18
kwiecień
2016

Command and Control Suite firmy Honeywell

Command & Control Suite (CCS) to wyższy poziom zarządzania dla obiektów wyposażonych w platformę integracyjną EBI (Enterprise Buildings Integrator) firmy Honeywell. CCS zapewnia szybką i sprawną kontrolę nad kluczowymi zdarzeniami oraz pozwala na skuteczniejsze podejmowanie decyzji i bardziej efektywne zarządzanie obiektem.

Command and Control Suite (CCS) to nowy wymiar w zarządzaniu nie tylko jednym obiektem ale szczególnie kompleksem budynków, całym zintegrowanym przedsiębiorstwem i związanymi z nim aplikacjami biznesowymi lub rozległą infrastrukturą przemysłową czy infrastrukturą krytyczną z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju, społeczeństwa czy zasobów. Rozwiązanie zaprezentowane przez firmę Honeywell zmienia dotychczasowe przyzwyczajenia do obsługi systemu z poziomu tradycyjnej stacji operatorskiej składającej się z myszki, klawiatury i monitora, dedykowanej dla pojedynczego operatora i wprowadza naturalną interakcję zespołu służb technicznych, służb bezpieczeństwa czy kierownictwa  obiektu z wykorzystaniem dotykowego interfejsu wielkoformatowego monitora oraz intuicyjnej obsługi systemu nie wymagającej specjalistycznych szkoleń.
CCS jest narzędziem umożliwiającym z poziomu jednej platformy programowej wyświetlanie i kontrolowanie danych pochodzących z różnych, często bardzo oddalonych lokalizacji oraz z różnicowanych programów i podsystemów działających w ramach zintegrowanych obiektów lub przedsiębiorstwa.

 

Cechy charakterystyczne Command and Control Suite firmy Honeywell to przejrzysty interfejs oraz trzy podstawowe elementy systemu:

Command Wall

Incident Workflow

Enterprise Dashboard

Command Wall

Oprogramowanie Honeywell umożliwia obserwację i zarządzanie obiektem z poziomu map progresywnych, opartych na technologii GIS, wyświetlanych na wielkoformatowym ekranie dotykowym. Command Wall zapewnia łatwy, szybki, intuicyjny i prosty dostęp do kluczowych i potrzebnych w danej chwili informacji. Zarządzanie procesami lub zdarzeniami w budynku jest oparte na kompleksowej informacji o systuacji w obiekcie i możliwości natychmiastowego przechodzenia od ogółu do szczegółu, lub odwrotnie, poprzez przybliżanie lub oddalanie obrazów (zoom progresywny), co umożliwia właściwą ocenę sytuacji oraz efektywne podejmowanie decyzji. Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy większą świadomość podejmowanych działań, co przekłada się na szybszą reakcję na zdarzenia i alarmy, szczególnie  alarmy krytyczne wymagające podjęcia konkretnych akcji.  Taka właściwość pozwala na zmniejszenie zagrożenia w dla mienia i osób oraz umożliwia zwiększenie efektywności procesów zachodzących w obiekcie. System umożliwia obserwację kluczowych stanów w danych strefach, jak również zbliżanie (oddalanie) i obserwację konkretnego stanu, zdarzenia, punktu czy urządzenia na tle całego funkcjonującego obiektu.

Video prezentujące możliwości Honeywell Command Wall 

Incident workflow

W przypadku wystąpienia awarii lub sytuacji kryzysowej np. pożaru, kradzieży czy zagrożenia terrorystycznego, liczy się czas reakcji i prawidłowy sposób postępowania oraz przestrzegania procedur obowiązujących w obiekcie. Honeywell Incydent Workflow wspomaga użytkowników w sytuacjach kryzysowych, udostępniając narzędzie ułatwiające i przyspieszające podejmowania decyzji, przestrzeganie określonych procedur oraz prawidłowe reagowanie na takie zdarzenia i sytuacje. Dzięki możliwości tworzenia planów działania decyzje podejmowane są w sposób przewidywalny i sprawdzalny, znacząco poprawiając ich efektywność operacyjną. System posiada funkcjonalność pozwalającą na natychmiastowe nawiązanie komunikacji pomiędzy centrum dowodzenia, zespołami reagowania oraz osobami decyzyjnymi. Zaimplementowane procedury działania umożliwiają instruowanie operatorów o kolejności podejmowanych akcji, których status jest stale monitorowany i archiwizowany.  Korzystanie ze wspomnianych narzędzi nie wymaga specjalistycznego szkolenia z obsługi systemu BMS i jest intuicyjne. Incident workflow (polecenia dla operatora) to wsparcie, które krok po kroku prowadzi operatora systemu czy odpowiednie służby przez obsługę zdarzeń, co w sytuacjach kryzysowych i podwyższonego stresu zwiększa skuteczność działań i minimalizuje ryzyko błędu. Incident  workflow umożliwia lepsze zrozumienie zaistniałej sytuacji i pozwala na bardziej efektywne zarządzanie zdarzeniami, dzięki bezpośredniemu dostępowi do wszystkich ważnych informacji z poziomu wspólnego interfejsu dotykowego i przejrzystych instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia alarmów.

Video prezentujące możliwości Honeywell Incident Workflow

Enterprise Dashboard

Umożliwia pełną i wszechstronną analizę zbieranych i archiwizowanych danych z obiektu, np. danych o zużyciu energii. Udostępnione informacje wspierają użytkownika w działaniach, których efektem jest obniżenie kosztów eksploatacji. system EBI gromadzi i archiwizuje dane o funkcjonowaniu instalacji, trendach historycznych, a także parametrach działania poszczególnych urządzeń. W przejrzysty sposób pozwala zestawiać dane z kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI). Porównania pozwalają aktywnie zarządzać obiektami i reagować z wyprzedzeniem na zagrożenia lub analizować efektywność podjętych decyzji. Honeywell Enterprise Dashboards daje pełen wgląd w efektywność energetyczną obiektu oraz pozwala monitorować jego koszty operacyjne w czasie rzeczywistym. Specjalnie zaprojektowane, przyjazne dla użytkownika grafiki pozwalają na inteligentną wizualizację parametrów pracy, trendów historycznych i danych dotyczących wydajności.

Video prezentujące możliwości Honeywell Enterprise Dashboards

Poniżej jeszcze dwie prezentacje.

Pierwsza to interakcja z systemem Command and Control Suite firmy Honeywell w czasie pożaru. Przykładowa symulacja działania technologii Honeywell Incydent Workflow. Na filmie widzimy wszechstronność i intuicyjnośc obslugi tego narzędzia. Oprócz wsparcia obsługi w działaniu, dzięki jednemu ruchowi ręką udostępniany jest obraz z kamer video monitorujących interesujący nas obszar powiązany ze zdarzeniem. Informacja pozwala obsłudze szybko ocenić sytuację i zorientować się w realnym zagrożeniu.

 Fire Incident Management with the Honeywell Command and Control Suite

W prezentacji drugiej pani Deborah Learoyd z firmy Honeywell demonstruje, w jaki sposób Command and Control Suite umożliwia dostęp do ważnych informacji o budynku poprzez interfejs dotykowy, dzięki któremu nasza praca jest łatwiejsza.

Honeywell Command and Control Suite - Demonstration

Podsumowując

Rozwiązanie zaproponowane przez firmę Honeywell jest bardzo ciekawe i wydaje się być bardzo użyteczne w całej gamie obiektów takich jak całe miasta, kompleksy szpitalne czy uczelnie, stadiony, dworce, duże centra handlowe, kompleksy biurowe czy hotelowe a przede wszystkim rozległe zakłady przemysłowe, infrastruktura krytyczna wymagająca podwyższonych standardów bezpieczeństwa, jak obiekty rządowe, wojskowe, energetyczne, lotniska itd.
Niewątpliwą zaletą jest możliwość operowania na jednym wielkoformatowym ekranie dotykowym z możliwością posiadanie dostępu do różnych systemów. Informacja może być dostępna dla kilku osób czy działającego wspólnie zespołu. Przykładowo widok z kamer wideo, informacja z kontroli dostępu i alarmów pożarowych, informacja o stanie technicznym urządzeń, wszystko to pozwala wyciągnąć szybko właściwe wnioski i odpowiednio zarządzać akcją w czasie pożaru. System ten według mnie sprawdza się we wszystkich zastosowaniach, jakie spotykamy w centrach zarządzania budynkami i obiektami.

 

Inwestowanie w tego typu technologię inteligentnego budynku, mimo że wydaje się sporym kosztem na etapie realizacji to w związku z oszczędnościami, jakie generuje dobrze zaprojektowany i wykonany system charakteryzuje się według mnie krótkim okresem zwrotu. Jedna dobrze przeprowadzona akcja, która pozwoli uniknąć np. niepotrzebnej ewakuacji całego obiektu czy wstrzymania produkcji z powodzeniem zwróci koszty tej inwestycji. Dobrze zaprojektowany i wykonany system gwarantuje niskie koszty zużycia mediów, niskie koszty eksploatacji wynikającej z bieżącej konserwacji, brak awarii oraz niskie koszty osobowe z uwagi na możliwość zredukowania ilości obsługi technicznej obiektu. Kwotą, której nie możemy oszacować jest nasze bezpieczeństwo, które dzięki takiemu systemowi przenosimy na wyższy poziom.
Dane operacyjne budynku, które zbieramy, po analizie stanowią dla nas szansę na zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu. Sukces wydajności systemu w znacznej mierze zależy również od umiejętności wykorzystania zgromadzonych danych i udostępnionych narzędzi przez doświadczonego operatora systemu. Czyli inteligencja budynku jest uzależniona także od zaangażowania, doświadczenia i wiedzy na temat obiektu osób obsługujących system, które dzięki zgromadzonym przez system informacjom i wspomagającym aplikacjom mogą właściwie reagować oraz wdrażać zmiany w funkcjonowaniu obiektu i poszczególnych instalacji, niezbędnych do poprawy wydajności.
Command and Control Suite firmy Honeywell jest tak zaprojektowany, że praktycznie każdy może zrozumieć jego działanie.  Prosty interfejs użytkownika pomaga zmniejszyć czas niezbędny na szkolenie operatorów i związane z tym koszty.  Prostota dostępu do informacji pozwala w firmie zwiększyć efektywność i zapewnić ciągłość działania co prowadzi do szybkiego zwrotu z inwestycji w rozwiązania proponowane przez Honeywell.


Niestety część materiałów multimedialnych jest w języku angielskim. Mam nadzieję, że nie będzie to problemem dla większości osób. Osobiście muszę przyznać rozwiązanie robi wrażenie.

W opracowaniu wykorzystano materiały udostępnione przez firmy Honeywell.

Autor: Kazimierz Palutkiewicz Kategoria: Honeywell

Informacja o autorze

Kazimierz Palutkiewicz

Kazimierz Palutkiewicz

Właściciel firmy Odbiory.pl

kazimierz.palutkiewicz@odbiory.pl

kom. +48 502 089 166

Materiały zamieszczone na stronie www.odbiory.pl nie są źródłem prawa. Źródłem prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są uprawnione do tego instytucje na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718, tekst jednolity Dz.U. 2011.197.1172), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Dokładamy starań, aby informacje w www.odbiory.pl zamieszczane były systematycznie, żeby były rzetelne i kompletne. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje publikowane w www.odbiory.pl w sieci Internet. Materiały na stronie www.odbiory.pl mogą być traktowana jedynie jako materiał informacyjny i pomocniczy. Poniżej linki do urzędowych dokumentów. 

         

 

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w maju 2016

1. 01 maja 2016  Dz.U.2015.520 z dnia 2015.04.14 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
2. 01 maja 2016  Dz.U.2013.707 z dnia 2013.06.21 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
3. 01 maja 2016  Dz.U.2016.380 z dnia 2016.03.22 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
4. 07 maja 2016  Dz.U.2015.1816 z dnia 2015.11.06 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie użycie lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej. 
5. 19 maja 2016  Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
6. 19 maja 2016  Dz.U.2011.135.789 z dnia 2011.06.30 USTAWA z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
7.  20 maja 2016  Dz.U.2006.90.631 z dnia 2006.05.31 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w kwietniu 2016

1. 16 kwietnia 2016 r. Dz.U.2015.1626 z dnia 2015.10.15 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Tekst jednolity rozporządzenia

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w marcu 2016

1.  15 marca 2016 r. Dz.U.2016.252 z dnia 2016.02.29 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 lutego 2016 r. W sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej
2.  18 marca 2016 r. Dz.U.2016.183 z dnia 2016.02.16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie

Copyright 2015 Odbiory.pl - All rights reserved. Kopiowanie materiałów bez zezwolenia zabronione. Kontakt z Odbiory.pl dostępny pocztą elektroniczną na adresem mailowym biuro@odbiory.pl lub pod numerem +48 502 089 166

Odbiory.pl

Wchodząc na strony www.odbiory.pl wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie na komputerze danych w postaci plików tzw. cookies, Pozwali to nam na automatyczne rozpoznanie Państwa komputera podczas następnego wejścia na strony www.odbiory.pl. Pliki cookies pozwolą przykładowo zachować hasło lub wygląd witryny zgodny z upodobaniami bez konieczności dokonywania czynności od początku każdorazowo. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. W przypadku braku zgody z Państwa strony na otrzymywanie cookies a chęci korzystania ze stron www.odbiory.pl należy zmienić konfigurację przeglądarki internetowej w taki sposób by blokowała lub usuwała pliki tego typu, lub ostrzegała za każdym razem przed ich zapisaniem. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj, jak wyłączyć pliki cookie i nie tylko »