuściła budynek w godzinach pracy. W godzinach porannych utrzymywany do czasu otrzymania potwierdzenia obecności użytkownika w pomieszczeniu. Pomieszczenie w tym trybie jest w stanie gotowości (oczekiwania).


EKONOMICZNY – warunki środowiskowe w pomieszczeniu nie zajętym przez dłuższy czas poza godzinami pracy pomieszczenia. W praktyce dla temperatur wartość zadana dla grzania niższa niż dla temperatury w trybie czuwania dla grzania a wartość zadana dla chłodu wyższa niż temperatura zadana w trybie czuwania dla chłodu


ZABEZPIECZNIE – oznacza warunki środowiskowe jakie zapewniamy w czasie gdy budynek pozostaje pusty przez dłuższy okres czasu. Zapewniamy bezpieczeństwo konstrukcji budynku oraz wszystkiego co się w nim znajduje.ZAMARZANIE (tryb alarmowy) – gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej nastawionej „TEMPERATURYZABEZPIECZENIA PRZED ZAMARZANIEM”, to zostaje uruchomiony zestaw procedur specyficznych dla konkretnego obiektu z wygenerowaniem alarmu krytycznego, który jest wysłany do obsługi technicznej budynku lub zarządzającego


SERWIS (prace inne niż biurowe w czasie gdy budynek nie jest użytkowany) – np. sprzątanie, prace konserwacyjne i inne wykonywane przez ekipy porządkowo techniczne poza godzinami pracy biura. Z definicji przyporządkowane do jednego z trybów KOMFORT, CZUWANIE,


© Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiować czy w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać utwór lub jego fragmenty bez zgody autora

Materiały zamieszczone na stronie www.odbiory.pl nie są źródłem prawa. Źródłem prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są uprawnione do tego instytucje na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718, tekst jednolity Dz.U. 2011.197.1172), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Dokładamy starań, aby informacje w www.odbiory.pl zamieszczane były systematycznie, żeby były rzetelne i kompletne. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje publikowane w www.odbiory.pl w sieci Internet. Materiały na stronie www.odbiory.pl mogą być traktowana jedynie jako materiał informacyjny i pomocniczy. Poniżej linki do urzędowych dokumentów. 

         

 

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w maju 2016

1. 01 maja 2016  Dz.U.2015.520 z dnia 2015.04.14 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
2. 01 maja 2016  Dz.U.2013.707 z dnia 2013.06.21 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
3. 01 maja 2016  Dz.U.2016.380 z dnia 2016.03.22 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
4. 07 maja 2016  Dz.U.2015.1816 z dnia 2015.11.06 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie użycie lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej. 
5. 19 maja 2016  Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
6. 19 maja 2016  Dz.U.2011.135.789 z dnia 2011.06.30 USTAWA z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
7.  20 maja 2016  Dz.U.2006.90.631 z dnia 2006.05.31 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w kwietniu 2016

1. 16 kwietnia 2016 r. Dz.U.2015.1626 z dnia 2015.10.15 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Tekst jednolity rozporządzenia

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w marcu 2016

1.  15 marca 2016 r. Dz.U.2016.252 z dnia 2016.02.29 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 lutego 2016 r. W sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej
2.  18 marca 2016 r. Dz.U.2016.183 z dnia 2016.02.16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie

Copyright 2015 Odbiory.pl - All rights reserved. Kopiowanie materiałów bez zezwolenia zabronione. Kontakt z Odbiory.pl dostępny pocztą elektroniczną na adresem mailowym biuro@odbiory.pl lub pod numerem +48 502 089 166

Odbiory.pl

Wchodząc na strony www.odbiory.pl wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie na komputerze danych w postaci plików tzw. cookies, Pozwali to nam na automatyczne rozpoznanie Państwa komputera podczas następnego wejścia na strony www.odbiory.pl. Pliki cookies pozwolą przykładowo zachować hasło lub wygląd witryny zgodny z upodobaniami bez konieczności dokonywania czynności od początku każdorazowo. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. W przypadku braku zgody z Państwa strony na otrzymywanie cookies a chęci korzystania ze stron www.odbiory.pl należy zmienić konfigurację przeglądarki internetowej w taki sposób by blokowała lub usuwała pliki tego typu, lub ostrzegała za każdym razem przed ich zapisaniem. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj, jak wyłączyć pliki cookie i nie tylko »