Sprawdzanie pod względem wycieków urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających substancje kontrolowane.Dz.U.2016.89

Opracowano na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881) zarządza się, co następuje:

§  1.

Rozporządzenie MINISTRA ROZWOJU 1 określa wymagania, jakie muszą być spełnione przy przeprowadzaniu sprawdzania pod względem wycieków urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych, zwanych dalej "urządzeniami", oraz systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych, zwanych dalej "systemami".

§  2.

1. Przeprowadzanie sprawdzania urządzeń oraz systemów pod względem wycieków obejmuje:

1)  weryfikację dokumentacji dotyczącej urządzeń oraz systemów, w tym weryfikację Karty Urządzenia albo Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej;

2)  przegląd urządzeń oraz systemów wraz z przyrządami zabezpieczającymi;

3)  ocenę stanu korozji poszczególnych elementów urządzeń oraz systemów;

4)  przegląd pod względem wycieków poszczególnych elementów urządzeń oraz systemów.

2. Sprawdzaniu pod względem wycieków podlegają występujące w urządzeniach oraz systemach:

1)  złącza spajane;

2)  zawory wraz z trzpieniami;

3)  uszczelki;

4)  elementy systemu narażone na wibracje;

5)  połączenia, w szczególności z urządzeniami bezpieczeństwa i urządzeniami sterującymi.

§  3.

Podczas przeglądu urządzeń oraz systemów wraz z przyrządami zabezpieczającymi sprawdza się:

1)  w przypadku urządzeń oraz systemów:

a)  parametry działania urządzenia albo systemu,

b)  stan urządzenia albo systemu,

c)  wpływ drgań i przemieszczeń powodowanych przez temperaturę i ciśnienie na urządzenie albo system,

d)  stan techniczny:

–   podpór i zamocowań,

–   złącz spajanych i innych połączeń,

–   izolacji termicznej, jeżeli dotyczy,

e)  zabezpieczenia:

–   części ruchomych,

–   przed uszkodzeniami mechanicznymi,

–   przed oddziaływaniem ciepła,

f)  stan techniczny i rozmieszczenia zaworów,

g)  stopień zanieczyszczenia powierzchni wymiany ciepła w miejscach dostępnych do oględzin;

2)  w przypadku przyrządów zabezpieczających:

a)  prawidłowość zamontowania i działania przekaźników zabezpieczających przed nadmiernym ciśnieniem,

b)  szczelność zamknięcia zewnętrznych ciśnieniowych zaworów nadmiarowych.

§  4.

Podczas oceny stanu korozji poszczególnych elementów urządzeń oraz systemów sprawdza się stan techniczny rurociągów i wymienników ciepła oraz elastycznych elementów rurowych, z uwzględnieniem zabezpieczeń przed ich uszkodzeniami mechanicznymi.

§  5.

1. Podczas przeglądu pod względem wycieków poszczególnych elementów urządzeń stosuje się metody pomiaru bezpośredniego lub metody pomiaru pośredniego, o których mowa w art. 6 i 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1516/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. ustanawiającego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 335 z 20.12.2007, str. 10), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1516/2007".

2. Jeżeli w wyniku przeprowadzania pomiaru pośredniego analiza parametrów, o których mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1516/2007 wykaże zgodność ilości substancji kontrolowanej z ilością tej substancji wskazaną w Karcie Urządzenia oraz brak prawdopodobieństwa wystąpienia wycieku, dopuszcza się możliwość nieprzeprowadzania pomiaru bezpośredniego.

3. Podczas przeglądu pod względem wycieków poszczególnych elementów systemów stosuje się kontrole wzrokowe i ręczne, o których mowa w art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1497/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiającego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 333 z 19.12.2007, str. 4).

§  6.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1 Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).

  • Autor: Opracowano w Odbiory.pl
  • wtorek, 12 kwiecień 2016

Materiały zamieszczone na stronie www.odbiory.pl nie są źródłem prawa. Źródłem prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są uprawnione do tego instytucje na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718, tekst jednolity Dz.U. 2011.197.1172), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Dokładamy starań, aby informacje w www.odbiory.pl zamieszczane były systematycznie, żeby były rzetelne i kompletne. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje publikowane w www.odbiory.pl w sieci Internet. Materiały na stronie www.odbiory.pl mogą być traktowana jedynie jako materiał informacyjny i pomocniczy. Poniżej linki do urzędowych dokumentów. 

         

 

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w maju 2016

1. 01 maja 2016  Dz.U.2015.520 z dnia 2015.04.14 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
2. 01 maja 2016  Dz.U.2013.707 z dnia 2013.06.21 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
3. 01 maja 2016  Dz.U.2016.380 z dnia 2016.03.22 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
4. 07 maja 2016  Dz.U.2015.1816 z dnia 2015.11.06 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie użycie lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej. 
5. 19 maja 2016  Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
6. 19 maja 2016  Dz.U.2011.135.789 z dnia 2011.06.30 USTAWA z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
7.  20 maja 2016  Dz.U.2006.90.631 z dnia 2006.05.31 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w kwietniu 2016

1. 16 kwietnia 2016 r. Dz.U.2015.1626 z dnia 2015.10.15 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Tekst jednolity rozporządzenia

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w marcu 2016

1.  15 marca 2016 r. Dz.U.2016.252 z dnia 2016.02.29 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 lutego 2016 r. W sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej
2.  18 marca 2016 r. Dz.U.2016.183 z dnia 2016.02.16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie

Copyright 2015 Odbiory.pl - All rights reserved. Kopiowanie materiałów bez zezwolenia zabronione. Kontakt z Odbiory.pl dostępny pocztą elektroniczną na adresem mailowym biuro@odbiory.pl lub pod numerem +48 502 089 166

Odbiory.pl

Wchodząc na strony www.odbiory.pl wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie na komputerze danych w postaci plików tzw. cookies, Pozwali to nam na automatyczne rozpoznanie Państwa komputera podczas następnego wejścia na strony www.odbiory.pl. Pliki cookies pozwolą przykładowo zachować hasło lub wygląd witryny zgodny z upodobaniami bez konieczności dokonywania czynności od początku każdorazowo. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. W przypadku braku zgody z Państwa strony na otrzymywanie cookies a chęci korzystania ze stron www.odbiory.pl należy zmienić konfigurację przeglądarki internetowej w taki sposób by blokowała lub usuwała pliki tego typu, lub ostrzegała za każdym razem przed ich zapisaniem. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj, jak wyłączyć pliki cookie i nie tylko »