Obiekty hotelarskie i inne obiekty, w których są świadczone usługi hotelarskie.Dz.U.2006.22.169 z dnia 2006.02.10

Opracowano na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§  1.

Rozporządzenie określa:

1)  wymagania dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych;

2)  minimalne wymagania co do wyposażenia innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie;

3)  warunki dopuszczenia odstępstw od wymagań, o których mowa w pkt 1;

4)  sposób dokumentowania spełnienia wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych;

5)  szczegółowe zasady i tryb zaliczania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów i kategorii;

6)  tryb sprawowania kontroli nad przestrzeganiem w poszczególnych obiektach wymagań co do wyposażenia i świadczenia usług odpowiadających rodzajowi i kategorii obiektu;

7)  sposób prowadzenia ewidencji obiektów hotelarskich oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

§  2.

1. Ustala się wymagania co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych, dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich.

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4, dla:

1)  hoteli i moteli - określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)  pensjonatów - określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3)  kempingów (campingów), pól biwakowych - określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4)  domów wycieczkowych - określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5)  schronisk młodzieżowych - określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6)  schronisk - określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

3. Minimalne wymagania co do wyposażenia innych obiektów, świadczących usługi hotelarskie, o których mowa w art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

4. Minimalne wymagania co do wyposażenia w zakresie dostosowania obiektów hotelarskich do potrzeb osób niepełnosprawnych określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§  3.

1. Dopuszcza się odstępstwa od wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług dla obiektów hotelarskich, z zastrzeżeniem ust. 2, wpisanych do rejestru zabytków lub wykazu zabytków architektury i budownictwa oraz obiektów, których charakter zabytkowy jest oczywisty, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki:

1)  przedsiębiorca ubiegający się o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i nadanie kategorii przedstawi opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków stwierdzającą, że spełnienie wymagań bez naruszenia zabytkowego charakteru obiektu nie jest możliwe;

2)  odstępstwo w niewielkim stopniu obniża spełnianie wymagań określonych dla danego rodzaju i kategorii obiektu hotelarskiego, a jest zrekompensowane spełnieniem w wyższym stopniu innych wymagań;

3)  w materiałach informacyjnych dotyczących obiektu hotelarskiego zostanie zamieszczona informacja o zabytkowym charakterze obiektu i związanych z tym odstępstwach od wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług.

2. Dopuszcza się odstępstwa od wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług dla pól biwakowych zlokalizowanych na terenie gospodarstw rolnych, pod warunkiem zapewnienia możliwości korzystania z wody do picia i urządzeń sanitarnych.

§  4.

1. Spełnianie w obiektach hotelarskich wymagań określonych w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych dokumentuje się w zakresie wymagań:

1)  budowlanych:

a)  przez wszystkie obiekty - książką obiektu budowlanego, o której mowa w art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), przedstawioną do wglądu organowi dokonującemu kontroli lub oceny obiektu budowlanego, w przypadku obiektów budowlanych, w stosunku do których obowiązek posiadania książki obiektu budowlanego istnieje na podstawie tej ustawy, oraz

b)     przez obiekty hotelarskie należące odpowiednio do XIV, XVII lub IX kategorii obiektów budowlanych, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o dokonanym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w stosunku do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, lub ostateczną decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, a w przypadku obiektów budowlanych wzniesionych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienione dokumenty - opinią rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającą bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego lub ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę wraz z zawiadomieniem właściwego organu o przystąpieniu do użytkowania, dla obiektów, dla których wydano wymienione dokumenty na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2)  przeciwpożarowych - opinią właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;

3)  sanitarnych - opinią właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, a w obiektach hotelarskich, które znajdują się na terenie jednostki organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanej lub na terenie administrowanym przez organ podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowany - opinią właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

2. Spełnianie w innych obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie, wymagań określonych w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych dokumentuje się w zakresie wymagań:

1)  budowlanych - książką obiektu budowlanego, o której mowa w art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, przedstawioną do wglądu organowi dokonującemu kontroli obiektu budowlanego, w przypadku obiektów budowlanych, w stosunku do których obowiązek posiadania książki obiektu budowlanego istnieje na podstawie tej ustawy, a w przypadku gdy obiekt nie posiada książki obiektu budowlanego - protokołem z kontroli obiektu budowlanego;

2)     przeciwpożarowych - opinią właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej lub osoby wykonującej czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.);

3)  sanitarnych - opinią właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, a w obiektach, które znajdują się na terenie jednostki organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanej lub na terenie administrowanym przez organ podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowany - opinią właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

3. Organ prowadzący ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, może w razie wątpliwości co do spełnienia wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych wezwać osobę świadczącą usługi hotelarskie w tym obiekcie do udokumentowania spełnienia tych wymagań w sposób określony w ust. 2.

§  5.

1. Zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju oraz nadanie kategorii, a także zmiana i potwierdzenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i nadanej kategorii następuje na wniosek przedsiębiorcy podejmującego świadczenie usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1)  nazwę i siedzibę lub nazwisko i imię oraz adres przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie objętym wnioskiem;

2)  Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) przedsiębiorcy oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - o ile taki posiada;

3)  nazwę obiektu, jeżeli usługi będą świadczone z użyciem nazwy własnej obiektu;

4)  określenie położenia obiektu, wraz z podaniem jego adresu, numeru telefonu, a także - o ile obiekt posiada - numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej;

5)  liczbę miejsc noclegowych, liczbę jednostek mieszkalnych oraz ich strukturę;

6)  opis obiektu potwierdzający stopień spełnienia przez ten obiekt wymagań dla rodzaju i kategorii, o które występuje wnioskodawca, w tym o zakresie usług gastronomicznych;

7)  wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu o ustalenie rodzaju i nadanie kategorii;

8)  wskazanie zaszeregowania do określonego rodzaju i kategorii, o które występuje wnioskodawca.

3. Do wniosku dołącza się:

1)  dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych, o których mowa w § 4 ust. 1;

2)  dowód wniesienia opłaty przez przedsiębiorcę za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań, o których mowa w § 2 ust. 1, 2 i 4, § 3 oraz § 4 ust. 1.

4. Marszałek województwa może ustalić wzór ankiety, stanowiącej załącznik do wniosku, stwierdzającej stopień spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań dla rodzaju i kategorii, o które ubiega się wnioskodawca. W takim przypadku opis obiektu, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, we wniosku nie jest wymagany.

§  6.

Przed wydaniem decyzji o:

1)  zaszeregowaniu do rodzaju oraz nadaniu kategorii,

2)  zmianie zaszeregowania do rodzaju oraz nadanej kategorii,

3)  potwierdzeniu zaszeregowania do rodzaju oraz nadanej kategorii
- obiekt hotelarski podlega ocenie co do spełnienia wymagań, o których mowa w § 2 ust. 1, 2 i 4, § 3 oraz § 4 ust. 1.

§  7.

W sprawach o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe stosuje się odpowiednio przepisy § 5 ust. 1-3 i § 6.

§  8.

1. Organy uprawnione do kontroli obiektów w zakresie spełniania wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych, dokonują kontroli w każdym czasie:

1)  z urzędu - jeżeli jest to uzasadnione informacjami o zmianie warunków działania lub naruszenia wymagań;

2)  na wniosek przedsiębiorcy, stowarzyszenia działającego w zakresie turystyki i hotelarstwa lub stowarzyszenia reprezentującego interesy konsumentów.

2. Marszałek województwa dokonuje z urzędu okresowych kontroli obiektów hotelarskich w zakresie spełniania wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, nie rzadziej niż co trzy lata. Kontrole te mogą obejmować także spełnienie wymagań określonych w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.

§  9.

1. Kontroli, o której mowa w § 8, dokonuje się zgodnie z zasadami kontroli przedsiębiorców określonymi w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.).

2. Organ kontrolujący przekazuje odpis protokołu kontroli organowi prowadzącemu ewidencję obiektu.

3. Jeżeli wyniki przeprowadzonej kontroli obiektu hotelarskiego wskazują na to, że zachodzą przesłanki zmiany rodzaju, do którego obiekt został zaszeregowany, lub obniżenia nadanej mu kategorii, marszałek województwa dokonuje ponownej oceny obiektu.

4. Marszałek województwa może odstąpić od ponownej oceny obiektu, o której mowa w ust. 3, jeżeli przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie wyraził zgodę na zmianę rodzaju, do którego obiekt został zaszeregowany, lub obniżenie nadanej mu kategorii.

5. Jeżeli podczas wykonywanych czynności kontrolnych ujawniony został fakt zmiany przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie, a przedsiębiorca ten nie wystąpił z wnioskiem do właściwego marszałka województwa o potwierdzenie lub zmianę dotychczasowego zaszeregowania, organ kontrolujący odstępuje od dalszych czynności kontrolnych obiektu i wzywa tego przedsiębiorcę do złożenia wniosku o potwierdzenie lub zmianę zaszeregowania pod rygorem wydania decyzji o uchyleniu zaszeregowania do rodzaju i nadaniu kategorii oraz wykreślenia obiektu z ewidencji obiektów hotelarskich.

§  10.

1. Nie uważa się za spełnione wymagań, o których mowa w § 2, w odniesieniu do elementów wyposażenia niesprawnych, uszkodzonych, niedostępnych lub nadmiernie zużytych, a także w odniesieniu do usług, których uzyskanie w chwili kontroli lub oceny nie jest możliwe.

2. W przypadku stwierdzenia uchybień, o których mowa w ust. 1, organ upoważniony do kontroli obiektu może wydać przedsiębiorcy zalecenia pokontrolne, z określeniem terminu ich wykonania nieprzekraczającego trzech miesięcy, pod rygorem wszczęcia postępowania w sprawie zmiany zaszeregowania obiektu do rodzaju i kategorii albo wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia zaszeregowania obiektu do rodzaju i kategorii.

§  11.

Po przeprowadzeniu pierwszej kontroli obiektu hotelarskiego, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, marszałek województwa wydaje decyzję potwierdzającą zaszeregowanie obiektu, zmieniającą zaszeregowanie lub uchylającą zaszeregowanie do dotychczasowego rodzaju i kategorii.

§  12.

1. Ewidencja obiektów hotelarskich oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, jest prowadzona w formie kartoteki składającej się z kart ewidencyjnych obiektów, oddzielnie dla każdego obiektu.

2. Podstawą założenia karty ewidencyjnej obiektu jest:

1)  decyzja w sprawie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i nadania kategorii;

2)  zgłoszenie innego obiektu, w którym są świadczone usługi hotelarskie.

3. Przedsiębiorca lub rolnik zgłaszający do ewidencji inny obiekt, w którym są świadczone usługi hotelarskie, jest obowiązany podać numer NIP oraz numer wpisu do KRS albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - o ile taki posiada.

4. Założenie karty ewidencyjnej obiektu wpisuje się do wykazu kart ewidencyjnych, oddzielnego dla każdego z rodzajów obiektów hotelarskich oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, opatrując wpis datą i podpisem osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji.

5.    Marszałek województwa prowadzi wykaz przyrzeczeń zaszeregowania obiektów hotelarskich do odpowiedniego rodzaju i kategorii, zwany dalej "wykazem promes".

6. Podstawą umieszczenia w wykazie promes, o którym mowa w ust. 5, jest ostateczna decyzja marszałka województwa o przyrzeczeniu zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii.

7. Dla każdego obiektu, który uzyskał promesę, zakłada się kartę ewidencyjną obiektu posiadającego promesę.

§  13.

1.    Ewidencja obiektów hotelarskich oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, jest jawna, z wyjątkiem informacji, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 7.

2. Karty ewidencyjne obiektów mogą być udostępniane do wglądu w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji.

§  14.

1.    Dokumenty, o których mowa w § 12 ust. 2, powinny być przechowywane łącznie z kartami ewidencyjnymi obiektów, a dokument, o którym mowa w § 12 ust. 6, powinien być przechowywany łącznie z kartami ewidencyjnymi obiektów posiadających promesy.

2. Kartoteka ewidencyjna ani poszczególne karty nie mogą być wynoszone poza miejsce ich przechowywania.

§  15.

1. Każdy wpis do karty ewidencyjnej obiektu oznacza się numerem wynikającym z kolejności wpisów oraz zaopatruje w datę dokonania wpisu i podpis osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji.

2. W treści wpisu można powołać się na dokument złożony do ewidencji obiektu. Powołane dokumenty uważa się wówczas za objęte treścią wpisu.

3. Wpis w karcie obiektu nie może być wymazywany albo w inny sposób usuwany.

4. Poprawek we wpisie można dokonywać wyłącznie w taki sposób, aby wyrazy poprawione były czytelne.

5. O dokonywanych poprawkach osoba uprawniona do prowadzenia ewidencji sporządza na końcu wpisu adnotację o treści poprawki i jej podstawie, ze wskazaniem miejsca dokonanej poprawki, oraz opatruje adnotację datą i podpisem.

§  16.

1.    Karta ewidencyjna obiektu hotelarskiego zawiera:

1)  określenie przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie wraz z adresem jego siedziby, a w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna - wraz z adresem miejsca zamieszkania;

2)  nazwę i adres obiektu;

3)  określenie rodzaju i kategorii obiektu;

4)  informację o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług, wraz z podaniem czasu trwania sezonu;

5)  opis obiektu zawierający informacje o liczbie miejsc noclegowych, liczbie jednostek mieszkalnych oraz ich strukturze, zakresie świadczonych usług, położeniu obiektu, numerze telefonu, a także - o ile obiekt posiada - numerze faksu, adresie poczty elektronicznej oraz adresie strony internetowej;

6)  informacje o promesach, decyzjach dotyczących rodzaju i kategorii obiektu oraz o dopuszczonych odstępstwach od wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług;

7)  informacje o przeprowadzonych kontrolach i ocenach spełniania wymagań dla rodzaju i kategorii obiektu hotelarskiego.

2. Karta ewidencyjna innego obiektu, w którym są świadczone usługi hotelarskie, zawiera informacje określone w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz informację o liczbie miejsc noclegowych.

3.    Karta ewidencyjna obiektu posiadającego promesę zawiera:

1)  określenie przedsiębiorcy, który zamierza rozpocząć świadczenie usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim, wraz z adresem jego siedziby, a w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna - wraz z adresem miejsca zamieszkania;

2)  nazwę obiektu, jeżeli usługi będą świadczone z użyciem nazwy własnej obiektu;

3)  określenie położenia obiektu, wraz z podaniem jego adresu;

4)  wskazanie rodzaju obiektu hotelarskiego i kategorii, o które zamierza ubiegać się przedsiębiorca, który uzyskał promesę;

5)  termin ważności promesy.

§  17.

1. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji obiektów hotelarskich lub innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, informacje o:

1)  zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich;

2)  uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii - w przypadku ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

3)  zgłoszeniu obiektu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) - w przypadku ewidencji obiektów hotelarskich prowadzonej przez marszałka województwa, gdy przedsiębiorca wpisany do ewidencji zamierza nadal świadczyć usługi hotelarskie, a nie zamierza już stosować nazwy rodzaju i oznaczenia kategorii obiektu hotelarskiego;

4)  zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową;

5)  zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefonu, a także - o ile obiekt posiada - o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej;

6)  zmianie zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych.

2. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie informuje organ prowadzący ewidencję obiektów hotelarskich o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług. Informacji tych nie uważa się za zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1.

3. Przedsiębiorca lub rolnik świadczący usługi hotelarskie informuje organ prowadzący ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie świadczonych usług. Informacji tych nie uważa się za zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1.

§  18.

1. Organ prowadzący ewidencję obiektów hotelarskich wydaje z urzędu decyzję o uchyleniu zaszeregowania do rodzaju i nadaniu kategorii oraz o wykreśleniu obiektu z ewidencji, jeżeli:

1)  przedsiębiorca wpisany do ewidencji zaprzestał na okres dłuższy niż rok świadczenia usług hotelarskich;

2)  przedsiębiorca wpisany do ewidencji poinformował marszałka województwa prowadzącego ewidencję o rezygnacji ze stosowania w obiekcie nazwy rodzaju i oznaczenia kategorii obiektu hotelarskiego;

3)  przedsiębiorcą świadczącym usługi hotelarskie w obiekcie była jednostka organizacyjna, która uległa likwidacji;

4)  przedsiębiorca będący osobą fizyczną zmarł, a jego następcy prawni nie wystąpili z wnioskiem o potwierdzenie lub zmianę zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i nadanej kategorii;

5)  przedsiębiorca, który rozpoczął świadczenie usług w obiekcie hotelarskim posiadającym zaszeregowanie do rodzaju i nadaną kategorię na podstawie decyzji wydanej innemu przedsiębiorcy, nie wystąpił z wnioskiem o potwierdzenie lub zmianę zaszeregowania obiektu w terminie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usług w obiekcie lub nie wystąpił z takim wnioskiem w terminie 3 miesięcy od dnia zawiadomienia go przez marszałka województwa o obowiązku złożenia wniosku o potwierdzenie lub zmianę zaszeregowania obiektu;

6)  obiekt przestał spełniać wymagania sanitarne, przeciwpożarowe lub inne określone odrębnymi przepisami;

7)  stan obiektu hotelarskiego uniemożliwia świadczenie usług hotelarskich.

2. Organ prowadzący ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, wykreśla z urzędu obiekt z ewidencji, jeżeli:

1)  przedsiębiorca lub rolnik wpisany do ewidencji zaprzestał na okres dłuższy niż rok świadczenia usług hotelarskich;

2)  przedsiębiorcą świadczącym usługi hotelarskie w obiekcie była jednostka organizacyjna, która uległa likwidacji;

3)  przedsiębiorca będący osobą fizyczną lub rolnik, świadczący usługi hotelarskie w obiekcie, zmarł;

4)  obiekt nie spełnia wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych lub innych określonych odrębnymi przepisami;

5)  stan obiektu uniemożliwia świadczenie usług hotelarskich.

3.    Marszałek województwa z urzędu wykreśla obiekt z wykazu promes, jeżeli:

1)  przedsiębiorca, któremu udzielono promesy, przed upływem terminu jej ważności nie złożył właściwemu marszałkowi województwa kompletnego wniosku o zaszeregowanie obiektu do odpowiedniego rodzaju i kategorii;

2)  przedsiębiorca, któremu udzielono promesy, uzyskał decyzję o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii;

3)     (uchylony);

4)  przedsiębiorca, któremu udzielono promesy, uzyskał decyzję o odmowie zaszeregowania obiektu do rodzaju i nadania kategorii.

4.    Marszałek województwa wykreśla obiekt z wykazu promes na wniosek przedsiębiorcy.

5.    Marszałek województwa zawiadamia przedsiębiorcę o wykreśleniu obiektu z wykazu promes.

§  19.

Zaszeregowania obiektów hotelarskich dokonane na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 10, poz. 87) lub rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 66, poz. 665 oraz z 2002 r. Nr 142, poz. 1190) zachowują ważność.

§  20.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELI I MOTELI

 

TABELA 1  NIE CHCE SIĘ SKOPIOWAĆ

 

 


Objaśnienie znaków i skrótów:

H - hotel

M - motel

* - kategoria jedna gwiazdka

** - kategoria dwie gwiazdki

*** - kategoria trzy gwiazdki

**** - kategoria cztery gwiazdki

***** - kategoria pięć gwiazdek

o - wymaganie obowiązuje

j.m. - jednostka mieszkalna

w.h.s. - węzeł higieniczno-sanitarny

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA PENSJONATÓW

TABELA 2 NIE CHCE SIĘ SKOPIOWAĆ

 

 


 Objaśnienia znaków i skrótów:

* kategoria jedna gwiazdka

** kategoria dwie gwiazdki

*** kategoria trzy gwiazdki

**** kategoria cztery gwiazdki

***** kategoria pięć gwiazdek

o - wymaganie obowiązuje

j.m. - jednostka mieszkalna

w.h.s. - węzeł higieniczno-sanitarny

1) Wentylacja mechaniczna powinna zapewniać wymianę powietrza zgodnie z Polską Normą oraz usuwanie zapachów w całym obiekcie.

2) Dopuszcza się elementy dwufunkcyjne.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA KEMPINGÓW (CAMPINGÓW) I PÓL BIWAKOWYCH 

Lp.

Wymagania

Kategorie kempingów (campingów)

Pola biwakowe

****

***

**

*

1

2

3

4

5

6

7

 

I. Zabezpieczenie terenu

 

 

 

 

 

1

Ogrodzenie terenu

o

o

o

o

o1)

2

Oświetlenie terenu

o

o

o

o

 

3

Całodobowy dozór

o

o

o

o

 

4

Sprzęt przeciwpożarowy i instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

o

o

o

o

 

5

Punkt pierwszej pomocy czynny całą dobę, w tym przeszkolony pracownik, apteczka i łączność z pogotowiem ratunkowym

o

o

o2)

o2)

 

 

II. Zagospodarowanie terenu

 

 

 

 

 

6

Bezkolizyjny dojazd

o

o

o

o

 

7

Wewnętrzne drogi główne o nawierzchni utwardzonej

o

o

o

 

 

8

Ścieżki piesze o nawierzchni utwardzonej

o

o

o

 

 

9

Stanowiska obozowania na terenie płaskim trawiastym

o

o

o

 

 

10

Teren stanowisk obozowania wydzielony

o

o

o

 

 

11

Zadrzewienie

o

o

 

 

 

12

Zasilanie w energię elektryczną

o

o

o

o

 

13

Parking przy recepcji - powierzchnia w m2 3)

150

120

80

50

 

14

Urządzenia rekreacyjne i tereny do gier i zabaw

o

o

o

-

 

15

Wewnętrzne oznakowania

o

o

o

o

 

16

Pojemniki na śmieci

o

o

o

o

o

 

III. Recepcja

 

 

 

 

 

17

Recepcja w odrębnym pomieszczeniu

o

o

o

o

 

18

Przechowalnia bagażu, pieniędzy i rzeczy wartościowych gości

o

o

o

 

 

 

IV. Świetlica

 

 

 

 

 

19

Świetlica

o4)

o4)

o5)

 

 

 

V. Stanowiska obozowania

 

 

 

 

 

20

Minimalna powierzchnia 1 stanowiska w m2

70

60

50

40

 

21

Podłącza elektryczne (% ogólnej liczby stanowisk)

70

50

30

 

 

22

Ponumerowane stanowiska obozowania

o

 

 

 

 

23

Wydzielone stanowiska lub grupy stanowisk obozowania

o

o

 

 

 

24

(uchylona)

 

 

 

 

 

 

VI. Urządzenia higieniczno-sanitarne

 

 

 

 

 

25

Urządzenia sanitarne zlokalizowane nie dalej niż 100 m od stanowisk obozowania

o

o

o

o

 

26

Umywalnie osobne dla kobiet i mężczyzn:

o

o

o

o

o6)

- liczba użytkowników na 1 umywalkę

20

20

20

33

 

- liczba użytkowników na 1 natrysk

50

50

50

100

 

27

Ustępy osobne dla kobiet i mężczyzn:

o

o

o

o

o7)

- liczba użytkowników na 1 ustęp dla kobiet

20

20

20

33

 

- liczba użytkowników na 1 ustęp dla mężczyzn

25

25

33

50

 

- liczba użytkowników na 1 pisuar

50

50

100

100

 

28

Stanowisko do zlewu ustępów caravaningowych

o

o

 

 

 

29

Urządzenie do prania

o

o

 

 

 

30

Urządzenie do prasowania

o

o

 

 

 

31

Pomieszczenie do suszenia bielizny

o

 

 

 

 

32

Wyposażenie szczegółowe:

 

 

 

 

 

1) ściany WC i natrysków wyłożone glazurą

o

o

 

 

 

2) podłogi WC i natrysków wyłożone terakotą

o

o

 

 

 

3) urządzenia jednakowe i jednorodne

o

 

 

 

 

4) wieszaki na ręczniki i bieliznę

o

o

o

o

 

5) lustra nad umywalkami i półki

o

o

o8)

o8)

 

6) gniazda elektryczne 220 V

o

o8)

o8)

o8)

 

 

VII. Usługi gastronomiczne

 

 

 

 

 

33

Stanowiska spożywania posiłków

o

o

o9)

 

 

34

Stanowiska do zmywania naczyń

o

o

o

o

 

35

Zakład gastronomiczny

Wymóg nie obowiązuje, jeżeli zakład gastronomiczny znajduje się w odległości nie większej niż 500 m od kempingu (campingu)

o

 

 

 

 

36

Sklepik spożywczy i z artykułami higieniczno-sanitarnymi; nie obowiązuje, jeżeli sklep znajduje się bliżej niż 500 m

o

o

 

 

 

 

VIII. Zaopatrzenie w wodę

 

 

 

 

 

37

Punkty poboru wody do picia i dla celów gospodarczych na stanowiskach lub grupach stanowisk obozowania

o

o

 

 

 

38

Punkty poboru wody do picia na terenie obozowiska

 

 

o

o

o

39

Ciepła woda bieżąca

o10)

o10)

o11)

o12)

 

 Objaśnienia znaków i odnośników:

o wymaganie obowiązuje

* kemping (camping) kategorii jedna gwiazdka

** kemping (camping) kategorii dwie gwiazdki

*** kemping (camping) kategorii trzy gwiazdki

**** kemping (camping) kategorii cztery gwiazdki

1) Może być prowizoryczne.

2) Co najmniej apteczka.

3) Parking nie obejmuje stałych miejsc postojowych, a jedynie miejsce na czas przyjmowania gości.

4) Pomieszczenie w budynku wyposażone w telewizor.

5) Udostępnione zadaszone pomieszczenie.

6) Dopuszcza się umywalnie zbiorowe typu rynnowego niezadaszone.

7) Na terenach skanalizowanych ustępy spłukiwane wodą bieżącą, na terenach nieskanalizowanych - biotoalety.

8) Co najmniej 1 na dwa stanowiska.

9) Przynajmniej zadaszone stoły lub ławy na stanowiskach obozowania.

10) Całą dobę.

11) Co najmniej trzy razy dziennie, o ustalonych godzinach.

12) Co najmniej dwa razy dziennie, o ustalonych godzinach.

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA DLA STAŁEJ BAZY NOCLEGOWEJ NA KEMPINGACH (CAMPINGACH)

Lp.

Wymagania

Kategorie kempingu (campingu)

****

***

**

*

1

2

3

4

5

6

 

Wyposażenie pokoju lub domku składającego się z więcej niż jednego pokoju

 

 

 

 

1

Dopuszczalna liczba osób w każdym pokoju1)

2

4

4

8

2

Powierzchnia pokoju na 1 osobę w m2

5

4

3

2

3

Wysokość pokoju co najmniej 2,2 m

o

o

o

o

4

Łóżka o wymiarach min. 90 x 200 cm

o

o

o

o

5

Oświetlenie górne

o

o

o

o

6

Oświetlenie przy łóżku

o

o

 

 

7

Pościel na każde łóżko

o

o

o

o2)

8

Dywan lub wykładzina

o

 

 

 

9

Szafa

o

o

o3)

o3)

10

Stół

o

o

o

 

11

Krzesła lub inne meble do siedzenia, jedno na osobę, lecz nie mniej niż dwa na pokój

o

o

o

o

12

Lustro

o

 

 

 

13

Instalacja umożliwiająca odbiór programów telewizyjnych i radiowych

o

 

 

 

14

Instalacja umożliwiająca odbiór programów radiowych

 

o

 

 

15

Łazienka z WC i natryskiem z ciepłą i zimną wodą

o

o

 

 

16

Umywalka z ciepłą i zimną wodą oraz półką

o

o

o

 

17

Ściany i podłogi w łazience wyłożone płytkami ceramicznymi lub podobnym materiałem nienasiąkliwym

o

o

 

 

 Objaśnienia znaków i odnośników:

o wymaganie obowiązuje

* kemping (camping) kategorii jedna gwiazdka

** kemping (camping) kategorii dwie gwiazdki

*** kemping (camping) kategorii trzy gwiazdki

**** kemping (camping) kategorii cztery gwiazdki

1) W przypadku domku wielopokojowego w każdym pokoju.

2) W przypadku braku pościeli - zdejmowany pokrowiec na materac, nadający się do prania.

3) Dopuszcza się wieszaki.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU 

Lp.

Wymagania

Kategorie

I

II

III

1

2

3

4

5

 

I. Zagospodarowanie terenu

 

 

 

1

Bezpośrednie wejście do hallu

o

o

 

2

Parking lub możliwość parkowania maksymalnie 200 m od obiektu; w istniejących obiektach na terenie parków narodowych warunki parkowania na dotychczasowych zasadach

o

o

 

 

II. Instalacje w budynku

 

 

 

3

Ogrzewanie zapewniające w zimie temperaturę co najmniej 19 °C

o

o

o

4

Bieżąca ciepła i zimna woda

o

o

o

 

III. Recepcja

 

 

 

5

Hall recepcyjny z telefonem dostępnym dla gości

o

o

o

6

(uchylona)

 

 

 

7

Przechowalnia pieniędzy, rzeczy wartościowych, bagażu i sprzętu turystycznego

o

o

o

8

Informacja turystyczna1)

o

o

o

9

Budzenie

o

o

o

 

IV. Inne usługi

 

 

 

10

Sprzedaż drobnych artykułów (kosmetyki, pamiątki turystyczne itp.)

o

o

 

11

Świetlica

o

o

 

12

Stanowisko do prasowania wyposażone w żelazko

o

o

 

13

Stanowisko do drobnych napraw sprzętu sportowego i turystycznego

o

o

o

 

V. Część mieszkalna

 

 

 

14

Minimalna powierzchnia pokoju w m2 (bez wyodrębnionych łazienki, WC, przedpokoju):

 

 

 

1) 1-osobowego

9

8

8

2) 2-osobowego

12

10

82)

3) 3-osobowego

15

13

122)

4) 4-osobowego

17

16

152)

5) większego niż 4-osobowy (powierzchnia 4-osobowego

powiększona dodatkowo na każdą następną osobę

o liczbę m2)

2,5

2,5

2,52)

15

Maksymalna liczba miejsc noclegowych w pokojach wieloosobowych

8

12

20

16

Urządzenia higieniczno-sanitarne w pokojach 1- i 2-osobowych (% pokoi):

 

 

 

1) umywalka z bieżącą ciepłą i zimną wodą oraz z blatem

lub półką

100

50

 

2) wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskowa

oraz WC

25

10

 

17

Urządzenia higieniczno-sanitarne ogólne:

 

 

 

1) umywalnie osobne dla kobiet i dla mężczyzn

o

o

o

2) z bieżącą ciepłą i zimną wodą

o

o

o

3) liczba m.n. przypadających na 1 umywalkę

w umywalniach zbiorowych

5

5

10

4) liczba m.n. przypadających na 1 natrysk

10

15

15

5) WC osobne dla kobiet i osobne dla mężczyzn

o

o

o

6) liczba m. n. przypadających na:

 

 

 

a) 1 WC damski

10

15

20

b) 1 WC męski

10

15

20

c) 1 pisuar w WC męskim

25

30

35

18

Wyposażenie dodatkowe urządzeń higieniczno-sanitarnych:

 

 

 

1) wieszaki na ręczniki i bieliznę osobistą

o

o

o

2) lustro nad umywalką i półka

o

o

o

3) oświetlenie nad lustrem

o

o

 

4) gniazdo elektryczne uniwersalne z osłoną

o

o

o

5) kosz niepalny lub trudno zapalny

o

o

o

19

Meble w pokoju3):

 

 

 

1) łóżko o wymiarach min. 80 x 190 cm

o

o

o

2) stół (minimum jeden dla 8 osób)

o

o

o

3) krzesła (1 na osobę, nie mniej niż 2 na pokój)4)

o

o

o

4) szafka, stolik lub półka przy każdym łóżku

o

o

o

5) szafa ubraniowa lub wnęka5)

o

o

 

6) lustro

o

o

 

7) kosz na śmieci niepalny lub trudno zapalny

i popielniczka

o

o

 

8) lampka nocna (przy każdym łóżku w pokojach 1-4-

osobowych)

o

o

 

9) wieszak ścienny lub stojący na okrycie wierzchnie

o

o

o

20

Wyposażenie dodatkowe pokoju:

 

 

 

1) instalacja umożliwiająca odbiór programów radiowych (w pokojach 1- i 2-osobowych)

o

o

 

2) dywan lub chodnik

o

o

 

3) firanki, żaluzje lub rolety przepuszczające światło

o

o

 

4) zasłony dzienne, żaluzje lub rolety zaciemniające

o

o

o

5) elementy dekoracyjne

o

o

 

 

VI. Usługi gastronomiczne:

 

 

 

21

Sprzedaż gorących napojów, także z automatów lub prowadzona przez recepcję

o

o

o

22

Wydzielona sala do przygotowywania posiłków we własnym zakresie i ich spożywania

o

o

o

23

Podawanie śniadań

o

o

 

24

Jadłodajnia lub bar szybkiej obsługi

 

o

 

25

Restauracja

o

 

 

Objaśnienia znaków i odnośników:

o wymaganie obowiązuje

I dom wycieczkowy kategorii pierwszej

II dom wycieczkowy kategorii drugiej

III dom wycieczkowy kategorii trzeciej

m.n. miejsce noclegowe

1) Udzielanie informacji o imprezach turystycznych i kulturalnych, wyposażenie recepcji w rozkłady jazdy, plany miast i mapy regionów, książkę telefoniczną itp.

2) Dopuszcza się łóżka piętrowe przy wysokości pokoju co najmniej 2,5 m; powierzchnia pokoju może być wówczas zmniejszona o 20 %.

3) W kategorii I jednolity komplet o wysokiej jakości.

4) W pokojach więcej niż 4-osobowych dopuszcza się ławy.

5) W pokojach 1-4-osobowych - szafa ubraniowa, w pokojach więcej niż 4-osobowych po jednym zamykanym segmencie na ubranie i bieliznę o powierzchni co najmniej 0,25 m2 na osobę.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH

Lp.

Wymagania

Kategorie

I

II

III

1

2

3

4

5

 

I. Wymagania ogólne

 

 

 

1

Samodzielny budynek lub wydzielona część budynku

o

o

 

2

Pomieszczenia noclegowe organizowane doraźnie (w internacie, w izbach lekcyjnych itp.)

 

 

o

3

Bieżąca zimna i ciepła woda przez całą dobę

o

o

 

4

Bieżąca zimna woda całą dobę i ciepła woda o ustalonych porach rano i wieczorem

 

 

o

5

Ogrzewanie zapewniające utrzymanie temperatury 19 °C

o

o

o

6

Świetlica wyposażona w odpowiednie materiały i sprzęt

o1)

o2)

 

7

Przechowywanie pieniędzy, przedmiotów wartościowych, bagażu i sprzętu turystycznego

o

o

o

8

Pomieszczenie do suszenia odzieży

o

o

o

9

Apteczka zaopatrzona w leki i artykuły sanitarne

o

o

o

 

II. Część mieszkalna

 

 

 

10

Minimalna powierzchnia sypialni na jedną osobę w m2:

 

 

 

1) przy łóżkach jednopoziomowych

2,5

2,5

2,5

2) przy łóżkach piętrowych

1,5

1,5

1,5

11

Minimalny % miejsc noclegowych w salach mniejszych niż 8-osobowe

50

 

 

12

Urządzenia higieniczno-sanitarne (maksymalna liczba miejsc noclegowych na 1 urządzenie)3):

 

 

 

1) umywalka z blatem lub półką i lustrem

5

10

15

2) natryski

15

15

 

3) WC

15

15

15

13

Wyposażenie pokoju:

 

 

 

1) łóżka lub stelaże wyposażone w materace

o

o

o

2) na osobę: poduszka, kołdra lub 2 koce

o

o

o

3) bielizna pościelowa

o

o

o

4) szafy ubraniowe

o

 

 

5) szafy ubraniowe lub wieszaki

 

o

o

6) szafki nocne lub półki przy każdym łóżku

o

o

 

7) stół

o

o

o

8) krzesła lub taborety (po jednym na osobę) lub ławy

o

o

o

9) lustro i kosz na śmieci

o

o

o

 

III. Część gastronomiczna

 

 

 

14

Kuchnia samoobsługowa4)

o

o

 

15

Jadalnia

o5)

o6)

 

Objaśnienia znaków i odnośników:

o wymaganie obowiązuje

I schronisko młodzieżowe kategorii pierwszej

II schronisko młodzieżowe kategorii drugiej

III schronisko młodzieżowe kategorii trzeciej

1) Wyposażona w telewizor oraz jedno z urządzeń multimedialnych, a także inny sprzęt do gier i zabaw.

2) Wyposażona w sprzęt do gier i zabaw.

3) W obiektach nowych wskaźniki urządzeń higieniczno-sanitarnych powinny być zgodne z warunkami technicznymi dla obiektów zamieszkania zbiorowego.

4) Wyposażona w sprzęt kuchenny (płyty do gotowania, garnki, czajniki, patelnie, lodówkę).

5) Zaopatrzona w sprzęt stołówkowy (stoły, krzesła lub ławy, talerze głębokie i płytkie, łyżki, widelce, noże, szklanki, kubki).

6) Zaopatrzona jak w kategorii I schroniska młodzieżowego; w mniejszych schroniskach może spełniać dodatkowo funkcję świetlicy.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA SCHRONISK 

Lp.

Wymagania

 

1

2

3

I. Instalacje w budynku

 

1

Ogrzewanie zapewniające utrzymanie w pomieszczeniach noclegowych i świetlicy temperatury 18 °C

o

2

Bieżąca zimna i ciepła woda1)

o

II. Recepcja

 

3

Telefon dostępny dla gości

o

4

Przechowywanie pieniędzy, przedmiotów wartościowych, bagażu i sprzętu turystycznego

o

5

Informacja turystyczna2)

o

III. Inne usługi

 

6

Sprzedaż podstawowych drobnych artykułów higienicznych i kosmetycznych, słodyczy, pamiątek

o

7

Możliwość suszenia odzieży we wskazanym miejscu

o

8

Stanowisko umożliwiające dokonanie drobnych napraw sprzętu turystycznego, czyszczenie odzieży i sprzętu

o

IV. Część mieszkalna

 

9

Minimalna powierzchnia pokoju w m2 (bez wyodrębnionych: łazienki, WC i przedpokoju)3):

 

1) 1-osobowego

5

2) 2-osobowego

7

3) 3-osobowego

9

4) 4-osobowego

12

5) większego niż 4-osobowy (powierzchnia 4-osobowego

plus 2,5 m2 dodatkowo na każdą następną osobę)

o

10

Urządzenia higieniczno-sanitarne ogólne (liczba miejsc noclegowych na jedno urządzenie)4):

 

1) umywalka z lustrem i półką

20

2) WC

20

3) natrysk

35

4) wieszaki na ręczniki i bieliznę osobistą

o

11

Meble w pokoju:

 

1) łóżko5)

o

2) stół

o

3) krzesło lub taboret6) (1 na osobę)

o

4) stolik lub półka (przy każdym łóżku)

o

5) szafa ubraniowa lub wnęka7)

o

6) kosz na śmieci niepalny

o

7) wieszaki na okrycia wierzchnie

o

V. Usługi gastronomiczne

 

12

Jadłodajnia oferująca posiłki typu barowego

o

13

Stanowisko do przyrządzania i spożywania posiłków oraz do zmywania naczyń

o

Objaśnienia znaków i odnośników:

o wymaganie obowiązuje

1) Ciepła woda minimum dwie godziny rano i dwie godziny wieczorem, o ustalonej porze.

2) Informacja turystyczna, w tym tablica zawierająca zwięzły opis szlaków prowadzących do sąsiednich schronisk oraz miejscowości, zasadniczo w formie mapy lub schematu, informacja o rozkładzie jazdy komunikacji publicznej z najbliższej miejscowości (przystanku, stacji), informacja o grożących niebezpieczeństwach i zasadach wzywania pomocy.

3) Dopuszcza się łóżka piętrowe z barierką zabezpieczającą przed upadkiem przy wysokości pokoju min. 2,5 m; powierzchnia pokoju może być wówczas mniejsza o 20%.

4) Z wyjątkiem miejsc w pokojach mających te urządzenia; w obiektach nowych wskaźniki urządzeń higieniczno-sanitarnych powinny być zgodne z warunkami technicznymi dla obiektów zamieszkania zbiorowego.

5) Dopuszcza się stelaż wyposażony w materac ze zdejmowanym pokrowcem nadającym się do prania.

6) Dopuszcza się ławy.

7) W pokojach większych niż 2-osobowe po 1 segmencie na ubrania i bieliznę o powierzchni co najmniej 0,25 m2 na osobę.

ZAŁĄCZNIK Nr  7
MINIMALNE WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA DLA INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE 

Lp.

Wymagania

1

2

 

I. Dla wynajmowania miejsc na ustawienie namiotów i przyczep samochodowych

1

Teren obozowiska wyrównany, suchy, ukształtowany w sposób zapewniający odprowadzenie wód opadowych i uprzątnięty z przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu

2

Punkt poboru wody do picia1) i potrzeb gospodarczych

3

Miejsce wylewania nieczystości płynnych odpowiednio zabezpieczone i oznakowane

4

Pojemnik na śmieci i odpady stałe, regularnie opróżniany

5

Ustęp utrzymywany w czystości

 

II. Dla wynajmowania miejsc w namiotach, przyczepach mieszkalnych,domkach turystycznych i obiektach prowizorycznych

6

Stanowiska dla namiotów i przyczep mieszkalnych oraz dojścia do stanowisk utwardzone

7

Oświetlenie dojść do stanowisk i obiektów higieniczno-sanitarnych

8

Półka lub stelaż na rzeczy osobiste

9

Oddzielne łóżka lub łóżka polowe dla każdego korzystającego z namiotu, w odległości nie mniejszej niż 30 cm pomiędzy łóżkami

 

III. Dla wynajmowania miejsc i świadczenia usług w budynkach stałych

10

Ogrzewanie - w całym obiekcie w miesiącach X-IV, temperatura minimum 18 °C

11

Instalacja sanitarna: zimna woda przez całą dobę i dostęp do ciepłej wody2)

12

Maksymalna liczba osób przypadających na jeden w.h.s. - 15

13

Wyposażenie podstawowe w.h.s.:

1) natrysk lub wanna

2) umywalka z blatem lub półką i wieszakiem na ręcznik

3) WC

4) lustro z górnym lub bocznym oświetleniem

5) uniwersalne gniazdko elektryczne z osłoną

6) pojemnik na śmieci (niepalny lub trudno zapalny)

7) dozownik do płynnego mydła i ręczniki papierowe

 

IV. Dla wynajmowania miejsc noclegowych w pomieszczeniach wspólnych(salach)

14

Powierzchnia sal nie mniejsza niż 2,5 m2 - na jedną osobę (przy łóżkach piętrowych 1,5 m2)

15

Wyposażenie sal sypialnych

1) łóżka jednoosobowe o wymiarach minimum 80 x 190 cm

2) oddzielne zamykane szafki dla każdej osoby

3) stół

4) krzesła lub taborety (1 na osobę) lub ławy

5) wieszaki na odzież wierzchnią

6) lustro

7) oświetlenie ogólne

16

Dostęp do w.h.s. jak w lp. 12 i 13

 

V. Dla wynajmowania samodzielnych pokoi

17

Powierzchnia mieszkalna w m2:

1) pokój 1- i 2-osobowy - 6 m2

2) pokój większy niż 2-osobowy - dodatkowo 2 m2 na każdą następną osobę3)

18

Zestaw wyposażenia meblowego:

1) łóżka jednoosobowe o wymiarach minimum 80 x 190 cm lub łóżka

dwuosobowe o wymiarach minimum 120 x 190 cm

2) nocny stolik lub półka przy każdym łóżku

3) stół lub stolik

4) krzesło lub taboret (1 na osobę, lecz nie mniej niż 2 na pokój)

lub ława

5) wieszak na odzież oraz półka lub stelaż na rzeczy osobiste

19

Pościel dla jednej osoby:

1) kołdra lub dwa koce

2) poduszka

3) poszwa

4) poszewka na poduszkę

5) prześcieradło

20

Oświetlenie - minimum jeden punkt świetlny o mocy 60 W

21

Zasłony okienne zaciemniające

22

Dostęp do w.h.s. jak w lp. 12 i 13

23

Kosz na śmieci niepalny lub trudno zapalny

Objaśnienia odnośników i skrótów:

1) Dopuszcza się miejsca biwakowania przy szlakach wodnych bez punktu poboru wody do picia.

2) Minimum dwie godziny rano i dwie godziny wieczorem o ustalonych porach.

3) W pomieszczeniach o wysokości co najmniej 2,5 m dopuszcza się łóżka piętrowe - powierzchnia pokoju może zostać zmniejszona o 20 %.

w.h.s. - węzeł higieniczno-sanitarny.

ZAŁĄCZNIK Nr  8
MINIMALNE WYMAGANIA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTÓW HOTELARSKICH DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. Obiekty hotelarskie powinny spełniać wymagania w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, w zakresie określonym dla budynków zamieszkania zbiorowego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156), zwane dalej "warunkami technicznymi", a także następujące wymagania dodatkowe:

Lp.

Rodzaj wymagania

1

2

1

W obiektach powyżej 50 j.m. co najmniej jedna j.m. powinna być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych w sposób określony w lp. 7-9, a dla każdych kolejnych rozpoczętych 100 j.m. powyżej 100 j.m. co najmniej jedna

2

Ogólnodostępne elementy wyposażenia obiektu, takie jak urządzenia komunikacji wewnętrznej, przyciski i wyłączniki, powinny być umieszczane na wysokości 90-110 cm, umożliwiającej swobodne korzystanie osobom poruszającym się na wózku

3

Co najmniej jeden telefon ogólnodostępny przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne, umieszczony na wysokości 90-110 cm, umożliwiającej swobodne korzystanie osobom poruszającym się na wózku

4

Co najmniej jedno stanowisko recepcyjne powinno dysponować ladą o wysokości nieprzekraczającej 90 cm, z podjazdem o wysokości min. 67 cm, lub powinno być wydzielone osobne stanowisko obsługi osób poruszających się na wózkach

5

W salach gastronomicznych i wielofunkcyjnych należy przystosować miejsca umożliwiające korzystanie z usług osobom na wózkach

6

Przyciski sterujące windami powinny być opisane w sposób czytelny dla niewidzących, a windy wyposażone w sygnalizację dźwiękową

7

J.m., o których mowa w lp. 1, powinny zostać wyposażone w poręcze i uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych

8

Wyłączniki światła, sygnalizacja przywoławcza, telefon i sterowanie telewizorem powinny być dostępne z łóżka

9

W j.m., o których mowa w lp. 1, należy zapewnić umeblowanie umożliwiające korzystanie osobom poruszającym się na wózkach, w tym wysokość podjazdu min. 67 cm pod płytę stołu, biurka i umywalki

2. Kempingi, niezależnie od wymagań dla budynków usytuowanych na ich terenie, powinny spełniać następujące wymagania dodatkowe:

Lp.

Rodzaj wymagania

1

2

1

Należy zapewnić co najmniej 2 stanowiska obozowania dla osób niepełnosprawnych położone w najbliższej odległości od urządzeń ogólnodostępnych

2

Parking przy recepcji powinien posiadać stanowisko postojowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

3

Stanowiska obozowania dla osób niepełnosprawnych powinny dysponować dojazdem dla samochodów

4

Ciągi komunikacyjne powinny zostać utwardzone, posiadać szerokość co najmniej 180 cm i umożliwiać dostęp ze stanowisk dla osób niepełnosprawnych do wszystkich urządzeń ogólnodostępnych

5

Co najmniej jeden ustęp powinien być dostępny dla osoby na wózku

 3. Nie wymagają dostosowywania do potrzeb osób niepełnosprawnych:

1) schroniska górskie pozbawione dojazdu drogą publiczną;

2) schroniska młodzieżowe i domy wycieczkowe posiadające mniej niż 150 miejsc noclegowych.
Objaśnienia:

j.m. - jednostki mieszkalne.

  • Autor: Opracowano w Odbiory.pl
  • środa, 20 kwiecień 2016

Materiały zamieszczone na stronie www.odbiory.pl nie są źródłem prawa. Źródłem prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są uprawnione do tego instytucje na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718, tekst jednolity Dz.U. 2011.197.1172), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Dokładamy starań, aby informacje w www.odbiory.pl zamieszczane były systematycznie, żeby były rzetelne i kompletne. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje publikowane w www.odbiory.pl w sieci Internet. Materiały na stronie www.odbiory.pl mogą być traktowana jedynie jako materiał informacyjny i pomocniczy. Poniżej linki do urzędowych dokumentów. 

         

 

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w maju 2016

1. 01 maja 2016  Dz.U.2015.520 z dnia 2015.04.14 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
2. 01 maja 2016  Dz.U.2013.707 z dnia 2013.06.21 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
3. 01 maja 2016  Dz.U.2016.380 z dnia 2016.03.22 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
4. 07 maja 2016  Dz.U.2015.1816 z dnia 2015.11.06 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie użycie lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej. 
5. 19 maja 2016  Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
6. 19 maja 2016  Dz.U.2011.135.789 z dnia 2011.06.30 USTAWA z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
7.  20 maja 2016  Dz.U.2006.90.631 z dnia 2006.05.31 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w kwietniu 2016

1. 16 kwietnia 2016 r. Dz.U.2015.1626 z dnia 2015.10.15 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Tekst jednolity rozporządzenia

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w marcu 2016

1.  15 marca 2016 r. Dz.U.2016.252 z dnia 2016.02.29 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 lutego 2016 r. W sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej
2.  18 marca 2016 r. Dz.U.2016.183 z dnia 2016.02.16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie

Copyright 2015 Odbiory.pl - All rights reserved. Kopiowanie materiałów bez zezwolenia zabronione. Kontakt z Odbiory.pl dostępny pocztą elektroniczną na adresem mailowym biuro@odbiory.pl lub pod numerem +48 502 089 166

Odbiory.pl

Wchodząc na strony www.odbiory.pl wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie na komputerze danych w postaci plików tzw. cookies, Pozwali to nam na automatyczne rozpoznanie Państwa komputera podczas następnego wejścia na strony www.odbiory.pl. Pliki cookies pozwolą przykładowo zachować hasło lub wygląd witryny zgodny z upodobaniami bez konieczności dokonywania czynności od początku każdorazowo. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. W przypadku braku zgody z Państwa strony na otrzymywanie cookies a chęci korzystania ze stron www.odbiory.pl należy zmienić konfigurację przeglądarki internetowej w taki sposób by blokowała lub usuwała pliki tego typu, lub ostrzegała za każdym razem przed ich zapisaniem. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj, jak wyłączyć pliki cookie i nie tylko »