Automatyka central wentylacyjnych

Automatyka dla central wentylacyjnych (klimatyzacyjnych) w zakresie sterowania i bezpieczeństwa pracy systemu powinna zapewniać:

- załączenie lub wyłączenie wszystkich urządzeń (elementów) w centrali wentylacyjnej oraz na kanałach wentylacyjnych w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy i obsługi.

- załączenie lub wyłączenie współpracujących z centralą wentylacyjną wentylatorów wyciągowych i innych urządzeń w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy i obsługi

- sprzętowe wyłączenia wentylacji (np. na poziomie głównego wyłącznika rozdzielni wentylacji) na sygnał z centrali SAP w przypadku alarmu pożarowego. Należy przewidzieć automatyczny powrót do pracy po zaniku sygnału alarmowego. Moduł pożarowy w przypadku uszkodzenia lub braku komunikacji z centralą SAP powinien wyłączać centralę wentylacyjną.

- reakcję na niewłaściwy przepływ powietrza w kanałach wentylacyjnych; przykładowo awaryjne wyłączenie urządzenia w przypadku niespodziewanego zamknięcia klapy pożarowej na kanale transferowym za urządzeniem

- reakcję (najczęściej wyłączenie urządzenia z pewnymi wyjątkami) na przeciążenia w układach pomp cyrkulacyjnych, obiegowych, silników wentylatorów i agregatów chłodniczych;

- reakcję (najczęściej wyłączenie sprzętowego elementu) na ograniczenie przepływu powietrza lub ewentualne przegrzania nagrzewnicy elektrycznej

- reakcję (wyłączenia centrali wentylacyjnej i rozpoczęcie procedury bezpieczeństwa FROST) na ryzyko zamrożenia nagrzewnicy

- reakcję (najczęściej wyłączenie sprzętowe elementu) i rozpoczęcie procedury bezpieczeństwa na ryzyko przekroczonego zakresu pracy nawilżacza (przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej wilgotności generowanej przez nawilżacz).

- reakcję zgodną z wymaganiami technologicznymi w przypadku wykrycia dymu

- monitorowanie zabrudzenia filtrów powietrza powyżej wartości dopuszczalnych

- monitorowanie położenia wyłącznika serwisowego silnika napędu np. wentylatora, pompy itp.

- monitorowanie braku możliwości osiągnięcia wydajności systemu, czyli nieosiąganie wartości zadanych w określonym czasie

- monitorowanie temperatur na powrocie za nagrzewnicą i chłodnicą z generowaniem alarmu w przypadku niewłaściwej wartości wynikającej z algorytmu. Przykładowo utrzymująca się przez dłuższy czas wysoka temperatura na powrocie z nagrzewnicy przy zamkniętym zaworze (ryzyko blokady zaworu przez zabrudzenie)

- monitorowanie lub potwierdzenie położenia końcowego przepustnic na nawiewie, wyciągu i mieszającej.

- monitorowanie położenia siłowników zaworów

Centrala wentylacyjna

Automatyka dla central wentylacyjnych (klimatyzacyjnych) powinna zapewniać w zakresie regulacji

- regulację temperatury dla nawiewu, wyciągu, pomieszczenia w zależności od konfiguracji centrali i wymogów technologicznych

- regulację wilgotności dla nawiewu, wyciągu, pomieszczenia w zależności od konfiguracji centrali i wymogów technologicznych

- regulację jakości powietrza dla nawiewu, wyciągu, pomieszczenie w zależności od konfiguracji centrali i wymogów technologicznych

- regulację nadciśnienia dla nawiewu, wyciągu, pomieszczenie w zależności od konfiguracji centrali i wymogów technologicznych

- regulację wydajności wentylacji dla nawiewu, wyciągu w zależności od konfiguracji centrali i wymogów technologicznych

- regulację innych parametrów wynikająca z wymogów technologicznych

- kompleksową regulację powyższych układów w przypadku rozpoczęcia procedury (algorytmu) odszraniania odzysków ciepła

Właściwą pracę instalacji zapewniają odpowiednie algorytmy w sterownikach DDC w szczególności:

- zapewniające automatyczny powrót centrali wentylacyjnej do pracy po zaniku napięcia (możliwość zmiany z poziomu BMS)
- zapewniające kaskadową regulację temperatury, wilgotności, ciśnienia, jakości powietrza lub innych parametrów wynikających z technologii.
- zapewniające właściwe sekwencje regulacji w układach złożonych z przepustnic mieszających powietrze, układów odzysku ciepła, chłodnic, nagrzewnic, nawilżaczy i innych urządzeń zainstalowanych w centrali wentylacyjnej na kanałach wentylacyjnych i w pomieszczeniach
- zapewnienie właściwych algorytmów przy odszranianiu układów odzysku ciepła
- zapewnienie trybu grzania i chłodzenia jałowego
- zapewnienie realizacji algorytmu nocnego przewietrzanie (przygotowanie budynku w sezonie letnim do użytkowania przez wykorzystanie naturalnego źródła chłodu dostępnego w nocy)
- zapewnienie kompensacji letniej i zimowej dla wartości zadanych w zależności od wymogów technologicznych
- zapewnienie właściwego udziału świeżego powietrza w układach mieszających lub dostosowanie wydajności wentylacji w zależności od potrzeb i analizy składu chemicznego powietrza w pomieszczeniu, nawiewie lub wyciągu (regulacja od jakości powietrza) w zależności od wytycznych technologicznych
- zapewnienie funkcje osuszania i nawilżania powietrza
- zabezpieczanie instalacji przed zamarzaniem
- zapewnienie funkcje katalogów czasowych pozwalające na zmianę trybów parametrów pracy instalacji w zależności od zaprogramowanych stref czasowych
- ograniczenie minimalnej i maksymalnej temperatury nawiewu
- ograniczenie minimalnej i maksymalnej wilgotności powietrza nawiewanego
- zabezpieczenie odzysku ciepła przed oszronieniem
- zabezpieczenie wymienników w tym z kołowym odzyskiem ciepła przed zabrudzeniem

Jako elementy wykonawcze i pomiarowe stosowane są elementy AKPiA i DDC, a w szczególności:

- sterowniki DDC swobodnie programowalne z protokołem BACnet. Nie jest dopuszczalne dzielenie układów centrali wentylacyjnej na kilka sterowników. Jedyny wyjątek dotyczy przypadków, gdy element pomiarowy i sterowany jest znacznie oddalony od głównej centrali wentylacyjnej.
- zawory regulacyjne z siłownikami do sterowania instalacji ciepła i chłodu
- zawory prądowe do sterowania nagrzewnicami elektrycznymi
- siłowniki obrotowe do przepustnic powietrza. W szczególności na nawiewie i wyciągu ze sprężyną powrotną zapewniającą bezpieczne zamknięcie przepustnic (uszczelnienie centrali) w przypadku zaniku napięcia lub zadziałania algorytmu Frosta
- czujniki temperatury kanałowe, pomieszczeniowe, przylgowe, zewnętrzne
- termostaty różne
- automaty przeciwzamrożeniowe aktywne i termostaty typu Frost
- czujniki wilgotności kanałowe, pomieszczeniowe, zewnętrzne
- higrometry
- czujniki jakości powietrza CO2 i VOC kanałowe, pomieszczeniowe, zewnętrzne
- czujniki pomiarowe różnicy ciśnień
- presostaty - sygnalizatory różnicy ciśnień - zabrudzenie filtra, zerwanie paska wentylatora
- czujniki pomiarowe przepływu powietrza,
- falowniki z kompletem filtrów i dławików do sterowania wydajnością wentylacji.

  • Autor: Kazimierz Palutkiewicz
  • wtorek, 15 marzec 2016

Materiały zamieszczone na stronie www.odbiory.pl nie są źródłem prawa. Źródłem prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są uprawnione do tego instytucje na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718, tekst jednolity Dz.U. 2011.197.1172), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Dokładamy starań, aby informacje w www.odbiory.pl zamieszczane były systematycznie, żeby były rzetelne i kompletne. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje publikowane w www.odbiory.pl w sieci Internet. Materiały na stronie www.odbiory.pl mogą być traktowana jedynie jako materiał informacyjny i pomocniczy. Poniżej linki do urzędowych dokumentów. 

         

 

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w maju 2016

1. 01 maja 2016  Dz.U.2015.520 z dnia 2015.04.14 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
2. 01 maja 2016  Dz.U.2013.707 z dnia 2013.06.21 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
3. 01 maja 2016  Dz.U.2016.380 z dnia 2016.03.22 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
4. 07 maja 2016  Dz.U.2015.1816 z dnia 2015.11.06 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie użycie lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej. 
5. 19 maja 2016  Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
6. 19 maja 2016  Dz.U.2011.135.789 z dnia 2011.06.30 USTAWA z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
7.  20 maja 2016  Dz.U.2006.90.631 z dnia 2006.05.31 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w kwietniu 2016

1. 16 kwietnia 2016 r. Dz.U.2015.1626 z dnia 2015.10.15 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Tekst jednolity rozporządzenia

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w marcu 2016

1.  15 marca 2016 r. Dz.U.2016.252 z dnia 2016.02.29 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 lutego 2016 r. W sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej
2.  18 marca 2016 r. Dz.U.2016.183 z dnia 2016.02.16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie

Copyright 2015 Odbiory.pl - All rights reserved. Kopiowanie materiałów bez zezwolenia zabronione. Kontakt z Odbiory.pl dostępny pocztą elektroniczną na adresem mailowym biuro@odbiory.pl lub pod numerem +48 502 089 166

Odbiory.pl

Wchodząc na strony www.odbiory.pl wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie na komputerze danych w postaci plików tzw. cookies, Pozwali to nam na automatyczne rozpoznanie Państwa komputera podczas następnego wejścia na strony www.odbiory.pl. Pliki cookies pozwolą przykładowo zachować hasło lub wygląd witryny zgodny z upodobaniami bez konieczności dokonywania czynności od początku każdorazowo. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. W przypadku braku zgody z Państwa strony na otrzymywanie cookies a chęci korzystania ze stron www.odbiory.pl należy zmienić konfigurację przeglądarki internetowej w taki sposób by blokowała lub usuwała pliki tego typu, lub ostrzegała za każdym razem przed ich zapisaniem. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj, jak wyłączyć pliki cookie i nie tylko »